Skip to content
Picture of students as a poster

CÙRSAICHEAN AIR ASTAR

Às bith càite bheil thu san t-saoghal, tha cothrom agad air Gàidhlig ionnsachadh air-loidhne còmhla rinn. Tha na cùrsaichean air astar aig Sabhal Mòr Ostaig air an dealbh gus làn chothrom a thoirt do dh’oileanaich a bhith a’ fàs fileanta sa chànan agus a’ dol air adhart gu cùrsaichean tro mheadhan na Gàidhlig.

Bhiodh e math dhut tòiseachadh air an t-sàr chùrsa, An Cùrsa Inntrigidh, mura h-eil ach glè bheag de Ghàidhlig agad fhathast. Ma tha beagan Gàidhlig agad, no ma tha thu air Gàidhlig ionnsachadh gu ìre air choreigin roimhe, bu chòir dhut smaoineachadh air Bann-luath a’ Chùrsa Inntrigidh no clàradh air a’ Chùrsa Adhartais, an ath cheum a dh’ionnsaigh fileantas sa chànan. Bidh an dà chùrsa a’ cur cuideam air sgilean èisteachd is labhairt agus a’ toirt misneachd dhut gus Gàidhlig a bhruidhinn bho latha gu latha.

Faodaidh tu a dhol air adhart don dàrna bliadhna de chùrsaichean ceuma na Colaiste às dèidh dhut crìoch a chur air a’ Chùrsa Adhartais, agus cothrom agad airson modalan a thaghadh ann am bàrdachd Ghàidhlig, beul-aithris agus an sgeulachd ghoirid.

Tha a’ Cholaiste cuideachd a’ tairgsinn chùrsaichean ann an leasachadh proifeiseanta do thidsearan tron phrògram Streap, agus cothroman do dhaoine a tha fileanta sa Ghàidhlig airson nan sgilean sgrìobhaidh aca a thoirt air adhart tron chùrsa air-loidhne, Sgilean Sgrìobhaidh.

Às bith dè an cùrsa air a bheil thu, gheibh thu nas urrainn de thaic bho luchd-teagaisg agus luchd-obrach na Colaiste agus cothrom sònraichte gus càirdeas a thogail le oileanaich is luchd-ionnsachaidh eile air feadh an t-saoghail.

An Cùrsa Inntrigidh

Tha An Cùrsa Inntrigidh na chùrsa Gàidhlig air astar airson luchd-ionnsachaidh a th' aig an fhìor thoiseach, no aig a bheil beagan Gàidhlig mar-thà.

CertHE An Cùrsa Adhartais

Tha CertHE An Cùrsa Adhartais stèidhichte aig ìre an luchd-ionnsachaidh a tha ag amas air fileantachd a ruigsinn.

BA (le Urram) Gàidhlig agus Leasachadh

Bheir an ceum BA (le Urram) Gàidhlig agus Leasachadh sgilean obrach dhut air a bheil fèill mhòr ann an Alba, a' toirt dhut an cothrom as fhèarr sa mhargaidh-obrach airson eòlas fhaighinn air poileasaidh cànain agus leasachadh na Gàidhlig sa choimhearsnachd.

BA (le Urram) Cànan is Cultar na Gàidhlig

Air a' chùrsa BA (le Urram) Cànan is Cultar na Gàidhlig, bidh thu a' sgrudadh Gaidhealtachd an latha an-diugh 's an latha an-dè agus a' ruighinn sàr ìre comais ann an Gàidhlig.

DipHE Gàidhlig is Cuspairean Co-cheangailte

Tha an cùrsa DipHE Gàidhlig is Cuspairean Co-cheangailte stèidhichte aig SCQF 8 agus a’ freagradh do dh’Ìre 2 den cheum BA air taobh a-staigh na colaiste.

MEd Foghlam Gàidhlig

’S e prògram trì bliadhna de dh’ionnsachadh proifeiseanta a th’ anns a’ Cheum Mhaighstireachd ann am Foghlam (MEd) ann am Foghlam Gàidhlig.

MRanns Gàidhlig agus Ceiltis

Tha an MRanns Gàidhlig agus Ceiltis a’ tabhann dha oileanaich bonn-stèidh phroifeiseanta ann an Sgrùdaidhean na Gàidhlig agus na Ceiltis.

PGDE Foghlam Bun-sgoile (Gàidhlig)

'S e teisteanas teagaisg aon-bhliadhna, làn-ùine aig ìre for-cheum ann am foghlam bun-sgoile tro mheadhan na Gàidhlig a th' anns am PGDE Foghlam Bun-sgoile (Gàidhlig).

PGDE Foghlam Àrd-sgoile (Gàidhlig)

'S e teisteanas teagaisg aon-bhliadhna, làn-ùine aig ìre for-cheum ann am foghlam àrd-sgoile tro mheadhan na Gàidhlig a th' anns am PGDE Foghlam Àrd-sgoile (Gàidhlig).

DLP Eadar-theangachadh Gàidhlig

Tha an DLP Eadar-theangachadh Gàidhlig a’ freagairt orrasan a tha ag obair cheana mar eadar-theangaichean is iad airson tuilleadh leasachaidh a dhèanamh air an eòlas, sgilean agus cleachdadh.

LDL Leasachadh Coimhearsnachd

Chaidh an cùrsa Leasachadh Dreuchdail Leantainneach (LDL) ann an Leasachadh Coimhearsnachd a dhealbh gus na feumalachdan trèanaidh agus leasachaidh aig buidhnean Gàidhlig agus ùghdarrasan poblach a tha ag obair ann an coimhearsnachdan gus a’ Ghàidhlig a dhìon agus ath-bheòthachadh.

LDL Leasachadh Cànain

Chaidh an Cùrsa Leasachadh Dreuchdail Leantainneach (LDL) ann an Leasachadh Cànain a dhealbh gus na feumalachdan sònraichte (sic) trèanaidh agus leasachaidh aig na buidhnean Gàidhlig agus ùghdarrasan poblach a dh’fheumas Planaichean Gàidhlig a dhealbh agus a chur an gnìomh fo Achd na Gàidhlig (Alba) 2005.