Briathrachas Cultar Dùthchasach

 

 aimdeal skin lid of a pot

also imideal, iomadall

ref. Rev William Matheson, November 1971

ref. Dwelly s.v imbhuideal, W Ross, Uist

ref. TGSI 53, 149, iomadall, Berneray, N Uist

 

aoirinn the offering of the Mass, also aifrionn

cf. L offerendum, offerance, offeran

ref. W J Watson, Topographical varia, Celtic Review 5 (1908), 148-154.

 

aran Innseanach Indian bread

ref. N Uist, 1840s, referring to imported meal i.e. famine food

 

asaid ashet

ref. Maighread Stiùbhart, Col Uachdar, Leòdhas, 13.04.18

 

atharnach (nf) second ploughing, or ploughing for a second crop on the same ridge, and throwing two ridges together

ref. Lachie Morrison and sources in North Uist, an Gearran 2011, per Mary Norton, The Blackland Project, Grimsay 

re-working of cultivation ridges eg. combining feannagan, to 10-12 ft width, cropping from potatoes to corn/oats, when oats were not usually planted in a first-year ‘lazybed’

ref. talamh-atharnach, ann an Glas Pheighinn, Trondernish, Dùghall Ros agus Dòmhnall Dòmhnallach, 24.08.13.

ref. Rev C M Robertson, Folk-Lore from the West of Ross-shire, 264.

’S e ’n t-eòrna buidh is athair dhomh,

’S e ’n t-atharnach mo sheanmhair;

Mise mac na poite duibhe

Bhios ’na suidhe air a’ ghealbhan.

In this district, ‘atharnach’ is explained popularly as ‘ath-eorn’ach’, and means land which has just borne ‘green-crop’ (potatoes and turnips), and which would next bear barley when that crop was grown.

 

ballan cupping horn

ref. H Cheape, Cupping, Review of Scottish Culture 10 (1996-97), 135-139

 

ban-siùbhladh lying-in period after birth of child, and visit of neighbours to celebrate a week to a fortnight later

ref. Margaret Isabel MacKay, ‘Sùil air ais’, Raasay, on Eilean Tighe, Duanagan, 34

 

barr-staimh tangleweed

ref. John Ferguson, Berneray, TGSI 53 (1982-1983), 121

 

bleith grinding with the quern

ref. Dòmhnall Dòmhnallach, Pabaigh is Na Hearadh, Radio nan Gàidheal, 05.04.11

‘... a’ dèanamh bleith le bràth ...’

 

bodaich-sùithe stringy and slimy strands of soot which hung from the underside of the thatch near the smoke vent

ref. Christine Primrose, Sabhal Mòr Ostaig, 22.10.15

 

bogha sunken reef, rock over which the sea breaks

ref. West Coast of Scotland Pilot Ninth Edition. London: Admiralty Hydrographic Department 1949, ix; see also 394, ‘Bo More’, ‘Round Bo’, ‘Bo Meadhanach’, ‘Bo Molach’, West Loch Tarbert

 

boiceann quern skin

ref. Angus Matheson, Glasgow University, to Margaret Fay Shaw, 17.06.56 [personal letter]

‘.... The craiceann brathan, also called boiceann, was the skin spread on the floor under the quern.’

 

bragair tangleweed, seaweed cast onto rocks or ashore

ref. John Ferguson, Berneray, TGSI 53 (1982-1983), 121

 

braighid hames, collar (horse harness)

ref. D Mackinnon, TGSI 12 (1885-86), 358

 

branndair work top

ref. Alice MacLennan, Calanais, 22.04.14 (per Chrisella Ross, Point)

 

breac-thalamh ri talamh aiteachais timcheall air làrach an t-seann bhaile

ref. Dòmhnall Dòmhnallach, Pabaigh is Na Hearadh, ‘Program Choinnich’, Radio nan Gàidheal, 05.04.11, 22.04.14

 

brisgean Potentilla anserina or silverweed, roots used as foodstuff

ref. (Seann fhacal) Brisgean beannaichte an Earraich, seachdamh aran a’ Ghàidheil 

 

brod-leabag flounder spear

ref. Erskine Beveridge, North Uist (1911), 323, flounders face the flow of water and settle on the sand

(footnote)

These spears are made for the special purpose at the nearest smithy, the ordinary kind being hammered out of a plain iron rod which is inserted within the cleft end of a stick; a more elaborate form being sometimes wrought with a socket to contain the handle. In either case the essential feature is a barbed spike at the end of a 5-foot staff, although a common hay-fork is occasionally used for the same purpose, and presumably not without success. This method of fishing is practised by women wading in shallow tidal runs at the ebb of spring-tide in calm bright weather, feeling with their bare feet where a flounder may lie half-covered by the sand.

 

brùchd (nm) seaweed cast on shore, also called ‘feamainn dubh’

ref. Caoimhin O Donnaile, 22.09.08

ref. Margaret Isabel MacKay, ‘Sùil air ais’, Duanagan, 38

‘... then there was the feamainn dubh – the stuff that was washed onto the shore – brùchd some people call it.’

 

buailtean flail

ref. Inveraray, Mid and Central Argyll

ref. E Cregeen, Flailing in Argyll, Folk Life 3 (1965), 90

 

bùlas, bùlas a’ phoit, bùthlasg  pot-handle, ‘bools’, made of iron or wire. See also pùlais.

ref. bùlas a’ phoit air druim a’ bheathaich, as protection against ill-will or harm eg. the ‘evil eye’

ref. Alasdair Camshron, Am Bard, 37

ref. Norman MacDonald (1966), 42

 

 

bun-bhuachaille Great Northern diver

ref. Donald MacCormaig, N Uist, 20.01.01

 

cachaileith, cachlaidh gate, gateway, breach made in a wall

ref. Murchadh MacLeòid, Sabhal Mòr Ostaig, 06.03.12

Tha cnoc sa bhaile againne, Tolastadh bho Thuath, air a bheil Cnoc na Cachaileith. 'S e bha sa chachaileith ach an geata a bha a' dol a-mach chun na mòintich. Tha mi creids' gun cumadh e beathaichean a-staigh no a-muigh, a rèir an ama den bhliadhna agus nan riaghailtean an lùib sin a thaobh far am faodadh daoine crodh is caoraich a chur.

