Briathrachas Cultar Dthchasach

 

 aimdeal skin lid of a pot

also imideal, iomadall

ref. Rev William Matheson, November 1971

ref. Dwelly s.v imbhuideal, W Ross, Uist

ref. TGSI 53, 149, iomadall, Berneray, N Uist

 

aoirinn the offering of the Mass, also aifrionn

cf. L offerendum, offerance, offeran

ref. W J Watson, Topographical varia, Celtic Review 5 (1908), 148-154.

 

aran Innseanach Indian bread

ref. N Uist, 1840s, referring to imported meal i.e. famine food

 

atharnach (nf) second ploughing, or ploughing for a second crop on the same ridge, and throwing two ridges together

ref. Lachie Morrison and sources in North Uist, an Gearran 2011, per Mary Norton, The Blackland Project, Grimsay 

re-working of cultivation ridges eg. combining feannagan, to 10-12 ft width, cropping from potatoes to corn/oats, when oats were not usually planted in a first-year lazybed

ref. talamh-atharnach, ann an Glas Pheighinn, Trondernish, Dghall Ros agus Dmhnall Dmhnallach, 24.08.13.

ref. Rev C M Robertson, Folk-Lore from the West of Ross-shire, 264.

S e n t-erna buidh is athair dhomh,

S e n t-atharnach mo sheanmhair;

Mise mac na poite duibhe

Bhios na suidhe air a ghealbhan.

In this district, atharnach is explained popularly as ath-eornach, and means land which has just borne green-crop (potatoes and turnips), and which would next bear barley when that crop was grown.

 

ballan cupping horn

ref. H Cheape, Cupping, Review of Scottish Culture 10 (1996-97), 135-139

 

ban-sibhladh lying-in period after birth of child, and visit of neighbours to celebrate a week to a fortnight later

ref. Margaret Isabel MacKay, Sil air ais, Raasay, on Eilean Tighe, Duanagan, 34

 

barr-staimh tangleweed

ref. John Ferguson, Berneray, TGSI 53 (1982-1983), 121

 

bleith grinding with the quern

ref. Dmhnall Dmhnallach, Pabaigh is Na Hearadh, Radio nan Gidheal, 05.04.11

... a danamh bleith le brth ...

 

bodaich-sithe stringy and slimy strands of soot which hung from the underside of the thatch near the smoke vent

ref. Christine Primrose, Sabhal Mr Ostaig, 22.10.15

 

bogha sunken reef, rock over which the sea breaks

ref. West Coast of Scotland Pilot Ninth Edition. London: Admiralty Hydrographic Department 1949, ix; see also 394, Bo More, Round Bo, Bo Meadhanach, Bo Molach, West Loch Tarbert

 

boiceann quern skin

ref. Angus Matheson, Glasgow University, to Margaret Fay Shaw, 17.06.56 [personal letter]

.... The craiceann brathan, also called boiceann, was the skin spread on the floor under the quern.

 

bragair tangleweed, seaweed cast onto rocks or ashore

ref. John Ferguson, Berneray, TGSI 53 (1982-1983), 121

 

braighid hames, collar (horse harness)

ref. D Mackinnon, TGSI 12 (1885-86), 358

 

branndair work top

ref. Alice MacLennan, Calanais, 22.04.14 (per Chrisella Ross, Point)

 

breac-thalamh ri talamh aiteachais timcheall air lrach an t-seann bhaile

ref. Dmhnall Dmhnallach, Pabaigh is Na Hearadh, Program Choinnich, Radio nan Gidheal, 05.04.11, 22.04.14

 

brisgean Potentilla anserina or silverweed, roots used as foodstuff

ref. (Seann fhacal) Brisgean beannaichte an Earraich, seachdamh aran a Ghidheil 

 

brod-leabag flounder spear

ref. Erskine Beveridge, North Uist (1911), 323, flounders face the flow of water and settle on the sand

(footnote)

These spears are made for the special purpose at the nearest smithy, the ordinary kind being hammered out of a plain iron rod which is inserted within the cleft end of a stick; a more elaborate form being sometimes wrought with a socket to contain the handle. In either case the essential feature is a barbed spike at the end of a 5-foot staff, although a common hay-fork is occasionally used for the same purpose, and presumably not without success. This method of fishing is practised by women wading in shallow tidal runs at the ebb of spring-tide in calm bright weather, feeling with their bare feet where a flounder may lie half-covered by the sand.

 

brchd (nm) seaweed cast on shore, also called feamainn dubh

ref. Caoimhin O Donnaile, 22.09.08

ref. Margaret Isabel MacKay, Sil air ais, Duanagan, 38

... then there was the feamainn dubh the stuff that was washed onto the shore brchd some people call it.

 

buailtean flail

ref. Inveraray, Mid and Central Argyll

ref. E Cregeen, Flailing in Argyll, Folk Life 3 (1965), 90

 

blas, blas a phoit, bthlasg pot-handle, bools, made of iron or wire. See also plais.

ref. blas a phoit air druim a bheathaich, as protection against ill-will or harm eg. the evil eye

ref. Alasdair Camshron, Am Bard, 37

ref. Norman MacDonald (1966), 42

 

 

bun-bhuachaille Great Northern diver

ref. Donald MacCormaig, N Uist, 20.01.01

 

cachaileith, cachlaidh gate, gateway, breach made in a wall

ref. Murchadh MacLeid, Sabhal Mr Ostaig, 06.03.12

Tha cnoc sa bhaile againne, Tolastadh bho Thuath, air a bheil Cnoc na Cachaileith. 'S e bha sa chachaileith ach an geata a bha a' dol a-mach chun na mintich. Tha mi creids' gun cumadh e beathaichean a-staigh no a-muigh, a rir an ama den bhliadhna agus nan riaghailtean an lib sin a thaobh far am faodadh daoine crodh is caoraich a chur.

