Roinnean, Companaidhean agus Pròiseactan aig Sabhal Mór Ostaig

Roinnean

Roinnean den Cholaiste aig a’ bheil làrach-lìn aca fèin

Companaidhean

Companaidhean a tha stéidhte air àrainn na Colaiste

Pròiseactan móra

Pròiseactan móra buan anns a bheil a’ Cholaiste gu dlùth an sàs

Pròiseactan eile

Pròiseactan eile anns a bheil no anns a bha a’ Cholaiste an sàs

2011-10-24 CPD