ref. Cumha Chailein Ghlinn Iubhair, 1752

Suas o chachaileith ghàrraidh

Fhuair thu ‘n tacaid a chràidh mi;

‘Òrain Dhonnchaidh Bhàin’, MacLeod 1952, 70

 

 

cadas, cadadh a kind of cloth, made with fine thread spun from combed wool, cf. English caddis or worsted

ref. OSA 16, 160 Parish of Portree ‘... a sort of coarse woollen cloth called cloa or caddoe.’

ref. A MacLeod, Songs of Duncan Bàn Macintyre, 506

 

caibe spade, spade blade

ref. Clan Donald III, 113, Skye, Uist

 

caibe làir flauchter spade

ref. Duncan Davidson, Dunachton, Strathspey, 1930s

ref. H Cheape, Review of Scottish Culture 2 (1986), 120

 

caigeann binding, hobble

ref. Dr John MacInnes, 24.06.1973

 

càil duilisg dulse kail, remedy for skin diseases and other ailments

ref. ‘goilidh sibh an duileasg’

ref. Norman MacDonald, Trotternish, 1966, Scottish Gaelic Studies XI, 56

 

cailleach the first week of April

Is iomadh fear a thuit le eallach

Ann an seachdain cruaidh na cailliche

 

càin law, body of laws (eg. a’ chàin a bha aig Pàraig air Eirinn), charge on land, portion of rent paid in kind, tax, fine

ref. D Mackinnon, TGSI 12 (1885-86), 366

 

cairidh fish trap

ref. Margaret Isabel MacKay, ‘Sùil air ais’, Raasay, on Eilean Tighe, Duanagan, 30

 

caiseal, caisealean ciste-laighe, coffins

cf. caiseal, hurdle

ref. Norman MacLeod, Reminiscences of a Highland Parish, 176

ref. Alasdair Camshron, Am Bard, 37

 

calanas the dressing or spinning of wool or flax

ref. Rev William Matheson, 10.11.1971

 

callaid internal partition in a house, partition of any kind, fence, hedge

 

caora-bheannach old Hebridean breed of sheep with four, five and even sometimes six horns

ref. Alasdair MacGillemhicheil 1873, 28

‘In Uist, “binneach” or “beannach” is applied to a horned animal, generally to an animal with high horns.’

 

càrn log-jam, pile of timber blocking the river and stopping a ‘float’

ref. [John Adam] Deeside Tales, or Sketches of Men and Manners among the Peasantry of Upper Deeside since 1745 Aberdeen 1872, 142

 

cas bheag

ref. Aithris na Maidne, Radio nan Gàidheal, 26.04.12 ‘.... cas bheag a chur orra ...’, abairt a chleachd Barraich

 

cas chaibe spade

ref. Archie MacLellan, Morar, April 1986

 

ceann saighde air a dèanamh gu h-innleachdach, innealta de spòr (spòr buidhe)

ref. thilgeadh na sìthichean an t-saighead air a’ chrodh

ref. a’ seunadh bho shaighdean sìth

ref. Alasdair Camshron, Am Bard, 38 

 

ceannardach upper or lower end of a ploughed field which has to be delved by spade

ref. ‘a’ ruamhar ceannardaich’

ref. Norman MacDonald, Trotternish, 1966, Scottish Gaelic Studies XI, 42

 

cearcall frame (usually of wood) used for carrying two buckets full of water eg. from the well to the house

ref. Ruairidh Moireach, Dàil, Nis, agus Slèite, 26.03.15, ‘… uaireannan bha iad cruinn, uaireannan bha iad ceàrnagach.’

ref. Gairm 63 (An Samhradh 1968), td. 271: ‘Cearcall na tobrach. B’ e seo cearcall cruinn (mu cheithir no còig troighean mu theis meadhon) air a dhèanamh de phìosan cearcaill fiodha baraille sgadain, no fear ceithir-oiseanach de fhiodh sam bith, a chumadh na peileachan a-mach bhuat nuair a bhiodh tu a’ toirt dhachaidh làdach bùirn às an tobair na à loch. Bha seo ag aotromachadh an eallaich air do ghàirdeanan.

 

cipean stake or ‘pin’ for tethering sheep

cf. Lewis usage ‘bacan’

ref. Alex J Mackaskill, TGSI  43, 76

ref. Margaret Isabel MacKay, ‘Sùil air ais’, Raasay, on tethering calves in Eilean Tighe, Duanagan, 30

 

cios, ciosan baskets

 

clach-chnotainn (portable) mortar for husking barley (see also crotag)

ref. John Ferguson, Berneray, TGSI 53 (1982-1983), 117

 

clach-eòrna mortar for de-husking barley (see also crotag)

ref. ref. Dòmhnall Dòmhnallach, Pabaigh is Na Hearadh, Radio nan Gàidheal (Program Choinnich, 05.04.11, 22.04.14)

 

clach-gheurachaidh grindstone, mounted on wooden or metal frame and worked with a crank handle

ref. Taigh-tasgaidh Chill Donnain, Uibhist a Deas, 26.08.17, far a chithear ainm eile ris, seo e, clach-lìobhaidh:

Innealan a’ Ghobha: Thàinig an clach-gheurachaidh seo à Ceàrdach Stadhlaigearraidh, a bha le Murchadh MacRuairidh, Murchadh Chaluim a’ Ghobha

 

clach spealadh sharpening stone, hand-held

ref. Taisbeanadh ‘Nunton Steading’, Beinn na Fadhla, 26.08.17  

 

clach-spor ’s iarann flint and steel

 

clach theine flint and steel, ‘flint and fleerish’

ref. Is e clach theine a rinn an t-saighead a fhuair mise de fheum

ref. Alasdair Camshron, Am Bard, 38 

 

claigeann best field of arable land on a farm

ref. John Ferguson, Berneray, TGSI 53 (1982-1983), 123

ref. Ian Fraser, The agricultural element in Gaelic place-names, TGSI 57 (1990-92), 212

 

clàr wooden tray (potato pot emptied into it)

ref. Donald Macdonald, Lewis. A History of the Island, 54

cf. I F Grant

Osgood Mackenzie

 

clàr arain bread board

 

clàr-fuine baking board

ref. Norman Johnson, Lochmaddy, 15.07.09

 

clàraidh (nf) wooden partition in a house

ref. Records of Argyll (1885), 159

 

cleit rugged eminence

ref. West Coast of Scotland Pilot Ninth Edition. London: Admiralty Hydrographic Department 1949, ix