ref. Cumha Chailein Ghlinn Iubhair, 1752

Suas o chachaileith ghrraidh

Fhuair thu n tacaid a chridh mi;

rain Dhonnchaidh Bhin, MacLeod 1952, 70

 

 

cadas, cadadh a kind of cloth, made with fine thread spun from combed wool, cf. English caddis or worsted

ref. OSA 16, 160 Parish of Portree ... a sort of coarse woollen cloth called cloa or caddoe.

ref. A MacLeod, Songs of Duncan Bn Macintyre, 506

 

caibe spade, spade blade

ref. Clan Donald III, 113, Skye, Uist

 

caibe lir flauchter spade

ref. Duncan Davidson, Dunachton, Strathspey, 1930s

ref. H Cheape, Review of Scottish Culture 2 (1986), 120

 

caigeann binding, hobble

ref. Dr John MacInnes, 24.06.1973

 

cil duilisg dulse kail, remedy for skin diseases and other ailments

ref. goilidh sibh an duileasg

ref. Norman MacDonald, Trotternish, 1966, Scottish Gaelic Studies XI, 56

 

cailleach the first week of April

Is iomadh fear a thuit le eallach

Ann an seachdain cruaidh na cailliche

 

cin law, body of laws (eg. a chin a bha aig Praig air Eirinn), charge on land, portion of rent paid in kind, tax, fine

ref. D Mackinnon, TGSI 12 (1885-86), 366

 

cairidh fish trap

ref. Margaret Isabel MacKay, Sil air ais, Raasay, on Eilean Tighe, Duanagan, 30

 

caiseal, caisealean ciste-laighe, coffins

cf. caiseal, hurdle

ref. Norman MacLeod, Reminiscences of a Highland Parish, 176

ref. Alasdair Camshron, Am Bard, 37

 

calanas the dressing or spinning of wool or flax

ref. Rev William Matheson, 10.11.1971

 

callaid internal partition in a house, partition of any kind, fence, hedge

 

caora-bheannach old Hebridean breed of sheep with four, five and even sometimes six horns

ref. Alasdair MacGillemhicheil 1873, 28

In Uist, binneach or beannach is applied to a horned animal, generally to an animal with high horns.

 

crn log-jam, pile of timber blocking the river and stopping a float

ref. [John Adam] Deeside Tales, or Sketches of Men and Manners among the Peasantry of Upper Deeside since 1745 Aberdeen 1872, 142

 

cas bheag

ref. Aithris na Maidne, Radio nan Gidheal, 26.04.12 .... cas bheag a chur orra ..., abairt a chleachd Barraich

 

cas chaibe spade

ref. Archie MacLellan, Morar, April 1986

 

ceann saighde air a danamh gu h-innleachdach, innealta de spr (spr buidhe)

ref. thilgeadh na sthichean an t-saighead air a chrodh

ref. a seunadh bho shaighdean sth

ref. Alasdair Camshron, Am Bard, 38 

 

ceannardach upper or lower end of a ploughed field which has to be delved by spade

ref. a ruamhar ceannardaich

ref. Norman MacDonald, Trotternish, 1966, Scottish Gaelic Studies XI, 42

 

cearcall frame (usually of wood) used for carrying two buckets full of water eg. from the well to the house

ref. Ruairidh Moireach, Dil, Nis, agus Slite, 26.03.15, uaireannan bha iad cruinn, uaireannan bha iad cernagach.

ref. Gairm 63 (An Samhradh 1968), td. 271: Cearcall na tobrach. B e seo cearcall cruinn (mu cheithir no cig troighean mu theis meadhon) air a dhanamh de phosan cearcaill fiodha baraille sgadain, no fear ceithir-oiseanach de fhiodh sam bith, a chumadh na peileachan a-mach bhuat nuair a bhiodh to a toirt dhachaidh ldach birn s an tobair na loch. Bha seo ag aotromachadh an eallaich air do ghirdeanan.

 

cipean stake or pin for tethering sheep

cf. Lewis usage bacan

ref. Alex J Mackaskill, TGSI  43, 76

ref. Margaret Isabel MacKay, Sil air ais, Raasay, on tethering calves in Eilean Tighe, Duanagan, 30

 

cios, ciosan baskets

 

clach-chnotainn (portable) mortar for husking barley

ref. John Ferguson, Berneray, TGSI 53 (1982-1983), 117

 

clach-erna mortar for de-husking barley

ref. ref. Dmhnall Dmhnallach, Pabaigh is Na Hearadh, Radio nan Gidheal (Program Choinnich, 05.04.11, 22.04.14) 

 

clach-spor s iarann flint and steel

 

clach theine flint and steel, flint and fleerish

ref. Is e clach theine a rinn an t-saighead a fhuair mise de fheum

ref. Alasdair Camshron, Am Bard, 38 

 

claigeann best field of arable land on a farm

ref. John Ferguson, Berneray, TGSI 53 (1982-1983), 123

ref. Ian Fraser, The agricultural element in Gaelic place-names, TGSI 57 (1990-92), 212

 

clr wooden tray (potato pot emptied into it)

ref. Donald Macdonald, Lewis. A History of the Island, 54

cf. I F Grant

Osgood Mackenzie

 

clr arain bread board

 

clr-fuine baking board

ref. Norman Johnson, Lochmaddy, 15.07.09

 

clraidh (nf) wooden partition in a house

ref. Records of Argyll (1885), 159

 

cleit rugged eminence

ref. West Coast of Scotland Pilot Ninth Edition. London: Admiralty Hydrographic Department 1949, ix

