Sgrìobhadairean an t-Sabhail

BliadhnaicheanSgrìobhadairLeabhraichean
1974gu 1975Catrìona NicGumaraid
(Catrìona Monty)
“A’ Choille Chiar”
1975gu 1977Somhairle MacGillEain
1977gu 1979Aonghas MacNeacail
(Aonghas Dubh)

1979gu 1980

1980gu 1981

1981gu 1982Tormod Calum Dòmhnallach“Calum Tod”
1982gu 1983

1983gu 1985Dòmhnall Iain MacGillEathain“Bùth Ailig”
1985gu 1986

1986gu 1987

1987gu 1988

1988-03gu 1990Alasdair Caimbeul
(Alasdair a’ Bhocsair)
“Trì Dealbhan Cluiche”
1990gu 1992Aonghas Pàdraig Caimbeul“Somhairle - Dàin is Deilbh”

1993-04gu 1995-03Tormod Caimbeul
(Tormod a’ Bhocsair)
“An Naidheachd Bhon Taigh”

1995gu 1998-09Aonghas MacNeacail
(Aonghas Dubh)
“Oideachadh Ceart”
“Duanaire an Eilein”
1998-09gu 2001Rody Gorman“Fax and Other Poems”
2001gu 2004Rob MacIlleChiar ... duais
2005-10gu 2007-08Iain Fionnlagh MacLeòid
2007-09gu 2009-08Maoileas Caimbeul
2009-09gu a-nisRody Gorman

Ceòladairean an t-Sabhail

BliadhnaicheanCeòladair
gu 2007-08Iain MacDhòmhnaill
2007-09gu a-nisAilean MacEanraig

Ealantairean Léirsinneach

BliadhnaicheanEalantairean
2007gu 2008Eòghan Mac Colla
Kate Whiteford
2009-09gu 2010-08Gill Russell
Tormod Seadhach
2010-03-23 CPD