 

cliabh chuiseag docken creel,

type made in Ness and townships north of Arnol where there were no stone enclosures for eg. willows

ref. Dr Fionnlagh MacLeòid, Shawbost, July 1995

  

cliabh-ghiomach lobster creel, clèibh-ghiomach creels

ref. Donald J MacDonald, Peninerine, S Uist

 

cliabh sheilich willow creel

ref. Hamish Mac-an-Tàilleir, Bagh na Hearadh, Radio nan Gàidheal, 14.07.13

 

cnatan an fheòir hay fever

ref. Tobar an Dualchais

 

coit a coble-type of boat

ref. Alice Mackenzie, Port Henderson, Gairloch, 16.09.14

 

comharradh token, Communion Token eg. Comharradh Comanachaidh

ref. Dòmhnall Angaidh MacIlleathain, miseanaraidh, an t-Eilean Sgitheanach 

 

conacag conch, shell like a big whelk

ref. used as a ‘bell’ or ‘horn’ to summon scholars to the school

Dr Fionnlagh MacLeòid, ‘Siabost as bòidhche’, BBC Radio nan Gàidheal, 27.08.09

 

corran fiaclach toothed reaping hook

ref. An Deò Ghrèine II (1906), 111 (Rev Charles Robertson)

 

corra-shìomain rope twister

ref. Alasdair Mac Mhaighstir Alasdair, ‘The Lyon in Mourning’ I, 332

Bheir mi nis a’ corra-shìomain dhut fhèin, gus am faigh mi tuilleadh gaoisid.

 

corra-shùgain rope twister

ref. Jonathan MacDonald, Kilmuir, 03.05.11

ref. Gairm Air. 25 (Am Foghar 1958), 69

Agus nuair a bhitheadh a’ fodar ann, bhitheamaid ‘nar creutairean beaga a’ dèanamh nan sùgan.

Agus bhitheadh Iain ‘na shuidhe aig ceann na seinnseadh agus sinne ag obair leis na corrain – seann chorrain, tha fios agaibh – agus ‘gan cur timcheall agus a’ dèanamh nan sùgan.  

 

craiceann brathain quern skin

also boiceann, the skin spread on the floor/ground under the quern

ref. MacDonald Collection, 334, ‘Oran na Bràth’, ll. 24-26

 

crannc block of wood fixed to plough landside for ‘earthing up’

ref. Domhnall Iain Domhnallach, Peighinn nan Aoirean, 30.08.82

 

crann tarraing strengthening wedge set between plough stilts

ref. Domhnall Iain Domhnallach, Peighinn nan Aoirean, 30.08.82

 

criathar sieve, winnowing sieve

 

crios-Chuchulainn Meadowsweet

ref. Sine Ghilleasbuig, Glas Pheighinn, Stafainn, 24.08.13

 

crotag block of stone with hollowed out upper surface for de-husking grain

ref. Taigh-tasgaidh Chill Donnain, Uibhist-a-Deas, 25.08.17:

‘Muillean Bràthann – ’S e crotag an cruth as sine a th’ ann le chlach bhleith. Bhathas a’ tionndadh gràn gu flùr le bhith a’ suathadh dòrnag air ais ’s air adhart. Bha an dòrnag an ìre mhath cruinn agus fhreagradh i gu cofhurtail nad bhois.’

 

cuibhlidh (cuillidh) muzzle-bar of the plough (Strathtay)

ref. TGSI 22 (1897-1898), 5

 

cuman milk pail

ref. John Ferguson, Berneray, TGSI 53 (1982-1983), 149

ref. ‘… cuman or water-carrier. Such cumans were used before tin pails. … All vessels made of staves are liable to dry out and their large size made them specially liable to breakage.’ I F Grant 2007, 34.  

 

dàir ‘Tha an talamh air dàir’ [i.e. on rut, on heat]

describing an intuitive test using small pieces of stick in the earth to test the soil for the right time for sowing in spring.

Tocher 32, 112.

 

dallanach fan, sieve for winnowing grain

cf. blin’ sieve (‘blind sieve’) or ‘wecht’ (Scots) for winnowing grain

ref. Rev William Forsyth, In the Shadow of Cairngorm, 235.

cf. dallan, winnowing fan, dallanach, large winnowing fan (Scots, wecht) Dwelly s.v.

 

deasaich bake, prepare food cf. bèicearachd, fuin, bruich

ref. Iain Mac’Illemhicheil, Radio nan Gàidheal, 09.11.12

‘Bha mi cho trang a’ deasachadh’ 

 

deireadh-bhuana ‘harvest home’, cuirm, feast

ref. Norman Morrison, Adventures of Angus Og 1940, 91, on John Morrison of Bragar, Iain Mhurchaidh ’Ic Ailein

 

deoch bhàn ‘sowans’, oatmeal drink

ref. Maighread Stiùbhart, Col Uarach, Eilean Leòdhais, am Màrt 2015: ‘’S e deoch air a dèanamh le min-choirce, bùrn teth agus ìm a th’ ann an deoch bhàn, agus mhair an cleachdadh seo bhon t-àm a bha min-choirce na phrìomh phàirt de lòn na Leòdhasaich.’ 

 

dubh-chosnadh ‘black labour’, outdoor work, labour service for landlord

ref. Somhairle Maclean, ‘Bana-Gàidheal’

ref. Eachann MacCoinnich, An Geàrrloch, Radio nan Gàidheal, 06.12.12, le sùil air leabhar A Hundred Years in the Highlands

 

earrasaid ‘arisaid’, style of woman’s plaid, bed blanket (?)

also earasaid

ref Dwelly

ref. Anita Quye and Hugh Cheape, Rediscovering the Arisaid, Costume 42 (2008), 1-20

 

eadar-sheòmar lobby

ref. Lachlan MacBean (1853-1931), Cill Tàrghlan, TGSI XV, 33

 

eadradh ‘between times’, morning and evening milking-time, separating the lambs, also ‘the season when the flocks were taken to the glens for summering’

ref. Rev Dr Forsyth, Parish of Abernethy, 1894, Transactions of the Inverness Scientific Society IV, 373

Chi mi Gleann Eineich an fhèidh

Far am biodh an sprèidh air eadradh.

