CPD/LDL ann an Leasachadh Cànain

DUAIS: CPD,cpd-gd,Cùrsaichean air Astar
DÒIGHEAN IONNSACHAIDH: Air-astar,Pàirt-ùine
DÈ CHO FADA:
CÒD:
NEACH-STIÙIRIDH: Sgioba Chùrsaichean air Astar
CUIR FIOS: CPD/LDL ann an Leasachadh Cànain ( )

MÌNEACHADH

Chaidh an Cùrsa Leasachadh Dreuchdail Leantainneach (LDL) ann an Leasachadh Cànain a dhealbh gus na feumalachdan sònraichte (sic) trèanaidh agus leasachaidh aig na buidhnean Gàidhlig agus ùghdarrasan poblach a dh’fheumas Planaichean Gàidhlig a dhealbh agus a chur an gnìomh fo Achd na Gàidhlig (Alba) 2005.

Bidh e gu h-àraid feumail do dh’oifigearan leasachadh Gàidhlig, oifigearan planadh cànain, luchd co-òrdanachaidh coimhearsnachd agus leasachaidh, agus luchd proifeiseanta foghlam na Gàidhlig.

Leanaidh oileanaich cùrsa de fhèin-oide le taic bho chlasaichean fòn agus goireasan ionnsachaidh air-loidhne. Bithear a’ sùileachadh gun gabh oileanaich pàirt ann an deasbadan anns a’ chlas agus ann am buidhnean beaga a’ coimhead air an rannsachadh as ùire agus air na dòighean obrach as fhèarr a gheibhear gu eadar-nàiseanta.

Faodar an cùrsa a leantainn pàirt-ùine agus air astar. Gu h-àbhaisteach, thèid aon mhodail a dhèanamh thairis air aon semeastar agus bidh dà chlas fòn ann gach seachdain.

 

SUSBAINT

Tha dà mhodail an lùib an LDL ann an Leasachadh Cànain:

• A’ Ghàidhlig an-dè ‘s an-diugh (20 creideas)
• Poileasaidh agus Planadh Cànain 1 (20 creideas)

Tha e mar amas don chùrsa LDL:
• cothroman a thoirt do dh’oileanaich gus buannachd fhaighinn bhon teagasg, ionnsachadh agus rannsachadh den ìre as àirde ann an leasachadh cànain agus coimhearsnachd, le sùil gheur air Gàidhlig na h-Alba;
• na sgilean a leasachadh gus a bhith a’ dealbh airson leasachadh cànain agus coimhearsnachd le bhith a’ deasbad phoileasaidhean Eòrpach agus eile agus le bhith a’ toirt air oileanaich eòlas teòridheachdail ri ceumannan pragtaigeach ann an ath-bheòthachadh coimhearsnachd agus cànain;
• an cothrom a thoirt do dh’oileanaich sgilean dreuchdail agus proifeiseanta a leasachadh ann an raon leasachadh na Gàidhlig agus coimhearsnachd, no ann am foghlam, no raon proifeiseanta eile.

Tha na modailean an lùib an dà LDL aig ìre 8 agus 9 ann am frèam SCQF. Faic www.scqf.org.uk  airson tuilleadh fiosrachaidh air ìrean SCQF.

Faic an tuairisgeul mhodail airson gach modal gu h-ìosal:

A-Ghaidhlig_an-de_s_an-diugh.pdf

Poleasaidh_agus_Planadh_Canain_1.pdf

Tha taic oileanach ri fhaotainn anns a’ Ghàidhlig airson a h-uile oileanach a tha a’ dèanamh cùrsa LDL troimh mheadhan na Gàidhlig.

 

FEUMALACHDAN INNTRIGIDH

Tha inntrigeadh don chùrsa an urra ri Sabhal Mòr Ostaig. Thèid agallamh a chumail le neach-teagaisg agus bidh aig an fheadhainn a bhitheas a’ dèanamh a’ chùrsa troimh mheadhan na Gàidhlig ri eisimpleir den cuid Gàidhlig sgrìobhte a chur a-steach.

Picture of SMO student
© Sabhal Mòr Ostaig | Dealbhachadh le CGS | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578