Skip to content
Picture of students at Cape Breton University

AIR IOMLAID

Bidh cothrom agad semeastar a chur seachad ann an Alba Nuadh, Canada, no ann an Èirinn sa bhliadhna urraim. Mar thoradh air a’ phrògram eadar-nàiseanta le Oilthigh Cheap Bhreatainn, Oilthigh Naomh Francis Xavier agus Oilthigh Nàiseanta na h-Èireann (Má Nuad), tha cothroman anabarrach ann airson barrachd ionnsachadh mu dhaoine, dualchas agus eachdraidh nan sgìrean seo.

BEATHA OILEANAICH

SEIRBHEISEAN OILEANAICH