Grúpaí ceoil i mBéal Feirste

Craobh Cheoil Loch Lao

Comhaltas Ceoltóirí Éireann

Bunaíodh Craobh Cheoil Loch Lao i Meán Fómhair 1992. Cuirimid ranganna ceoil ar fáil ar fud na bliana sa Chultúrlann i mBéal Feirste.

Tagann baill ár gcraoibhe as gach cuid den chathair agus ó gach slí bheatha. Cuireann ár múinteoirí ranganna ar fáil san fheadóg stáin, san fhidil agus sa bhodhrán. Freastalaíonn gach dalta ranganna amhránaíochta i ndiaidh a gcuid ceachtanna.

Tá saibhreas amhrán traidisiúnta sa Ghaeilge ba mhaith linn a thabhairt dár ndaltaí. Cuirimid fosta ceardlanna amhránaíochta ar fáil do dhaoine lasmuigh de Bhéal Feirste má iarrtar iad.

Le nascanna le ceoltóirí ar fud na tíre a neartú, bhunaíomar mórchomórtas amhránaíochta darbh ainm An Lon Dubh . Tá seo oscailte d'fhir agus do mhná. Reáchtáladh comórtas na bliana seo le tacaíocht airgead príobháideach agus poiblí. Chruthaigh Nóirín Nic Alastair, criadóir áitiúil, ceithre thrófaí, bunaithe ar éanlaith a bhfuil ceangal idir iad agus ceol agus filíocht Bhéal Feirste.

Tarlaíonn An Lon Dubh le linn Fhéile an Phobail, féile bhliantúil phobail a reáchtáltar le linn an chéad sheachtain de mhí Lúnasa. Bíonn rogha leathan d'imeachtaí ar chlár na Féile, idir thaispeántais ealaíne, dhrámaí, léirithe ceolfhoirne agus cheolchoirmeacha rac-cheoil, mar aon le díospóireachtaí agus léachtaí agus oícheanta cultúrtha. Tagann cuairteoirí chuig an Fhéile, ní amháin ón cheantair, ach ó áiteanna ar fud na tíre agus na cruinne. Tagann daoine agus grúpaí ó Éirinn, Sasana, an Eoraip, Meiriceá agus an Astráil le sult a bhaint as an Fhéile.

Cuidíonn An Lon Dubh le ceiliúradh a dhéanamh ar an taobh deimhneach de Bhéal Feirste, a chultúr saibhir, a bhrí agus a chruthaitheacht. Tá Béal Feirste ag iarraidh a íomha a bhisiú don saol mór faoi láthair. Cuideoidh an ceiliúradh ceoil seo le féinmheas agus féinaitheantas an phobal Gaeilge a neartú, agus tabharfaidh sé faill do bhunadh na háite a thaispeáint don saol gur tógálaithe, cúntóirí, lucht forbartha agus féinchuidithe iad.

Athbheo eacnamaíoch

Mheall An Lon Dubh daoine ó gach cuid den chathair, den tír agus den domhan. Chaith siad airgead saoire i siopaí áitiúla, tithe tábhairne, tacsaithe agus caifí. Bhí éileamh mór ar lóistín agus tá daoine sa cheantar anois ag plé bhunadh tithe lóistín le freastal ar an éileamh seo.

Cultúr

Ta fás tagtha ar líon na n-imeachtaí rialta Gaeilge agus cultúrtha tríd an bhliain. Reáchtáltar na himeachtaí seo do Ghaeilgeoirí agus do dhaoine gan Ghaeilge araon.

Forbairt

Tháinig tacaíocht do An Lon Dubh ó roinnt foinsí idir ghníomhaireachtaí reachtúla agus deonacha agus ghnónna áitiúla. Íocann seo as costais reatha an imeachta féin. Teastaíonn airgead le híoc as teilgean cré-umha na dtrófaithe.

Spreagfaidh reáchtáil an chomórtais seo deiseanna tarraingteacha i gcomhair fhorbairt phobail agus eacnamaíochta. Tá súil againn cumas cruthaitheach daoine áitiúla a fhorbairt, tógáil ar scileanna agus cumas a spreagfaidh gnó áitiúil agus a chruthóidh deiseanna fostaíochta.

Agus muid ag eagrú An Lon Dubh táimid ag forbairt agus ag feidhmiú straitéise a léireoidh gur féidir leis na healaíona cur go mór le forbairt agus athmhuintearas an phobail agus le hathbheo eacnamaíoch trí chuthú post.

    Aidhmeanna An Lon Dubh
  1. A chur ar chumas mhuintir Bhéal Feirste agus pobail is leithne ná sin deis bheith acu chun sult a bhaint as mórimeacht cultúrtha.
  2. Deis a thabhairt do phobal Gaeilge Bhéal Feirste a n-ábhar mórtais, a bhféinurraim agus a bhféiniúlacht a fhógairt trí bheith ag ceiliúradh agus ag forbairt a dtallannacha, a gcumais, a gcruthaitheachta agus a gcultúir.
  3. An taobh dearfach de Bhéal Feirste a léiriú - fuinneog a oscailt ar bheatha chruthaitheach an cheantair.
  4. Deis a thabhairt do phobal Bhéal Feirste a gcultúr Gaelach a cheiliúradh.
  5. Creatlach straitéiseach chultúrtha a fhorbairt a spreagfaidh cumas cruthaitheach mhuintir na háite, a thacóidh le forbairt an phobail agus a chuirfidh tús éifeachtach ar athbheo eacnamaíoch na háite.

Cuspóirí

1. Bua An Lon Dubh a dhaingniú agus na háiseanna, idir dhaonna, ábharaíoch agus airgid, a fháil a chinnteoidh a fhorbairt amach anseo.

2. An Lon Dubh a fhorbairt mar ghléas a úsáidfidh ealaíona an phobail le forbairt phobail agus eacnamaíoch a chur chun cinn.

3. Le forbairt fiontar príobháideach agus poiblí a spreagadh agus a chur chun tosaigh, go háirithe in achair ar nós iostas, seirbhísí, ceardaíocht a chomhlánaíonn obair An Lon Dubh .

Conclúid

Caithfidh An Lon Dubh a ghlacadh chuige féin straitéis mhaoinithe a scrúdóidh féidearthachtaí reachtúla agus neamhspleácha maoinithe, i gcomhar le deiseanna oiriúnacha le hioncam a ghnóthú. Chomh maith le maoiniú ó ghníomhaireachtaí reachtúla, deonacha agus carthanacha, is féidir go mbeadh deiseanna maoinithe sna hachair seo a leanas: 'Urraíocht' - ba chóir do An Lon Dubh urraíocht a lorg ó chomhlachtaí agus ghnólachtaí. 'Earraíocht' - d'fhéadfaí teacht isteach suntasach a ghnóthú as táirgeadh agus díol earraí 'Lon Dubh' - T-léinte, póstaeir, físeáin, boinn. 'Cead díolaíochta' - ba chóir cead díolaíochta a thairiscint d'éagsúlacht comhlachtaí agus gnólachtaí a bheadh ag iarraidh a gcuid earraí a dhíol ag an imeacht. Tá súil agam go dtugann an t-eolas thuas léargas éigin ar a bhfuil déanta againn. Leanfaimid de bheith ag forbairt an chomórtas amhránaíochta seo nó is léir dúinn na buntáistí, sóisialta agus cultúrtha, a thiocfadh de bharr a leithéid d'fhiontar. Beimid ag súil feasta le scéala uait. Le dúthracht duit,

Éamann Ó Faogáin

Uachtarán Chraobh Loch Lao.


Comhcheol

Tá an t-eolas seo ar an bhealach