Rìgh Nam Briosgaidean

Briosgaid Bhòtaichean Luchd Bhòtaidh
Caramel Wafer 5 Tearlach, Cailean, Geechy, Carlotta, Beathag
Kit Kat 4 Ronnie, Flora Anne, Mairead, Calum Bàn
Jaffa Cake 3 Susan, Gordan
Tunnock's Teacake 2 Gillian, Megan
Yoyo 2 Mick (toffee), Sandra (mint)
Millionaire Shortbread 2 Dòmhnall Dòmhnallach, Debi
M&S Chocolatey Ones? 1 Christine
Cadbury's Chocolate Cookie 1 Fiona
Penguin 1 Màrtainn
Chocolate Bourbon 1 Evan
Boaster 1 Siùsaidh
Choc Chip Shortbread 1 Coinneach Mòr
Briosgaid Mhòr Steòrnabhaigh? 1 Kathryn
Jacob's Mint Club 1 Sìle
Chocolate Digestive 1 Antaine
Hob Nob 1 Alistair
Caramel Log 1 Maggie Harrison
Choc Cookie 1 Dòmhnall Robasdan
Abernethy 1 Val
Digestive 1 Dòmhnall Iain
Rich Tea 1 Cath
Fox's Viennese 1 Elsie
Jammy Dodger 1 Darren
Twix 1 Marie
Bonnach & Càise 1 Eairdsidh