BA (le Urram) Gàidhlig agus Foghlam

DUAIS: Cùrsaichean Fo-cheum
DÒIGHEAN IONNSACHAIDH: Air an Làraich,Làn-ùine
DÈ CHO FADA: 4 bliadhna airson BA le Urram
CÒD: XQ10
NEACH-STIÙIRIDH: Shona NicCarmaig
CUIR FIOS: Eilidh Ghrannd ( iarrtas@smo.uhi.ac.uk )

FEARTAN SÒNRAICHTE

Nota: Thathar am beachd atharrachadh a dhèanamh air a’ chùrsa BA (le Urram) Gàidhlig agus Foghlam airson oileanaich a’ tòiseachadh air a’ chùrsa sa bhliadhna 2022-23. Bidh seo a rèir ath-dhearbhadh soirbheachail air a’ chùrsa ùr. Tha am fiosrachadh seo stèidhichte air cruth ùr a’ chùrsa.

Tha am BA (le Urram) Gàidhlig agus Foghlam air a theagasg tro mheadhan na Gàidhlig agus tha cuideam air foghlam bogaidh agus modhan-teagaisg dà-chànanach ann an sgoiltean. Bheir am prògram cothrom dhut barantas le urram agus teisteanas teagaisg fhaighinn taobh a-staigh ceithir bliadhna, agus tha e na shlighe dhìreach a-steach gu teagasg ann an raon far a bheil gainnead luchd-obrach. Tha cothrom ann an dà chuid Gàidhlig agus foghlam a sgrùdadh ann an suidheachadh bogaidh agus tha an cùrsa air a dhealbh airson teagasg Àrd-sgoile (Gàidhlig) no teagasg Bun-sgoile tro mheadhan na Gàidhlig, le 25 seachdainean de ghreisean sgoile thar bhliadhnaichean 1 gu 4.

MÌNEACHADH

Is e prògram ann am foghlam thidsearan tro mheadhan na Gàidhlig a tha sa chùrsa BA (le Urram) Gàidhlig agus Foghlam a tha air a thabhann taobh a-staigh Sgeama na Gàidhlig agus Cuspairean Co-cheangailte (SGCC) aig OGE. Bidh oileanaich a’ dèanamh Bliadhna 1 agus 2 de SGCC agus, an dèidh sin, airson Bliadhna 3 agus 4, prògram oideachaidh de mhodalan foghlaim agus modalan SGCC. Tha am Prògram ri fhaotainn tro fhoghlam air astar no tro theagasg aghaidh ri aghaidh

SUSBAINT

Bidh oileanaich air an làraich a’ dèanamh Bliadhna 1 agus 2 de SGCC le cothrom 3 seachdainean de ghreisean-sgoile agus seiminearan foghlaim a dhèanamh air Bliadhna 1 agus 4 seachdainean agus seiminearan foghlaim a dhèanamh air Bliadhna 2. Ann am Bliadhna 3 agus 4, thèid oileanaich an sàs ann am prògram oideachaidh slàn de mhodalan foghlaim agus modalan SGCC.

‘S e bliadhna cànain a tha anns a’ Chiad Bhliadhna de SGCC, agus nì oileanaich An Cùrsa Comais no Gàidhlig agus Conaltradh air an làraich a rèir comas sa chànan aig toiseach a’ chùrsa.

Ann am Bliadhna 2, nì oileanaich modalan riatanach bho SGCC ann an Gàidhlig fhèin agus ann an cuspairean eile ceangailte ris a’ Ghàidhlig, a thuilleadh air modal mu fhoghlam Gàidhlig.

Am measg nam modalan ann am Bliadhnaichean 3 agus 4, bidh Clann agus an Ionnsachadh agus An Neach Dreuchdail Breithneachail is Feòrachail. Anns na modalan ann an eòlas proifeiseanta gheibhear 18 seachdainean de ghreisean-sgoile thar bhliadhnaichean 3 agus 4.

BLIADHNA 1 – SCQF Ìre 7

’S e bliadhna de bhunait cànain a tha ann am Bliadhna 1 de SGCC agus, a rèir do chomasan cànain faodaidh tu An Cùrsa Comais no Gàidhlig agus Conaltradh a dhèanamh. Gheibh oileanaich air An Cùrsa Adhartais a tha air a thabhann pàirt-tìde, air astar (co-ionann ri An Cùrsa Comais) slighe gu teagasg tro PGDE – cùrsa teagaisg for-cheum. Gheibh oileanaich trì seachdainean de ghreis-sgoile ann an sgoil a tha a’ tabhann foghlam Gàidhlig agus bidh seiminearan foghlaim air a thabhann do dh’oileanaich mar dheasachadh air na greisean-sgoile seo.

BLIADHNA 2 – SCQF Ìre 8

Ann am Bliadhna 2, bidh thu a’ leantail mhodalan riatanach bhon Sgeama, leithid Gàidhlig agus cuspairean co-cheangailte ris a’ Ghàidhlig, le modal air foghlam Gàidhlig. Gheibh oileanaich ceithir seachdainean de ghreis-sgoile ann an sgoil a tha a’ tabhann foghlam Gàidhlig agus bidh seiminearan foghlaim air a thabhann do dh’oileanaich mar dheasachadh air na greisean-sgoile seo.

BLIADHNA 3 – SCQF Ìre 9

 • Gàidhlig 3
 • Sgilean Rannsachaidh
 • Clann agus an Ionnsachadh
 • Greisean sgoile 1 (8 seachdainean)

BLIADHNA 4 – SCQF Ìre 10

 • Tràchdas Ceuma
 • Modal roghainneil aig SCQF 9 no 10
 • An Neach Dreuchdail Breithneachail is Feòrachail
 • Greisean sgoile 2 (10 seachdainean)

SLIGHEAN ADHARTAIS & COTHROMAN OBRACH

 • Teagasg àrd-sgoile (Gàidhlig)
 • Teagasg bun-sgoile ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig no foghlam dà-chananach
 • Cothroman oideachaidh for-cheum

FEUMALACHDAN INNTRIGIDH

Airson faighinn a-steach gu Bliadhna 1 agus 2 de SGCC, gu h-àbhaisteach feumaidh tu 3 Àrd Ìre aig BBC no nas fheàrr, le teisteanas ann an Gàidhlig do dh’ fhileantach no luchd-ionnsachaidh aig Àrd Ìre B no nas fheàrr.

Airson gluasad gu Bliadhna 3 agus 4 den chùrsa BA (le Urram) Gàidhlig agus Foghlam (oileanaich Àrd-sgoile agus Bun-sgoile), tha feum air:

 • Àrd Ìre Beurla aig C no nas fheàrr, no teisteanas co-ionann, agus Matamataig aig Ìre Nàiseanta 5 no Sàr-ìre Choitcheann no teisteanas Cùrsa Nàiseanta ìre Eadar-mheadhanach 2 aig C no nas fheàrr
 • Chuirear fàilte air tagraichean le teisteanasan eile aig an aon ìre
 • Soirbheachadh ann an agallamh a rèir dòigh-giùlain agus modhan-obrach teagaisg aig deireadh Bliadhna 1.
 • Feumar modhan-obrach Disclosure Scotland a choileanadh (PVG) mus tèid thu an sàs ann an greisean-sgoile air Bliadhna 1.
BA (le Urram) Gàidhlig agus Foghlam
© Sabhal Mòr Ostaig | Dealbhachadh le CGS | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578