 

ref. Crodh Chailein

’S nuair thigeadh am feasgar

’S àm eadradh nan laogh

 

ref. Mary Mackellar, The Shieling: its Traditions and Songs, 1888, 136

‘This place of pasture was known as “buaile”, and the milking-hour that, morning and evening, divided the day was known as “An t-Eadar-adh”.’

ref. Pòl MacAonghais, An Guth Aoibhneach, td. 60

“Air ais an Caolas Mhàrtainn, bhiodh dealt trom air laighe air na h-iomairean a-nis, is bhiodh an crodh air laighe na h-oidhche a dhèanamh is eadradh eile seachad chun a-màireach.” 

 

eararadh parching grain, eg. in a pot over the fire

ref. ‘Òran na Comhachaig’, in W J Watson, Bàrdachd Ghàidhlig, 253 

B’annsa leam na dùrdan bodaich

Os cionn lice ag eararadh sìl,

Bùirein an dàimh ...

 

eilgheadh lea ground prior to ploughing, freshly-turned and ploughed soil

ref. Murchadh ‘Stàil’ Dòmhnallach, Col Uachdar, Leòdhas, 28.11.08

ploughing of stubble, to prepare it for a green crop to follow ref. TGSI 24 (1899-1901), 368

ref. Iain Urchardan: ‘cho spàgach ri tunnag ann an eilgheadh’

 

eiteach kindling

ref. Ailean Caimbeul, 08.11.14 (post-dealain pearsanta)

Sin a chanas sinn ri bun an fhraoich a th’ air fhàgail an dèidh falaisg, agus bhithte a’ cruinneachadh  mar “kindling” airson a bhith a’ lasadh an teine. (faic Dwelly td 393)

 

eithear skiff

ref. Julie Macleod Allan, 02.09.2000, Duanagan, 9, ‘… large and heavy boats ... under sail or rowed by long oars’

 

facal an eich word to tame horses

ref. the word, conferring an occult power in a night-time initiation ceremony, was kept secret by the brotherhood of horsemen

ref. Norman MacDonald, Trotternish, 1966, Scottish Gaelic Studies XI, 48

 

fàd mòine piece of peat

ref. Margaret Isabel MacKay, ‘Sùil air ais’, Raasay, on her grandfather’s house on Eilean Tighe, Duanagan, 29

 

faiche lobsters’ spawning bed  

faiche lobster’s ‘nest’

ref. Angus MacDonald, 9 Ferindonald, 03.11.08

 

faileasg, falasgair muirburn, Lewis usage

also falaisg, falaisgeadh (N Uist), falaisgeadh, deriv. fo-loisg, Cnoc Falasgair i.e. ‘the hill of moor-burning’

ref. Richard A V Cox, The Gaelic Place-Names of Carloway, Isle of Lewis Dublin 2002, 226-227

ref. Alex J Mackaskill, TGSI 43, 80

also falasgair, ‘muirburn’, ref. Julie Macleod Allan, 02.09.2000, Duanagan, 4

 

fallaid tha thu ‘ga crathadh air a’ chlàr fhuine airson na bith an taois a’ tàthadh ris a’ chlàr.

ref. Tormod MacIain, Loch nam Madadh, 15.07.09

ref. An Deò Grèine 14 (1918), 184

 

fang (nm) fank, borrowed from Scots

ref. Rev William Matheson (November 1972) ‘fang’ is used specially for a sheep fank. ‘Buaile’ is used for cattle.

 

farlas smokehole

ref. C Sinclair, Thatched Houses 1953, 20

ref. RIA Contributions to a Dictionary of the Irish Language s.v. farlés

‘... opening formed in the roof, a little to one side of the fire, through which the peat smoke ... eventually found egress.’

‘Bha toll air mullach na h-àirigh ris an cainte fàlas (.i. fàrlas) far am faigheadh a’ cheò mach ...’

ref. Dòmhnall Dòmhnallach, An Airigh, Gairm Àireamh 6 (1953), 176

 

feadan fasgnaidh winnowing hole

ref. Dr Finlay MacLeod, Shawbost, 30.03.11, ‘ ... rud caol fada ‘san seann taighean.’

 

feamainn chìrean seaweed plucked off the rocks, boiled and given to cows (laxative properties)

ref. an t-Eilean Sgitheanach, 2002 (SCRAN)

ref. Margaret Isabel MacKay, ‘Sùil air ais’, Raasay, on Eilean Tighe, Duanagan, 38

‘My mother used to boil feamainn chìrean for the calves .’

 

feamainn dearg red seaweed, used for manuring potatoes

ref. Margaret Isabel MacKay, ‘Sùil air ais’, Raasay, on Eilean Tighe, Duanagan, 38

‘My father used to go over to Rona to get feamainn dearg, red seaweed, and fill the boat with it, because it was very good at forcing the potatoes. You got it at very low tide. There was a thick stalk on it and the top was like broad leaves ...’

 

feamainn gheamhraidh winter weed, Laminaria hyperborean

 

feannagan taomaidh

ref. Alasdair MacEachairn, Benbecula, Radio nan Gàidheal, 03.05.11

 

fearsaid spindle

ref. Catriona Nic an t-Saoir, 28.07.10

‘My mother, in Iochdar, South Uist, used a ‘fearsaid’ to twist 2 strands of yarn to make a 2-ply yarn for knitting socks. It was smooth, slightly conical and about 8 inches long. She spun the ‘fearsaid’ with her fingers, wound the twisted yarn tightly round it in a ball shape, securing the yarn with loops top and bottom each time the fearsaid was spun. The ball of wool was slipped off when it was big enough. We all had a go as children!’  

 

fèath stillness of the sea eg. fèath geal, ‘white calm’

ref. D Mackinnon, TGSI 12 (1885-86), 363

 

fionnach Purple Moor Grass (Molinia caerulea), in winter and spring state

ref. Murdo ‘Wasp’ MacDonald, Siadar, 10.04.18

 

fionnachan dry, straw-like, moorland grass, used for family bedding

ref. Margaret Isabel MacKay, ‘Sùil air ais’, Raasay, on Eilean Tighe, Duanagan, 35

 

fionn-dairneach rank grass that has died back over the winter and become bleached, and could be used for repair work in thatch

ref. Anthony Dilworth, Radio nan Gàidheal, 2010 (Kinlochiel, Lochaber) 

 

flagais manure compost, cf. lagais (Stafainn, an t-Eilean Sgitheanach)

ref. Grimsay, North Uist, Ewan Nicholson, The Next Horizon, 23

‘… flagish or compost heap, which consisted of sand, straw, muck and seaweed.’