 

cliabh chuiseag docken creel,

type made in Ness and townships north of Arnol where there were no stone enclosures for eg. willows

ref. Dr Fionnlagh MacLeid, Shawbost, July 1995

  

cliabh-ghiomach lobster creel, clibh-ghiomach creels

ref. Donald J MacDonald, Peninerine, S Uist

 

cliabh sheilich willow creel

ref. Hamish Mac-an-Tilleir, Bagh na Hearadh, Radio nan Gidheal, 14.07.13

 

cnatan an fheir hay fever

ref. Tobar an Dualchais

 

coit a coble-type of boat

ref. Alice Mackenzie, Port Henderson, Gairloch, 16.09.14

 

comharradh token, Communion Token eg. Comharradh Comanachaidh

ref. Dmhnall Angaidh MacIlleathain, miseanaraidh, an t-Eilean Sgitheanach

 

conacag conch, shell like a big whelk

ref. used as a bell or horn to summon scholars to the school

Dr Fionnlagh MacLeid, Siabost as bidhche, BBC Radio nan Gidheal, 27.08.09

 

corran fiaclach toothed reaping hook

ref. An De Ghrine II (1906), 111 (Rev Charles Robertson)

 

corra-shomain rope twister

ref. Alasdair Mac Mhaighstir Alasdair, The Lyon in Mourning I, 332

Bheir mi nis a corra-shomain dhut fhin, gus am faigh mi tuilleadh gaoisid.

 

corra-shgain rope twister

ref. Jonathan MacDonald, Kilmuir, 03.05.11

ref. Gairm Air. 25 (Am Foghar 1958), 69

Agus nuair a bhitheadh a fodar ann, bhitheamaid nar creutairean beaga a danamh nan sgan.

Agus bhitheadh Iain na shuidhe aig ceann na seinnseadh agus sinne ag obair leis na corrain seann chorrain, tha fios agaibh agus gan cur timcheall agus a danamh nan sgan.

 

craiceann brathain quern skin

also boiceann, the skin spread on the floor/ground under the quern

ref. MacDonald Collection, 334, Oran na Brth, ll. 24-26

 

crannc block of wood fixed to plough landside for earthing up

ref. Domhnall Iain Domhnallach, Peighinn nan Aoirean, 30.08.82

 

crann tarraing strengthening wedge set between plough stilts

ref. Domhnall Iain Domhnallach, Peighinn nan Aoirean, 30.08.82

 

criathar sieve, winnowing sieve

 

crios-Chuchulainn Meadowsweet

ref. Sine Ghilleasbuig, Glas Pheighinn, 24.08.13

 

cuibhlidh (cuillidh) muzzle-bar of the plough (Strathtay)

ref. TGSI 22 (1897-1898), 5

 

cuman milk pail

ref. John Ferguson, Berneray, TGSI 53 (1982-1983), 149

ref. cuman or water-carrier. Such cumans were used before tin pails. All vessels made of staves are liable to dry out and their large size made them specially liable to breakage. I F Grant 2007, 34.

 

dir Tha an talamh air dir [i.e. on rut, on heat]

describing an intuitive test using small pieces of stick in the earth to test the soil for the right time for sowing in spring.

Tocher 32, 112.

 

dallanach fan, sieve for winnowing grain

cf. blin sieve (blind sieve) or wecht (Scots) for winnowing grain

ref. Rev William Forsyth, In the Shadow of Cairngorm, 235.

cf. dallan, winnowing fan, dallanach, large winnowing fan (Scots, wecht) Dwelly s.v.

 

deasaich bake, prepare food cf. bicearachd, fuin, bruich

ref. Iain MacIllemhicheil, Radio nan Gidheal, 09.11.12

Bha mi cho trang a deasachadh 

 

deireadh-bhuana harvest home, cuirm, feast

ref. Norman Morrison, Adventures of Angus Og 1940, 91, on John Morrison of Bragar, Iain Mhurchaidh Ic Ailein

 

deoch bhn sowans, oatmeal drink

ref. Maighread Stibhart, Col Uarach, Eilean Ledhais, am Mrt 2015: S e deoch air a danamh le min-choirce, brn teth agus m a th ann an deoch bhn, agus mhair an cleachdadh seo bhon t-m a bha min-choirce na phromh phirt de ln na Ledhasaich.

 

dubh-chosnadh black labour, outdoor work, labour service for landlord

ref. Somhairle Maclean, Bana-Gidheal

ref. Eachann MacCoinnich, An Gerrloch, Radio nan Gidheal, 06.12.12, le sil air leabhar A Hundred Years in the Highlands

 

earrasaid arisaid, style of womans plaid, bed blanket (?)

also earasaid

ref Dwelly

ref. Anita Quye and Hugh Cheape, Rediscovering the Arisaid, Costume 42 (2008), 1-20

 

eadar-shemar lobby

ref. Lachlan MacBean (1853-1931), Cill Trghlan, TGSI XV, 33

 

eadradh between times, morning and evening milking-time, separating the lambs, also the season when the flocks were taken to the glens for summering

ref. Rev Dr Forsyth, Parish of Abernethy, 1894, Transactions of the Inverness Scientific Society IV, 373

Chi mi Gleann Eineich an fhidh

Far am biodh an spridh air eadradh.

