Cùrsa-samhraidh airson Actadh sa Ghàidhlig

Tha àiteachan air fhàgail fhathast air cùrsa-samhraidh airson Actadh sa Ghàidhlig a bhios a’ ruith eadar 30 Iuchar agus 03 Lùnastal ann an Sabhal Mòr Ostaig. Dh’fhaodadh cuid a bhith airidh air bursaraidh o Alba Cruthachail as fhiach £450, agus pàighidh sin na cìsean uile.

Ma tha ùidh agaibh sa bhursaraidh, leigibh fios gu: Kath NicLeòid 01471 888 461/Màrtainn MacLeòir 01471 888 240. Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh mun chùrsa air a’ cheangal a leanas:

http://www.smo.uhi.ac.uk/Foghlam/Tagh-Cursa/Cursaichean-Goirid/drama-acting_gd.html