 

fochann (nm) shoot or blade of growing grain, braird (Scots)

ref. Records of Argyll (1885), 237

‘... tha fochann air an eòrna ...’

 

ref. ‘Air tus am fochann, a ris an dias, an dèidh sin an làn arbhair anns an dèis’

 

ref. Fàsaidh fochann ann coirc ‘s eòrna

(Òran ‘Ceud soiridh soiridh bhuam)

 

 

foileag pancake

ref. Seumas Stiùbhart, Bun-sgoil Shlèite, 08.04.18

ref. Siobhan Gillies, S4, Portree High School

‘Cha dìochuimhnich mi gu brath a’ dùsgadh gu fàileadh foileag mo sheanar. …... Chanadh e an-còmhnaidh ruinn, “Na fosgail an doras nuair a bhios mi a’ còcaireachd m’ fhoileagan.” A rèir coltais, ’s e rudeigin mun teothachd a bh’ ann. Theagaisg e an dòigh mar a ni thu foileagan, ach tha “secret ingredient” no rudeigin sònraichte, dìomhair ann nach do dh’ innis e do dhuine beò a-riamh. Chan eil fiu ’s fios aig mo sheanmhair de th’ ann!’   

 

gàdagan rope made of rushes

ref. J G Mackay, Portree, TGSI 29 (1914-19), 265

 

gead (nf or nm) small piece of arable, ridge

 

geadha ‘sheath’ of the plough

ref. Domhnall Iain Domhnallach, Peighinn nan Aoirean, 30.08.82

 

geadhail (n.fem.) ploughed land, pìos talamh far an robh buntàta a chur

ref. Dòmhnall Dòmhnallach, Glas Pheighinn, Tròndernish, 24.08.13 

 

gealag whiting

ref. Fergie Dòmhnallach, Muideart, 10.01.10

 

geamhrachadh wintering

ref. Padruig Moireasdan, Griomasaigh, Uidhist a Tuath, Radio nan Gàidheal, 17.11.11

‘... a’ geamhrachadh nam beathaichean ....’ 

 

gibne cupping horn

ref. Dwelly

cf. ballan

 

gille dubh light holder

Ref. I F Grant 2007, 133: ‘… a stone with a hole in it into which a stick was stuck and an iron clip to hold the fir candle was fixed into the top. As it stood by the fire and became black with peat soot it was called the gille dubh – ‘black boy’.’ 

 

giobach choppy (as sea)

ref. Dòmhnall Uilleam MacLeòid, Coxswain, Barra Lifeboat (per Donnchadh Scott, Sabhal Mòr Ostaig, 10.05.09)

 

gnìomhadh symmetrical building of peats, in creel or peat-stack

ref. Norman MacDonald, Trotternish, 1966, Scottish Gaelic Studies XI, 48

ref. Eairdsidh MacGilleathain, Uidhist a Tuath, 18 an t-Samhain 2009

 

goidean halter, bridle

ref. Dwelly, ‘little withe’

ref. Rev Archibald Macdonald, TGSI 19 (1893-94), 40-41

A Mhòr, a ghaoil,

A Mhòr, a ghaoil, till ri d’ mhacan,

‘S gheibh thu ‘n goidean bòidheach, breac bhuam.

 

gort, gart standing corn, a field of growing uncut grain

ref. An Deò-Ghrèine II, 129

goirtean – a little field of standing corn

 

greallagan swingle-trees (nearest the horse)

ref. Eòin Dòmhnallach, Taigh-tasgaidh na Cille Moire, 03.05.11

 

guit, guiteachan winnowing fan of skin stretched over a wooden hoop, wecht

ref. Jonathan MacDonald, Kilmuir, 03.05.11

ref. Iain Urchardan, 04.08.11, Am Bìoball ‘Aig am bheil a ghuit na làimh, agus glanaidh e gu ro-bhuileach ’ùrlar-bualaidh, agus cruinnichidh e a chruithneachd  d’a thigh-tasgaidh; agus loisgidh e am moll le teine’ (Mata 3: 12; Lucas 3: 17)

 

iall-shuiste thong attaching handle and striker of flail

ref. John MacKinnon, Bailephetrish, Tiree, 1959-1960

ref. E Cregeen, Flailing in Argyll, Folk Life 3 (1965), 90

 

imrich the contents of a flitting

ref. Murdo Macdonald, ‘Return to the Shieling’, Scots Magazine April 1988, 18-24

 

iodhlann stackyard, fenced place, enclosure

ref. John Ferguson, Berneray, TGSI 53 (1982-1983), 136

 

iomadail lid of skin for the milk pail

ref. Domhnall Domhnallach, An Airigh, Gairm Àireamh 6 (1953), 178

‘Ma bha bainne blàth no goirt ri chur dhachaidh do ’n bhaile, bha e air a thoirt an sin ann an soitheach air choir-eigin,

le iomadail de chraicionn caorach mu bheul.’

 

 iomadall lid of wood or skin for the milk pail

ref. John Ferguson, Berneray, TGSI 53 (1982-1983), 149

 

iomaire mu seach runrig, and 'iomaire' is used generally for ploughed rather than spade-turned ground

ref. North Uist, 2008, per Gillian Munro, Sabhal Mòr Ostaig

 

lagais midden

ref. Dòmhnall Dòmhnallach, Glasphein, Stafainn, 26.10.13 (per Leah Jaques, Sabhal Mòr Ostaig)

 

lamh-chrann handle of flail, hand staff

ref. John MacKinnon, Bailephetrish, Tiree, 1959-1960

ref. E Cregeen, Flailing in Argyll, Folk Life 3 (1965), 90

 

langain (nm) bellowing, lowing

cattle, deer, also, monotony of the human voice

ref. Duncan Bàn Macintyre

 

làr puill earth floor (formerly typical in dwelling-houses)

ref. West Side, Lewis, Radio nan Gàidheal, 29.08.11

 

leòbagan-bhreac plaice

ref. Dòmhnall MacSuain, Radio nan Gàidheal, 08.12.15

 

leth-chois subletting on ‘steelbow’ tenure

one party to a contract supplying land and seed-corn, the other party cultivating and working the land

ref. Clan Donald III, 139-140

 

lìon cuairteachaidh ring net

ref. Eòghann MacCoinnich, A’ Chomraich (Program Choinnich, Radio nan Gàidheal, 30.05.12)