 

ref. Crodh Chailein

S nuair thigeadh am feasgar

S m eadradh nan laogh

 

ref. Mary Mackellar, The Shieling: its Traditions and Songs, 1888, 136

This place of pasture was known as buaile, and the milking-hour that, morning and evening, divided the day was known as An t-Eadar-adh.

ref. Pl MacAonghais, An Guth Aoibhneach, td. 60

Air ais an Caolas Mhrtainn, bhiodh dealt trom air laighe air na h-iomairean a-nis, is bhiodh an crodh air laighe na h-oidhche a dhanamh is eadradh eile seachad chun a-mireach. 

 

eararadh parching grain, eg. in a pot over the fire

ref. ran na Comhachaig, in W J Watson, Brdachd Ghidhlig, 253 

Bannsa leam na drdan bodaich

Os cionn lice ag eararadh sl,

Birein an dimh ...

 

eilgheadh lea ground prior to ploughing, freshly-turned and ploughed soil

ref. Murchadh Stil Dmhnallach, Col Uachdar, Ledhas, 28.11.08

ploughing of stubble, to prepare it for a green crop to follow ref. TGSI 24 (1899-1901), 368

ref. Iain Urchardan: cho spgach ri tunnag ann an eilgheadh

 

eiteach kindling

ref. Ailean Caimbeul, 08.11.14 (post-dealain pearsanta)

Sin a chanas sinn ri bun an fhraoich a th air fhgail an didh falaisg, agus bhithte a cruinneachadh mar kindling airson a bhith a lasadh an teine. (faic Dwelly td 393)

 

eithear skiff

ref. Julie Macleod Allan, 02.09.2000, Duanagan, 9, large and heavy boats ... under sail or rowed by long oars

 

facal an eich word to tame horses

ref. the word, conferring an occult power in a night-time initiation ceremony, was kept secret by the brotherhood of horsemen

ref. Norman MacDonald, Trotternish, 1966, Scottish Gaelic Studies XI, 48

 

fd mine piece of peat

ref. Margaret Isabel MacKay, Sil air ais, Raasay, on her grandfathers house on Eilean Tighe, Duanagan, 29

 

faiche lobsters spawning bed  

faiche lobsters nest

ref. Angus MacDonald, 9 Ferindonald, 03.11.08

 

faileasg, falasgair muirburn, Lewis usage

also falaisg, falaisgeadh (N Uist), falaisgeadh, deriv. fo-loisg, Cnoc Falasgair i.e. the hill of moor-burning

ref. Richard A V Cox, The Gaelic Place-Names of Carloway, Isle of Lewis Dublin 2002, 226-227

ref. Alex J Mackaskill, TGSI 43, 80

also falasgair, muirburn, ref. Julie Macleod Allan, 02.09.2000, Duanagan, 4

 

fallaid tha thu ga crathadh air a chlr fhuine airson na bith an taois a tthadh ris a chlr.

ref. Tormod MacIain, Loch nam Madadh, 15.07.09

ref. An De Grine 14 (1918), 184

 

fang (nm) fank, borrowed from Scots

ref. Rev William Matheson (November 1972) fang is used specially for a sheep fank. Buaile is used for cattle.

 

farlas smokehole

ref. C Sinclair, Thatched Houses 1953, 20

ref. RIA Contributions to a Dictionary of the Irish Language s.v. farls

... opening formed in the roof, a little to one side of the fire, through which the peat smoke ... eventually found egress.

Bha toll air mullach na h-irigh ris an cainte flas (.i. frlas) far am faigheadh a che mach ...

ref. Dmhnall Dmhnallach, An Airigh, Gairm ireamh 6 (1953), 176

 

feadan fasgnaidh winnowing hole

ref. Dr Finlay MacLeod, Shawbost, 30.03.11, ... rud caol fada san seann taighean.

 

feamainn chrean seaweed plucked off the rocks, boiled and given to cows (laxative properties)

ref. an t-Eilean Sgitheanach, 2002 (SCRAN)

ref. Margaret Isabel MacKay, Sil air ais, Raasay, on Eilean Tighe, Duanagan, 38

My mother used to boil feamainn chrean for the calves .

 

feamainn dearg red seaweed, used for manuring potatoes

ref. Margaret Isabel MacKay, Sil air ais, Raasay, on Eilean Tighe, Duanagan, 38

My father used to go over to Rona to get feamainn dearg, red seaweed, and fill the boat with it, because it was very good at forcing the potatoes. You got it at very low tide. There was a thick stalk on it and the top was like broad leaves ...

 

feamainn gheamhraidh winter weed, Laminaria hyperborean

 

feannagan taomaidh

ref. Alasdair MacEachairn, Benbecula, Radio nan Gidheal, 03.05.11

 

fearsaid spindle

ref. Catriona Nic an t-Saoir, 28.07.10

My mother, in Iochdar, South Uist, used a fearsaid to twist 2 strands of yarn to make a 2-ply yarn for knitting socks. It was smooth, slightly conical and about 8 inches long. She spun the fearsaid with her fingers, wound the twisted yarn tightly round it in a ball shape, securing the yarn with loops top and bottom each time the fearsaid was spun. The ball of wool was slipped off when it was big enough. We all had a go as children!  

 

fath stillness of the sea eg. fath geal, white calm

ref. D Mackinnon, TGSI 12 (1885-86), 363

 

fionnachan dry, straw-like, moorland grass, used for family bedding

ref. Margaret Isabel MacKay, Sil air ais, Raasay, on Eilean Tighe, Duanagan, 35

 

fionn-dairneach rank grass that has died back over the winter and become bleached, and could be used for repair work in thatch

ref. Anthony Dilworth, Radio nan Gidheal, 2010 (Kinlochiel, Lochaber) 

 

flagais manure compost, cf. lagais (Stafainn, an t-Eilean Sgitheanach)

ref. Grimsay, North Uist, Ewan Nicholson, The Next Horizon, 23

flagish or compost heap, which consisted of sand, straw, muck and seaweed.

