Skip to content
gaelic-education-banner

Mar a nithear iarrtas – Seachdain nan Teaghlach 2023

Gheibhear fiosrachadh slàn mu Seachdain nan Teaghlach 2023 agus mar as urrainn dhut clàradh ann an seo.

Tha an ceann-latha airson iarrtasan a-nis air gluasad gu Dihaoine 28mh an Giblean.

Mar a nithear iarrtas – Cùrsaichean Goirid

Chan urrainnear ach aona chùrsa a dhèanamh tron t-seachdain.

Feumaidh gach duine cunntas-clàraidh fa leth a chleachdadh. Chan urrainnear barrachd air aon duine a chlàradh leis an aon chunntas.

Airson iarrtas a dhèanamh, leanaibh na ceanglaichean “Cùrsaichean na Càisge” no “Cùrsaichean an t-Samhraidh” mar a tha iomchaidh airson a’ chùrsa a tha sibh ag iarraidh. Brùthaibh air “Clàraich an-dràsta”.

Oileanaich Ùra

Mura h-eil sibh air siostam clàraidh OGE a chleachdadh roimhe, bidh agaibh ri cùnntas a chruthachadh le bhith a’ brùthadh air a’ phutan “Create Account” – lìonaibh an t-iarrtas gus an tig sibh chun an deiridh, agus brùthaibh air ‘Submit’.

Oileanaich Leantainneach

Ma tha cuimhne agaibh air ur n-ainm-clàraichte is facal-faire bho sheann iarrtas, lìonaibh am foirm mar a tha iomchaidh is brùthaibh air ‘Login’. Bu chòir gum bi ur cuid fiosrachaidh ann; dèanaibh cinnteach gu bheil e uile ceart is lìonaibh an t-iarrtas gus an tig sibh chun an deiridh, agus brùthaibh air ‘Submit’.

Sàbhail / Cuir a-steach

Faodaidh sibh iarrtas neo-chrìochnaichte a shàbhaladh airson a chrìochnachadh nas anmoiche.

Airson tilleadh chun an iarrtais, leanaibh an ceangal seo: https://www.studentjourney.uhi.ac.uk/urd/sits.urd/run/siw_lgn Bithibh mothachail nach làimhsich sinne an t-iarrtas gus am brùthaibh air “Submit”.

Dearbhadh

Às dèidh brùthadh air “Submit”, ma tha an seòladh puist-d ceart san t-siostam, gheibhear post-d air ais sa bhad ag ràdh gun deach an t-iarrtas troimhe. Mura faigh sibh post-d, dèanaibh cinnteach nach eil e sa phasgan “junk mail/spam” agaibh agus cuiribh an seòladh puist-d againn air an liosta “safe senders” agaibh. Mura h-eil e sa phasgan “junk mail/spam”, cleachdaibh an ceangal gu h-àrd is dèanaibh cinnteach gun do chuir sibh an t-iarrtas thugainn leis a’ phutan “Submit”, ‘s nach do shàbhail sibh e airson a chrìochnachadh nas anmoiche.

Cuiridh cuideigin bhon Sgioba againn fios thugaibh an ceann trì làithean-obrach, a’ dearbhadh gu bheil àite agaibh air a’ chùrsa is àite-fuirich (mas iomchaidh), agus mar a dh’fhaodas sibh na cìsean agaibh a phàigheadh. A-rithist, mura faigh sibh post-d, dèanaibh cinnteach nach eil e sa phasgan “junk mail/spam” agaibh. Mura h-eil, leigibh fios thugainn.

Buidhnean / Càirdean-siubhail

Ma tha sibh a’ tighinn dhan Cholaiste mar pàirt de bhuidheann agus ma tha sibh uile a’ dèanamh cùrsa, feumaidh gach duine iarrtas a dhèanamh air a cheann fhèin le cunntas aca fhèin. Chan eil e comasach barrachd air aon duine a chlàradh air cùrsa leis an aon chunntas, ach faodaidh sibh an aon seòladh puist‑d a chleachdadh sa roinn “Address” airson conaltraidh; mar eisimpleir, airson buidheann teaghlaich.

Ma tha sibh a’ tighinn còmhla ri cuideigin nach eil a’ dèanamh cùrsa ach a bhios a’ cleachdadh an t-seòmair agaibh, chan fheumar iarrtas fa leth a dhèanamh airson ur caraid, agus faodaidh sibh am fiosrachadh a chur leis an iarrtas agaibh fhèin sa roinn “Accommodation”. Ma bhios ur caraid an rùn cùrsa a dhèanamh cuideachd, feumar iarrtas fa leth a chur a-steach.

Duilgheadasan Teicneòlais

Airson duilgheadasan le clàradh dhan t-siostam no le faclan-faire, cuir fios dhan Helpdesk OGE:

01463 279150 (+44 1463 279 150 bho thall thairis)

Tha sinn mothachail nach eil Apple Safari ag obair gu math le cuid de na siostaman againn, agus mholadh sinn gun cleachd sibh brobhsair eile.

© Sabhal Mòr Ostaig | Dealbhachadh le CGS | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578