 

lomadh shearing sheep cf. a’ rusgadh

ref. Dòmhnall Dòmhnallach, Pabaigh is Na Hearadh, Radio nan Gàidheal (Program Choinnich, Radio nan Gàidheal, 05.04.11, 22.04.14)

 

lopan form of transport

ref. Alexander Ross, TGSI 14 (1887-88), 184

‘… conical basket placed in a frame between two trams … though now disused, I have often seen them in use for peats in the suburbs of this town [Inverness], and when on wheels in the streets.’

 

losgadh-bràghad heartburn

ref. D Mackinnon, TGSI 12 (1885-86), 358

 

luidhear chimney

ref. Lachlan MacBean (1853-1931), Cill Tàrghlan, TGSI XV, 33

cf. liora, chimney (Norway, North Jutland, West Sweden, Faeroes, Iceland)

 

lus-iomaire kailyard

ref. Tocher 48/49, 417

Donald Dow, Strath Tummel, 1954

 

màgh mu seach runrig

ref. Eachann MacCoinnich, Radio nan Gàidheal, le sùil air an leabhar One Hundred Years in the Highlands

ref. Roy Wentworth, 'màgan' (iolra) runrig

 

maodal stomach, paunch

ref. Grimsay, North Uist, Ewen Nicholson, The Next Horizon, 12

‘mealy puddings … we would clean and deliver the “Mudal Mhor” and various other bits of offal including the heart.’

 

maor dùthcha ‘countryside ranger’

ref. Na Hearadh, Radio nan Gaidheal, 23.11.11

 

meuran na caillich mairbh foxglove

ref. Raasay, 18.06.11

also meuran sìthe, Lismore

 

milearach sea-grass

ref. Angus Edward MacInnes, Eriskay, 1997, 31

‘…. John McKelvie would bring a pipe with him to school and we would smoke milerach, which was fine seaweed that was found on the shore. People would gather and dry it to put inside bed mattresses. When dried and put in the pipe it would light up, causing a lot of smoke and tasting awful.’  

 

milleadh srathrach saddle sores

ref. Songs of Duncan Bàn Macintyre, 318

Mar a chì thu milleadh srathrach

Air gearran a bhios ri àiteach.

 

 

murrag flotsam and jetsam, Uist usage

ref. Alex J MacAskill, TGSI 43, 82

 

oitir shoal, seabank

ref. West Coast of Scotland Pilot Ninth Edition. London: Admiralty Hydrographic Department 1949, ix

see also 117, ‘Otter Rock’, An Oitir, a bank of gravel, Minard. Loch Fyne

see also 315-316, Oitir Mòr, anchorage, Sound of Barra

see also 340, Oitir Mòr, large sandbank, North Uist

 

pige, pige uisge beatha jar of whisky

ref. Taobh Siar, Eilean Leòdhais (West Side, Lewis) Radio nan Gàidheal, 29.08.11

 

poll mòine peat bank

ref. Julie Macleod Allan, 02.09.2000, Duanagan, 4

 

pollag, pollag bhuntàt’ (nf) potato pit, roofed for example with ‘raineach an àite connlach’

ref. Eòghann MacFhionghain, An t-Sratha, an t-Eilean Sgitheanach, 22.04.14

 

pùlais, pùlais mòr pot handle or ‘bools’

ref. Gairm 63 (An Samhradh 1968): Pùlais iarainn a dhèanadh gobha – dà phìos de iarann làidir a’ lùbadh anns a’ mheadhon tre dhà dhul a bha an glaicean a chèile. Aig gach ceann bha lùib gus a dhol a chluasan na praise. 

 

putag ‘dibble’ for planting potatoes

ref. Julie  Macleod Allan, 02.09.2000, Duanagan, 8

 

ropa ruadh coir yarn

cf. ‘sìoman’, Lewis usage

cf. ‘caith-àr’, N Uist and Barra usage

ref. Alex J MacAskill, TGSI 43, 83

 

rùghan three peats on end and one flat on top

ref. Julie Macleod Allan, 02.09.2000, Duanagan, 4

 

sadadh sowing seed

Wester Ross

ref. An Deò Ghrèine II (1906), 99 (Rev Charles Robertson)

 

seisreach a gathering of crofters to give a day’s work to one of their number who, for some reason, is behind in his croft work.

ref. Alistair Cameron, Strontian, 1927, Guthan o na Beanntaibh

ref. Dwelly, plough team of six horses.

 

sgonn lump

ref. West Coast of Scotland Pilot Ninth Edition. London: Admiralty Hydrographic Department 1949, ix

 

sgrath rèisg a turf

ref. Dòmhnall Iain Dòmhnallach, Gairm Àir. 15 (an t-Earrach 1956), 214

Fhuair e ceaba agus bhuainn e sgrath rèisg, agus charaich e air ùrlar na sgothadh i air uachdar an tuill.

 

sgumair type of net

ref. ‘DRM’ (Donald Morrison), Stornoway Gazette 07.02.87

‘lion air fhigheadh ri cearcal agus cas fiodha as’

 

siofag lamp wick

cf. sineag, sinteag, N Uist usage

ref. Alex J Macaskill, TGSI 43, 83

 

sìolachan strainer

ref. Margaret Isabel MacKay, ‘Sùil air ais’, Raasay, on strainers made by the tinkers, Duanagan, 29

 

sìollachan hames

ref. Murdo MacDonald, Sabhal Mòr Ostaig, 08.04.18

 

sìoltachan strainer, colander, filter

cf. ‘sìoltan’, ‘sìoltag’, S Uist and Barra usage

ref. Alex J MacAskill, TGSI 43, 83

ref. Ruairidh Moireach, Airdbhasair, Slèite, Radio nan Gàidheal, am Faoilleach 2014