 

fochann (nm) shoot or blade of growing grain, braird (Scots)

ref. Records of Argyll (1885), 237

... tha fochann air an erna ...

 

ref. Air tus am fochann, a ris an dias, an didh sin an ln arbhair anns an dis

 

ref. Fsaidh fochann ann coirc s erna

(ran Ceud soiridh soiridh bhuam)

 

gdagan rope made of rushes

ref. J G Mackay, Portree, TGSI 29 (1914-19), 265

 

gead (nf or nm) small piece of arable, ridge

 

geadha sheath of the plough

ref. Domhnall Iain Domhnallach, Peighinn nan Aoirean, 30.08.82

 

geadhail (n.fem.) ploughed land, pos talamh far an robh buntta a chur

ref. Dmhnall Dmhnallach, Glas Pheighinn, Trndernish, 24.08.13

 

gealag whiting

ref. Fergie Dmhnallach, Muideart, 10.01.10

 

geamhrachadh wintering

ref. Padruig Moireasdan, Griomasaigh, Uidhist a Tuath, Radio nan Gidheal, 17.11.11

... a geamhrachadh nam beathaichean .... 

 

gibne cupping horn

ref. Dwelly

cf. ballan

 

gille dubh light holder

Ref. I F Grant 2007, 133: a stone with a hole in it into which a stick was stuck and an iron clip to hold the fir candle was fixed into the top. As it stood by the fire and became black with peat soot it was called the gille dubh black boy.

 

giobach choppy (as sea)

ref. Dmhnall Uilleam MacLeid, Coxswain, Barra Lifeboat (per Donnchadh Scott, Sabhal Mr Ostaig, 10.05.09)

 

gnomhadh symmetrical building of peats, in creel or peat-stack

ref. Norman MacDonald, Trotternish, 1966, Scottish Gaelic Studies XI, 48

ref. Eairdsidh MacGilleathain, Uidhist a Tuath, 18 an t-Samhain 2009

 

goidean halter, bridle

ref. Dwelly, little withe

ref. Rev Archibald Macdonald, TGSI 19 (1893-94), 40-41

A Mhr, a ghaoil,

A Mhr, a ghaoil, till ri d mhacan,

S gheibh thu n goidean bidheach, breac bhuam.

 

gort, gart standing corn, a field of growing uncut grain

ref. An De-Ghrine II, 129

goirtean a little field of standing corn

 

greallagan swingle-trees (nearest the horse)

ref. Ein Dmhnallach, Taigh-tasgaidh na Cille Moire, 03.05.11

 

guit, guiteachan winnowing fan of skin stretched over a wooden hoop, wecht

ref. Jonathan MacDonald, Kilmuir, 03.05.11

ref. Iain Urchardan, 04.08.11, Am Boball Aig am bheil a ghuit na limh, agus glanaidh e gu ro-bhuileach rlar-bualaidh, agus cruinnichidh e a chruithneachd  da thigh-tasgaidh; agus loisgidh e am moll le teine (Mata 3: 12; Lucas 3: 17)

 

iall-shuiste thong attaching handle and striker of flail

ref. John MacKinnon, Bailephetrish, Tiree, 1959-1960

ref. E Cregeen, Flailing in Argyll, Folk Life 3 (1965), 90

 

imrich the contents of a flitting

ref. Murdo Macdonald, Return to the Shieling, Scots Magazine April 1988, 18-24

 

iodhlann stackyard, fenced place, enclosure

ref. John Ferguson, Berneray, TGSI 53 (1982-1983), 136

 

iomadail lid of skin for the milk pail

ref. Domhnall Domhnallach, An Airigh, Gairm ireamh 6 (1953), 178

Ma bha bainne blth no goirt ri chur dhachaidh do n bhaile, bha e air a thoirt an sin ann an soitheach air choir-eigin,

le iomadail de chraicionn caorach mu bheul.

 

 iomadall lid of wood or skin for the milk pail

ref. John Ferguson, Berneray, TGSI 53 (1982-1983), 149

 

iomaire mu seach runrig, and 'iomaire' is used generally for ploughed rather than spade-turned ground

ref. North Uist, 2008, per Gillian Munro, Sabhal Mr Ostaig

 

lagais midden

ref. Dmhnall Dmhnallach, Glasphein, Stafainn, 26.10.13 (per Leah Jaques, Sabhal Mr Ostaig)

 

lamh-chrann handle of flail, hand staff

ref. John MacKinnon, Bailephetrish, Tiree, 1959-1960

ref. E Cregeen, Flailing in Argyll, Folk Life 3 (1965), 90

 

langain (nm) bellowing, lowing

cattle, deer, also, monotony of the human voice

ref. Duncan Bn Macintyre

 

lr puill earth floor (formerly typical in dwelling-houses)

ref. West Side, Lewis, Radio nan Gidheal, 29.08.11

 

lebagan-bhreac plaice

ref. Dmhnall MacSuain, Radio nan Gidheal, 08.12.15

 

leth-chois subletting on steelbow tenure

one party to a contract supplying land and seed-corn, the other party cultivating and working the land

ref. Clan Donald III, 139-140

 

lon cuairteachaidh ring net

ref. Eghann MacCoinnich, A Chomraich (Program Choinnich, Radio nan Gidheal, 30.05.12)

 

lomadh shearing sheep cf. a rusgadh

ref. Dmhnall Dmhnallach, Pabaigh is Na Hearadh, Radio nan Gidheal (Program Choinnich, Radio nan Gidheal, 05.04.11, 22.04.14)

 

lopan form of transport

ref. Alexander Ross, TGSI 14 (1887-88), 184

conical basket placed in a frame between two trams though now disused, I have often seen them in use for peats in the suburbs of this town [Inverness], and when on wheels in the streets.

