Skip to content
Picture of students

A’ CHOIMHEARSNACHD

Bha Sabhal Mòr Ostaig air a stèidheachadh air beatha anns a’ choimhearsnachd. Thar nam bliadhnaichean, tha an t-lonad Nàiseanta airson Cànan is Cultar na Gàidhlig, a tha na chom-pàirtiche ann an OGE is na ionad rannsachaidh aig a bheil cliù eadar-nàiseanta, air àite a chosnadh ann an cridhe nan daoine, nam buidhnean agus nan coimhearsnachdan.

Tha ceanglaichean làidir aig a’ Cholaiste leis a’ bhun-sgoil ionadail, Bun-sgoil Shlèite, agus leis an ionad cùram-chloinne, Fàs Mòr.

Thathar a’ neartachadh obair na Colaiste tro chàirdeas le coimhearsnachd na Gàidhlig agus tha iomadh pròiseact cultarail is cruthachail stèidhichte aig an t-Sabhal Mhòr, leithid Tobar an Dualchais, Ainmean Àite na h-Alba agus Cànan Graphics Studio.

Tha na h-ealain is cultar na Gàidhlig fior chudromach don Cholaiste agus tha e air a cleachdadh leis a’ bhuidhinn choimhearsnachd ealain, SEALL, a bhios a’ cur air adhart tachartasan ciùil, ealain agus dràma san sgìre fad na bliadhna.

Tha Prògram lomlaid na Colaiste a’ tabhann deagh chothrom eadar nàiseanta do dh’oileanaich agus iad a’ cur seachad semeastar sa bhliadhna urraim ann an Alba Nuadh no Èirinn.

© Sabhal Mòr Ostaig | Dealbhachadh le CGS | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578