 

sliobhag wooden ‘dibble’ for planting potatoes, see also ‘pleadhag’ in South Uist usage

ref. Ùisdean Robasdan, Loch-nam-Madadh, 29.11.14

ref. Eairdsidh MacGilleathain, Uidhist a Tuath, 21.04.15, 14.06.17 

 

sloc potato pit, also ‘sloc-buntàta’

cf. poll buntàta,

cf. ‘dais’, potato store made with sods and earth, N Uist usage, otherwise ‘stack of hay’

ref. Alex J MacAskill, TGSI 43, 78

ref. sloc bhuntàt’, Lewis

 

smeuradh smearing sheep

ref. Ruairidh Caimbeul, An Gaidheal 28 (1933), 186

 

‘Chan eil a leithid de rud agus smiùradh air a chleachdadh an àite sam bith an diugh, a chionn, le Achd lagha, feumaidh caoraich a bhi air an tumadh ann an stuth-glanaidh dà uair sa’ bhliadhna. .... Bhiodh prais mhòr, ris an cainnte a’ phrais-thearra air a cumail, gu daonnan, anns gach dachaidh agus an uair nach biodh feum dith bhiodh i air a cumail air a beul foipe an cùil air chor-eigin mun tigh. Dh’fheumadh an teàrr a bhi aig tigheadachd shònraichte agus b’e olla èisg, mar bu trice, a bha air a cleachdadh gu a tanachadh. .... Bha gach caora air a leigeil eadar glùinean an fhir-smiùraidh agus strioch air a dèanamh anns a’ chlòimh leis an dà òrdaig o bhun an earbaill gu caol na h-amhach. Mar seo bha strioch an dèidh strioch air an dèanamh ma thrì òirlich o chèile agus gach strìoch air an liosraigeadh le bhi tumadh na corraige anns an teàrr.’

 

snàithlean thread

ref. Angus Edward MacInnes, Eriskay, 1997, 73

‘When fishing was bad people went to the local seer for help. … it was to [the Gobha] that those in desperation went for the snalenian. This was made with wool, black wool it had to be, and you took it with you and tied it to some part of the boat or gear.’

 

 soll (nm) pounded shellfish

ref. GWESUE

pounded crab or shellfish, thrown out at fishing rock to attract fish

ref. Tocher 20, 158-9 - account of using the tabh

 

‘Phronnadh ad a’ soll. ’Se soll a feir iad ri bàirnich,, gilleacha-fionntrainn, faochagan, is rudan beaga dhen t-seòrsa sin air a phronnadh a miosg a’ chèile. Nuair a phronnadh iad sin, ’se biathadh a theireadh ad ris. Chuireadh iad sìos an tàbh fodha ‘san fhairge; chuireadh iad am biathadh os a chionn agus bha na cudaigean a’ tighinn a dh’ionnsaidh a’ biathadh.

 

sorn kiln

ref. John Ferguson, Berneray, TGSI 53 (1982-1983), 135

 

speal ghòbhlach scythe with Y-sned or handle

ref. Donnie Mackinnon, Camus Chroise, An t-Eilean Sgitheanach, 26.03.14

 

spòr gun flint, eg. spòr buidhe, flint for striking a light

ref. Alasdair Camshron, Am Bard, 38

 

sràilleach seaweed used as manure for potato crop, harvested from the rocks in March

ref. Robert John Mackay, Old Days in a Highland Fishing Village [Embo]

ref. Seòsamh Watson deas., Saoghal Bana-mharaiche, 39

Nise, feamainn, ’s e sràilleach chanas sinn seo-an (ach ’s e feamainn tha ann). ’S ann don chreig tha e tighinn, am feamainn. …. Anns an tràigh, tha comharradh aig h-uile fear dà fhèin airshon ropadh an t-sràilleach, toirt don chreig e – ’s e an t-sràilleach dhubh.

 srathair

ref. Taigh-tasgaidh Gheàrr-loch, 17.09.14

Snaidhte, le gobag air gach taobh, om bitheadh na cliabh an crochadh.

 

stamh tangle, oar weed, Laminaria digitata

ref. Iain MacDonald, 7 Minis, Lochmaddy, 29.11.14

 

suidheachadh settling’ milk for butter-making

ref. Taigh-tasgaidh Chill Donnain, Uibhist a Deas, 26.08.17: ‘… suidheachadh a’ bhainne …’

 

sùist flail

ref. John MacKinnon, Bailephetrish, Tiree, 1959-1960

ref. E Cregeen, Flailing in Argyll, Folk Life 3 (1965), 90

 

tàbh hand net

tàbh chudaigean, hand-net for cuddies or saithe (coal-fish)

ref. Buchanan (1793)

ref. Alexander Campbell, Schoolmaster, Portree, 1794, 150

The best and most expeditious way of catching the cuddie, when it is in greater plenty on the coast, is with a sort of creel, called jabh [i.e. tàbh]. The jabh commonly consists of three or four strong rods, from 8 to 10 feet long, laid across each other in the middle, and gently bent upwards, till they are fixed at the ends to a large hoop, from four to six feet diameter, which forms its mouth. On the inside it is all lined with a narrow net, made for the purpose to retain the fish and to let out the water, tightly tied to its ribs and mouth; and it has along handle reaching its bottom, where the rods cross one another, and to which, and to the mouth, it is well fastened with a strong cord. This instrument the fisher, standing on a rock, presses down sideways into the sea, till the lower part of it reaches the bottom, the mouth being nearly right above; then himself, or an assistant, throwing out the bait in small bits over it, he holds it firm in that position till it be all covered with cuddies, attracted by the bait, when he raises it up gently, and often brings in many hundreds at a time.

 

taghaistean row of ‘holes’ woven into the creel, about 6-8 inches from the top, through which a carrying-rope may be threaded

ref. Norman MacDonald, Trotternish, 1966, Scottish Gaelic Studies XI, 58

 

teine biorach ‘Will o’ the Wisp’, ignis fatuus

ref. Dolina NicIllFhinnein, Radio nan Gàidheal, 08.12.15 (Program Choinnich)

ref.  An t-Urr Iain MacRuairidh, TGSI 19, 158.

