Cà bheil Sabhal Mór Ostaig?

cairt-iùil

Tha Sabhal Mór Ostaig dà mhìle mu thuath air Armadal, ann an ceann a deas an Eilein Sgitheanaich.

Tha a’ cholaiste air chairt-iùil 32 san t-sreath Landranger leis an Ordnance Survey, agus air chairt-iùil 142 san t-sreath Explorer. Tha i air dà "àrainn" (làrach), a tha mu 500m bhon a chéile. ’S e Àrainn Ostaig an t-ainm a th’ air an t-seann àrainn, agus Àrainn Chaluim Chille a th’ air an àrainn ùir.

OSGB
Àrainn Tuath-astarEar-astar Grid Reference EastingNorthing
Àrainn Ostaig 57.0862°-5.8805° NG 650 062 164978806155
Àrainn Chaluim Chille 57.0870°-5.8718° NG 655 062 165510806214
2007-06-28 CPD