Skip to content
Picture of a page in a book

Ionad Faclair na Gàidhlig

Bheir Faclair na Gàidhlig faclair eachdraidheil Gàidhlig a tha ùghdarrasail, uile-chùiseach is so-ruigsinneach gu buil tro leasachadh teicneolas ùr-nodha na faclaireachd. Thathar a’ cur Fhaclair na Gàidhlig ri chèile tro phrionnsapalan eachdraidheil, coltach ri Oxford English Dictionary (OED) agus Dictionary of the Older Scottish Tongue (DOST) agus bidh e na shàr eisimpleir cuide ris na faclairean sin is sinn a’ leantainn tradaisean na faclaireachd aig sàr ìre eadar-nàiseanta ann an Alba.

A thuilleadh air leasachadh shiostaman faclaireachd, earrannan faclair is sgioba faclaireachd, tha an luchd-obrach air obair dhìcheallach a dhèanamh a’ leasachadh an t-siostaim às-earrainn is sgrìobhaidh aca fhèin, Meanmna, gus an taisbean an làraich-lìn doimhneachd na h-obrach an lùib nan earrannan. Tha an làrach-lìn co-fhreagrach ri gach seòrsa inneal-didseatach gus am bi cothrom aig a h-uile neach-cleachdaidh air na h-earrannan faclair a leughadh.

’S e iomairt chom-pàirteach fhad-ùine a th’ ann an Ionad Faclair na Gàidhlig eadar Sabhal Mòr Ostaig, an t-Ionad Nàiseanta airson Cànan is Cultar na Gàidhlig, agus Oilthighean Obar Dheathain, Dhùn Èideann, Ghlaschu is Shrath Chluaidh.

Tha an t-Ionad air a mhaoineachadh le Comhairle Mhaoineachaidh na h-Alba agus Bòrd na Gàidhlig.

’S ann aig Sabhal Mòr Ostaig OGE a tha rianachd an ionad fo stiùireadh an Dr Gillian Rothach, Prionnsapal Sabhal Mòr Ostaig OGE agus Neach-gairm Bùird Stiùiridh Faclair na Gàidhlig.

Chaidh Ceum 1 (2005-08) anns an robhar a’ cruthachadh bunait deasachaidh agus teacsa dhan fhaclair a dhèanamh aig Oilthigh Dhùn Èideann fo stiùireadh an Ollaimh Uilleam MacIllIosa agus an Ollaimh Dòmhnall Meek, Roinn na Ceiltis agus Eòlas na h-Alba.

Ann an Ceum 2, chaidh stòr-dàta làn-theacsa de Ghàidhlig na h-Alba a chruthachadh, às an tèid am faclair a chur ri chèile. Tha am pròiseact seo air a stiùireadh leis an Ollamh Roibeard Ó Maolalaigh ann an Roinn na Ceiltis is na Gàidhlig, Oilthigh Ghlaschu fo bhratach pròiseact an Data airson Stòras na Gàidhlig (DASG).

’S e pròiseact cudromach fad-ùine a th’ ann am Faclair na Gàidhlig a lìbhrigeas goireas a tha deatamach airson na cànain. Thòisich an obair foillseachaidh san t-Sultain 2023 nuair a chaidh an làrach-lìn ùr agus Ionad Faclair na Gàidhlig a chur air bhog aig Sabhal Mòr Ostaig.

Gheibh sibh barrachd fiosrachaidh air làrach-lìn a’ phròiseict www.faclair.ac.uk

Manaidsear Ionad: Sharon Pearson

Post-d:

Faclair na Gàidhlig, Ionad Iain Nobail, Sabhal Mòr Ostaig, Slèite, An t-Eilean Sgitheanach, IV44 8RQ.

© Sabhal Mòr Ostaig | Dealbhachadh le CGS | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578