 

teine falaisgeach heath fire

 

teine-monadh, muirburn

see falaisg

 

tigh chasan ‘crannog’

ref. Dwelly, 171

Angus Henderson, Ardnamurchan

 

tigh earraich

ref. Domhnall Domhnallach, An Airigh, Gairm Àireamh 6 (1953), 176

 

‘Bha an tigh earraich corr math ’s a dhà uibhir ris an àirigh oir bha àite ann air son a’ chruidh ri droch àm. Cha robh mòran difir eadar an tigh dhubh sa’ bhaile agus an tigh earraich, ach gu robh tughadh comhlaich air an darna fear agus tughadh sgrath air an fhear eile.’

 

 

tora, torathair auger, ‘Scotch auger’, for drilling cylindrical holes through roofing timbers, fencing strainers etc

ref. Dùghall Ros, Ellishader, Stafainn, 26.04.13

 

tòrr potato clamp or covered heap cf. sloc-buntàt’ (Coll, Isle of Lewis)

ref. Grimsay, North Uist, Ewen Nicholson, The Next Horizon, 15

‘… torr for potatoes … specially built with space for air to circulate, and carefully filled with hay or straw during the frosty weather. The top of the construction was roofed with specially cut ‘sgrathan’ or sods, and roped and pegged to make it weatherproof.’

 

udalan swivel

ref. Iain Tormod MacLeòid, 28.02.14, Stafainn, An t-Eilean Sgitheanach. ‘Chuireadh iad na laoigh a-muigh air teadhair is udalan agus le cipean’.

 

uisge rèisg uisge donn, dorcha a’ tighinn às a’ mhòintich

ref. Alasdair Moireasdain, Losgantìr, Na Hearadh, Radio nan Gàidheal, 06.09.15.   

 

ùtraid, ud rathad ‘free egress and regress to common pasture’, a common road to grazings, peats etc.

ref. An Deò Ghrèine II (1906), 99 (Rev Charles Robertson)

cf. ‘side road’, N Uist usage,

ref. Alex J MacAskill, TGSI 43, 79

 

 

 

Leabhraichean agus tùsan

 

Caimbeul, Ruairidh, An Clò Mòr I, An Gàidheal 28 (An t-Sultain 1933), 186-187; An Clò Mòr II, An Gàidheal 28 (an t-Samhuin 1933), 21-22; An Clò Mòr III, An Gàidheal 29 (Am Faoilteach 1934), 60-61

Cameron, Alistair, The Life of a Crofter, in John MacDonald ed., Voices from the Hills. Guthan o na Beanntaibh. Glasgow: An Comunn Gàidhealach, 106-108

Campbell, Alexander, Parish of Portree, Old Statistical Account Volume 16 (1794-1795), 138-162

Campbell, Lord Archibald, Records of Argyll Edinburgh 1885

Camshron, Alasdair, Am Bard Dùn Eideann 1926

Carmichael, A A, Toirioc na Taine, Transactions of the Gaelic Society of Inverness Volume 2 (1872-1873), 25-42

Cheape, Hugh, Dr I F Grant (1887-1983): The Highland Folk Museum and a Bibliography of her written works, in Review of Scottish Culture 2 91986), 113-125

Cregeen, Eric, Flailing in Argyll, in Folk Life 3 (1965), 90

Dòmhnallach, Dòmhnall, An Airigh, Gairm Àireamh 6 (1953), 176-179

Duanagan, Dàin is Dualchas à Eilean Ratharsair, Fladaidh is Eilean Tighe, Urras Dualchas Ratharsaidh [2001]

Ferguson, John, The Place Names of Berneray, in Transactions of the Gaelic Society of Inverness Volume 53 (1982-1983), 117-

Forsyth, Rev William, In the Shadow of Cairngorm (1900)

Forsyth, Rev Dr, Place Names of Abernethy, Transactions of the Inverness Scientific Society IV (1888-1894), 372-379

Grant, I F, The Making of Am Fasgadh. An Account of the Origins of the Highland Folk Museum by its Founder. Edinburgh: National Museums Scotland, NMS Enterprises – Publishing  2007   

MacAskill, Alex J, Differences in dialect, vocabulary and general idiom between the Islands, Transactions of the Gaelic Society of Inverness Volume 43 (1960-1963), 64-88

MacBean, Lachlan, A Guide to Gaelic Conversation Stirling: Eneas Mackay 1905

MacDonald, Rev Archibald, The Religion and Mythology of the Celts, Transactions of the Gaelic Society of Inverness Volume 19 (1893-1894), 37-49 

Macdonald, Donald, Lewis. A History of the Island Edinburgh: Gordon Wright

MacDonald, Norman, Some rare Hebridean Gaelic words and phrases, in Scottish Gaelic Studies Volume XI (1966), 38-59

Mackinnon, Donald, On the Dialects of Scottish Gaelic, in Transactions of the Gaelic Society of Inverness Volume 12 (1885-1886), 345-367

Mackay, J G, Social Life in Skye from Legend and Story, Transactions of the Gaelic Society of Inverness Volume 29 (1914-1919), 260-290, 335-350

Mackay, Robert John, Old Days in a Highland Fishing Village [Embo]

MacInnes, Angus Edward, Eriskay where I was born Edinburgh: Mercat Press 1997

Macleod, Angus ed., The Songs of Duncan Bàn Macintyre Edinburgh: Scottish Gaelic Texts Society 1952

MacRuairidh, an t-Urr Iain, An Teine Mòr, Transactions of the Gaelic Society of Inverness Volume 19 (1893-1894), 158-171

Morrison, Norman, Adventures of Angus Òg and Other Tales Inverness: Highland News 1940

Nicholson, Ewen, The Next Horizon. Memories of a Hebridean Skipper (privately printed 2012)

Robertson, Rev Charles, The Gaelic of the West of Ross-shire, in Transactions of the Gaelic Society of Inverness Volume 24 (1899-1901), 321-369

Robertson, Rev C M, Folk-Lore from the West of Ross-shire, Transactions of the Gaelic Society of Inverness Volume 26 (1905), 262-299

Ross, Alexander, Old Highland Roads, in Transactions of the Gaelic Society of Inverness Volume 14 (1887-1888), 172-193

Sinclair, Colin, Thatched Houses Edinburgh 1953

Watson, Seòsamh deas., Saoghal Bana-mharaiche. Cunntas Beul-aithris mu Bheatha Muinntir and Iasgaich ann am Machair Rois Clann Tuirc 2007

West Coast of Scotland Pilot Ninth Edition. London: Admiralty Hydrographic Department 1949