 

losgadh-brghad heartburn

ref. D Mackinnon, TGSI 12 (1885-86), 358

 

luidhear chimney

ref. Lachlan MacBean (1853-1931), Cill Trghlan, TGSI XV, 33

cf. liora, chimney (Norway, North Jutland, West Sweden, Faeroes, Iceland)

 

lus-iomaire kailyard

ref. Tocher 48/49, 417

Donald Dow, Strath Tummel, 1954

 

mgh mu seach runrig

ref. Eachann MacCoinnich, Radio nan Gidheal, le sil air an leabhar One Hundred Years in the Highlands

ref. Roy Wentworth, 'mgan' (iolra) runrig

 

maodal stomach, paunch

ref. Grimsay, North Uist, Ewen Nicholson, The Next Horizon, 12

mealy puddings we would clean and deliver the Mudal Mhor and various other bits of offal including the heart.

 

maor dthcha countryside ranger

ref. Na Hearadh, Radio nan Gaidheal, 23.11.11

 

meuran na caillich mairbh foxglove

ref. Raasay, 18.06.11

also meuran sthe, Lismore

 

milearach sea-grass

ref. Angus Edward MacInnes, Eriskay, 1997, 31

. John McKelvie would bring a pipe with him to school and we would smoke milerach, which was fine seaweed that was found on the shore. People would gather and dry it to put inside bed mattresses. When dried and put in the pipe it would light up, causing a lot of smoke and tasting awful.

 

milleadh srathrach saddle sores

ref. Songs of Duncan Bn Macintyre, 318

Mar a ch thu milleadh srathrach

Air gearran a bhios ri iteach.

 

 

murrag flotsam and jetsam, Uist usage

ref. Alex J MacAskill, TGSI 43, 82

 

oitir shoal, seabank

ref. West Coast of Scotland Pilot Ninth Edition. London: Admiralty Hydrographic Department 1949, ix

see also 117, Otter Rock, An Oitir, a bank of gravel, Minard. Loch Fyne

see also 315-316, Oitir Mr, anchorage, Sound of Barra

see also 340, Oitir Mr, large sandbank, North Uist

 

pige, pige uisge beatha jar of whisky

ref. Taobh Siar, Eilean Ledhais (West Side, Lewis) Radio nan Gidheal, 29.08.11

 

poll mine peat bank

ref. Julie Macleod Allan, 02.09.2000, Duanagan, 4

 

pollag, pollag bhuntt (nf) potato pit, roofed for example with raineach an ite connlach

ref. Eghann MacFhionghain, An t-Sratha, an t-Eilean Sgitheanach, 22.04.14

 

plais, plais mr pot handle or bools

ref. Gairm 63 (An Samhradh 1968): Plais iarainn a dhanadh gobha d phos de iarann lidir a lbadh anns a mheadhon tre dh dhul a bha an glaicean a chile. Aig gach ceann bha lib gus a dhol a chluasan na praise.

 

putag dibble for planting potatoes

ref. Julie  Macleod Allan, 02.09.2000, Duanagan, 8

 

ropa ruadh coir yarn

cf. soman, Lewis usage

cf. caith-r, N Uist and Barra usage

ref. Alex J MacAskill, TGSI 43, 83

 

rghan three peats on end and one flat on top

ref. Julie Macleod Allan, 02.09.2000, Duanagan, 4

 

sadadh sowing seed

Wester Ross

ref. An De Ghrine II (1906), 99 (Rev Charles Robertson)

 

seisreach a gathering of crofters to give a days work to one of their number who, for some reason, is behind in his croft work.

ref. Alistair Cameron, Strontian, 1927, Guthan o na Beanntaibh

ref. Dwelly, plough team of six horses.

 

sgonn lump

ref. West Coast of Scotland Pilot Ninth Edition. London: Admiralty Hydrographic Department 1949, ix

 

sgrath risg a turf

ref. Dmhnall Iain Dmhnallach, Gairm ir. 15 (an t-Earrach 1956), 214

Fhuair e ceaba agus bhuainn e sgrath risg, agus charaich e air rlar na sgothadh i air uachdar an tuill.

 

sgumair type of net

ref. DRM (Donald Morrison), Stornoway Gazette 07.02.87

lion air fhigheadh ri cearcal agus cas fiodha as

 

siofag lamp wick

cf. sineag, sinteag, N Uist usage

ref. Alex J Macaskill, TGSI 43, 83

 

solachan strainer

ref. Margaret Isabel MacKay, Sil air ais, Raasay, on strainers made by the tinkers, Duanagan, 29

 

soltachan strainer, colander, filter

cf. soltan, soltag, S Uist and Barra usage

ref. Alex J MacAskill, TGSI 43, 83

ref. Ruairidh Moireach, Airdbhasair, Slite, Radio nan Gidheal, am Faoilleach 2014

 

sliobhag wooden dibble for planting potatoes

ref. isdean Robasdan, Loch-nam-Madadh, 29.11.14

ref. Eairdsidh MacGilleathain, Uidhist a Tuath, 21.04.15

 

sloc potato pit, also sloc-buntta

cf. poll buntta,

cf. dais, potato store made with sods and earth, N Uist usage, otherwise stack of hay

ref. Alex J MacAskill, TGSI 43, 78

ref. sloc bhuntt, Lewis

 

smeuradh smearing sheep

ref. Ruairidh Caimbeul, An Gaidheal 28 (1933), 186

 

