Oileanaich rannsachaidh aig SMO

Oileanaich rannsachaidh a tha clàraichte no a’ faighinn stiùiridh bho SMO:

OileanachColaisteÀiteCeumStiùiriche aig SMO
(agus a-muigh)
Tiotal
Cairistìona Cain SMOSMOPhD Boyd Robasdan
Sue Widdicombe
Understanding community attitudes to the establishment of Gaelic-medium primary schools: a discursive psychological approach
Gòrdan Camshron SMOA’ ChomraichPhD Conchúr Ó Giollachán
Philomena de Lima
(Luach na Gàidhlig dhan eaconomaidh)
Iain Howieson SMOSMOPhD Meg Bateman
Richard Cox
Bàrdachd baile: ath-mheasadh
Mairead NicDhonnchaidh SMOSMOPhD Meg Bateman
Alan Titley
Leughadh na Coimhearsnachd Gàidhlig: dàimhean crìonaidh agus aiseirigh anns an nobhail ùr Gàidhlig
Màiri Ruiseal SMOSMOPhD Richard Cox Ciamar a thathar a’ dealbhachadh an Ghàidheil òig ann an litreachas chloinne Gàidhlig
Pam Talbot SMOWarwickshirePhD Gillian Rothach
Eachann Moireasdan
Mgr. Seumas MacNèill
Cànan is Creideamh: Adhradh Gàidhlig sna coimhearsnachdan Caitligich:1950-2010
 
Oileanaich a tha deiseil a-nise
Catrìona NicNèill SMOSMOPhD Mike Cormack
Tim Armstrong
Na meadhanan agus ath-leasachadh cànain
Eleanor NicDhùghaill SMOMuilePhD Meg Bateman
Gina Wall
Murchadh MacDhòmhnaill
‘Heather and hill and Highland cattle’: ath-luachadh ìomhaighean na Gàidhealtachd, c. 1850-1940
Gabhan Mac a’ Phearsain SMOSMOMPhil Gillian Rothach
Robert Stradling
North West Scotland and Western Norway: a comparitive study of different approaches to land-use as rural development in areas which are similar geographically
Jill de Fresnes ÀrcaibhMallaigPhD Gillian Rothach Image and Identity: The Lives of the Scots Herring Girls, 1900-1950
Joni Bochanan SMOLeòdhasPhD Gillian Rothach
Aileen Stockdale
Lorna Philip
From Gaidhealtachd community to ‘shared space’: Uig from the 19th century to the present
Marsaili NicLeòid Oil. Obar DheathainObar DheathainPhD Gillian Rothach The changing nature of social identities of Scots Gaelic-speakers employed in the Gaelic language industries
Sìleas Landgraf SMOSMOPhD Iain Mac an Tàilleir
Richard Cox
Rob Dunbar
Cànan agus cultar ann am Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig agus mar a bhios buaidh aig an fhios a-steach a gheibh a’ chlann tron t-siostam sin air an cuid comasan agus beachdan cànain
Tim Armstrong SMOSMOPhD Meg Bateman,
Iain Mac an Tàilleir
Stèidheachadh Ghnàthan-cànain Ùra: Cuairteachadh Ideòlais-chànain ann an Trì Gaeltachtaí Nua

Fiosrachadh bho 2005

Tha Marsaili agus Joni a' dèanamh nam PhDan aca tro Ionad Nàiseanta na h-Imrich agus tha an luchd stiùiridh aca aig SMO agus Oilthigh Obar Dheadhain. Tha Jill clàraichte le Oilthigh na Gàidhealtachd, 's tha luchd-stiùiridh aice aig SMO agus aig Colaiste Arcaibh. Tha ùidh mhòr aca uile anns a' Ghàidhlig. Bruidhnidh Joni agus Marsaili i, agus tha Jill ag ionnsachadh. A bharrachd orra seo, chosg dìthis oileanach à Oilthigh Luimnigh ann an Éirinn, Niall MacAogáin agus Sandra Joyce sia mìosan aig Sabhal Mòr Ostaig aig toiseachd 1995, a' cur crìoch air na tràchdasan PhD aca.

2017-10-13 CPD