Chan eil a leithid de rud agus smiradh air a chleachdadh an ite sam bith an diugh, a chionn, le Achd lagha, feumaidh caoraich a bhi air an tumadh ann an stuth-glanaidh d uair sa bhliadhna. .... Bhiodh prais mhr, ris an cainnte a phrais-thearra air a cumail, gu daonnan, anns gach dachaidh agus an uair nach biodh feum dith bhiodh i air a cumail air a beul foipe an cil air chor-eigin mun tigh. Dhfheumadh an terr a bhi aig tigheadachd shnraichte agus be olla isg, mar bu trice, a bha air a cleachdadh gu a tanachadh. .... Bha gach caora air a leigeil eadar glinean an fhir-smiraidh agus strioch air a danamh anns a chlimh leis an d rdaig o bhun an earbaill gu caol na h-amhach. Mar seo bha strioch an didh strioch air an danamh ma thr irlich o chile agus gach stroch air an liosraigeadh le bhi tumadh na corraige anns an terr.

 

snithlean thread

ref. Angus Edward MacInnes, Eriskay, 1997, 73

When fishing was bad people went to the local seer for help. it was to [the Gobha] that those in desperation went for the snalenian. This was made with wool, black wool it had to be, and you took it with you and tied it to some part of the boat or gear.

 

 soll (nm) pounded shellfish

ref. GWESUE

pounded crab or shellfish, thrown out at fishing rock to attract fish

ref. Tocher 20, 158-9 - account of using the tabh

 

Phronnadh ad a soll. Se soll a feir iad ri birnich,, gilleacha-fionntrainn, faochagan, is rudan beaga dhen t-sersa sin air a phronnadh a miosg a chile. Nuair a phronnadh iad sin, se biathadh a theireadh ad ris. Chuireadh iad sos an tbh fodha san fhairge; chuireadh iad am biathadh os a chionn agus bha na cudaigean a tighinn a dhionnsaidh a biathadh.

 

sorn kiln

ref. John Ferguson, Berneray, TGSI 53 (1982-1983), 135

 

speal ghbhlach scythe with Y-sned or handle

ref. Donnie Mackinnon, Camus Chroise, An t-Eilean Sgitheanach, 26.03.14

 

spr gun flint, eg. spr buidhe, flint for striking a light

ref. Alasdair Camshron, Am Bard, 38

 

srilleach seaweed used as manure for potato crop, harvested from the rocks in March

ref. Robert John Mackay, Old Days in a Highland Fishing Village [Embo]

ref. Sesamh Watson deas., Saoghal Bana-mharaiche, 39

Nise, feamainn, s e srilleach chanas sinn seo-an (ach s e feamainn tha ann). S ann don chreig tha e tighinn, am feamainn. . Anns an trigh, tha comharradh aig h-uile fear d fhin airshon ropadh an t-srilleach, toirt don chreig e s e an t-srilleach dhubh.

 srathair

ref. Taigh-tasgaidh Gherr-loch, 17.09.14

Snaidhte, le gobag air gach taobh, om bitheadh na cliabh an crochadh.

 

stamh tangle, oar weed, Laminaria digitata

ref. Iain MacDonald, 7 Minis, Lochmaddy, 29.11.14

 

sist flail

ref. John MacKinnon, Bailephetrish, Tiree, 1959-1960

ref. E Cregeen, Flailing in Argyll, Folk Life 3 (1965), 90

 

tbh hand net

tbh chudaigean, hand-net for cuddies or saithe (coal-fish)

ref. Buchanan (1793)

ref. Alexander Campbell, Schoolmaster, Portree, 1794, 150

The best and most expeditious way of catching the cuddie, when it is in greater plenty on the coast, is with a sort of creel, called jabh [i.e. tbh]. The jabh commonly consists of three or four strong rods, from 8 to 10 feet long, laid across each other in the middle, and gently bent upwards, till they are fixed at the ends to a large hoop, from four to six feet diameter, which forms its mouth. On the inside it is all lined with a narrow net, made for the purpose to retain the fish and to let out the water, tightly tied to its ribs and mouth; and it has along handle reaching its bottom, where the rods cross one another, and to which, and to the mouth, it is well fastened with a strong cord. This instrument the fisher, standing on a rock, presses down sideways into the sea, till the lower part of it reaches the bottom, the mouth being nearly right above; then himself, or an assistant, throwing out the bait in small bits over it, he holds it firm in that position till it be all covered with cuddies, attracted by the bait, when he raises it up gently, and often brings in many hundreds at a time.

 

taghaistean row of holes woven into the creel, about 6-8 inches from the top, through which a carrying-rope may be threaded

ref. Norman MacDonald, Trotternish, 1966, Scottish Gaelic Studies XI, 58

 

teine biorach Will o the Wisp, ignis fatuus

ref. Dolina NicIllFhinnein, Radio nan Gidheal, 08.12.15 (Program Choinnich)

ref. An t-Urr Iain MacRuairidh, TGSI 19, 158.

 

teine falaisgeach heath fire

 

teine-monadh, muirburn

see falaisg

 

tigh chasan crannog

ref. Dwelly, 171

Angus Henderson, Ardnamurchan

 

tigh earraich

ref. Domhnall Domhnallach, An Airigh, Gairm ireamh 6 (1953), 176

 

Bha an tigh earraich corr math s a dh uibhir ris an irigh oir bha ite ann air son a chruidh ri droch m. Cha robh mran difir eadar an tigh dhubh sa bhaile agus an tigh earraich, ach gu robh tughadh comhlaich air an darna fear agus tughadh sgrath air an fhear eile.

 

 

tora, torathair auger, Scotch auger, for drilling cylindrical holes through roofing timbers, fencing strainers etc

ref. Dghall Ros, Ellishader, Stafainn, 26.04.13

 

trr potato clamp or covered heap cf. sloc-buntt (Coll, Isle of Lewis)

ref. Grimsay, North Uist, Ewen Nicholson, The Next Horizon, 15

torr for potatoes specially built with space for air to circulate, and carefully filled with hay or straw during the frosty weather. The top of the construction was roofed with specially cut sgrathan or sods, and roped and pegged to make it weatherproof.

 

udalan swivel

ref. Iain Tormod MacLeid, 28.02.14, Stafainn, An t-Eilean Sgitheanach. Chuireadh iad na laoigh a-muigh air teadhair is udalan agus le cipean.

 

uisge risg uisge donn, dorcha a tighinn s a mhintich

ref. Alasdair Moireasdain, Losgantr, Na Hearadh, Radio nan Gidheal, 06.09.15.

 

traid, ud rathad free egress and regress to common pasture, a common road to grazings, peats etc.

ref. An De Ghrine II (1906), 99 (Rev Charles Robertson)

cf. side road, N Uist usage,

ref. Alex J MacAskill, TGSI 43, 79

 

 

 

Leabhraichean agus tsan

 

Caimbeul, Ruairidh, An Cl Mr I, An Gidheal 28 (An t-Sultain 1933), 186-187; An Cl Mr II, An Gidheal 28 (an t-Samhuin 1933), 21-22; An Cl Mr III, An Gidheal 29 (Am Faoilteach 1934), 60-61

Cameron, Alistair, The Life of a Crofter, in John MacDonald ed., Voices from the Hills. Guthan o na Beanntaibh. Glasgow: An Comunn Gidhealach, 106-108

Campbell, Alexander, Parish of Portree, Old Statistical Account Volume 16 (1794-1795), 138-162

Campbell, Lord Archibald, Records of Argyll Edinburgh 1885

Camshron, Alasdair, Am Bard Dn Eideann 1926

Carmichael, A A, Toirioc na Taine, Transactions of the Gaelic Society of Inverness Volume 2 (1872-1873), 25-42

Cheape, Hugh, Dr I F Grant (1887-1983): The Highland Folk Museum and a Bibliography of her written works, in Review of Scottish Culture 2 91986), 113-125

Cregeen, Eric, Flailing in Argyll, in Folk Life 3 (1965), 90

Dmhnallach, Dmhnall, An Airigh, Gairm ireamh 6 (1953), 176-179

Duanagan, Din is Dualchas Eilean Ratharsair, Fladaidh is Eilean Tighe, Urras Dualchas Ratharsaidh [2001]

Ferguson, John, The Place Names of Berneray, in Transactions of the Gaelic Society of Inverness Volume 53 (1982-1983), 117-

Forsyth, Rev William, In the Shadow of Cairngorm (1900)

Forsyth, Rev Dr, Place Names of Abernethy, Transactions of the Inverness Scientific Society IV (1888-1894), 372-379

Grant, I F, The Making of Am Fasgadh. An Account of the Origins of the Highland Folk Museum by its Founder. Edinburgh: National Museums Scotland, NMS Enterprises Publishing 2007  

MacAskill, Alex J, Differences in dialect, vocabulary and general idiom between the Islands, Transactions of the Gaelic Society of Inverness Volume 43 (1960-1963), 64-88

MacBean, Lachlan, A Guide to Gaelic Conversation Stirling: Eneas Mackay 1905

MacDonald, Rev Archibald, The Religion and Mythology of the Celts, Transactions of the Gaelic Society of Inverness Volume 19 (1893-1894), 37-49 

Macdonald, Donald, Lewis. A History of the Island Edinburgh: Gordon Wright

MacDonald, Norman, Some rare Hebridean Gaelic words and phrases, in Scottish Gaelic Studies Volume XI (1966), 38-59

Mackinnon, Donald, On the Dialects of Scottish Gaelic, in Transactions of the Gaelic Society of Inverness Volume 12 (1885-1886), 345-367

Mackay, J G, Social Life in Skye from Legend and Story, Transactions of the Gaelic Society of Inverness Volume 29 (1914-1919), 260-290, 335-350

Mackay, Robert John, Old Days in a Highland Fishing Village [Embo]

MacInnes, Angus Edward, Eriskay where I was born Edinburgh: Mercat Press 1997

Macleod, Angus ed., The Songs of Duncan Bn Macintyre Edinburgh: Scottish Gaelic Texts Society 1952

MacRuairidh, an t-Urr Iain, An Teine Mr, Transactions of the Gaelic Society of Inverness Volume 19 (1893-1894), 158-171

Morrison, Norman, Adventures of Angus g and Other Tales Inverness: Highland News 1940

Nicholson, Ewen, The Next Horizon. Memories of a Hebridean Skipper (privately printed 2012)

Robertson, Rev Charles, The Gaelic of the West of Ross-shire, in Transactions of the Gaelic Society of Inverness Volume 24 (1899-1901), 321-369

Robertson, Rev C M, Folk-Lore from the West of Ross-shire, Transactions of the Gaelic Society of Inverness Volume 26 (1905), 262-299

Ross, Alexander, Old Highland Roads, in Transactions of the Gaelic Society of Inverness Volume 14 (1887-1888), 172-193

Sinclair, Colin, Thatched Houses Edinburgh 1953

Watson, Sesamh deas., Saoghal Bana-mharaiche. Cunntas Beul-aithris mu Bheatha Muinntir and Iasgaich ann am Machair Rois Clann Tuirc 2007

West Coast of Scotland Pilot Ninth Edition. London: Admiralty Hydrographic Department 1949