Skip to content

MODALAN CÙRSAICHEAN

Seo na modalan air fad a tha ceangailte ri cùrsaichean Sabhal Mòr Ostaig: thoir an àire NACH BI iad seo uile a’ ruith gach bliadhna.

Modalan Fo-cheuma – CertHe, DipHE agus BA (Urram)

SCQFMODALAN
7An Cùrsa Adhartais Modal a h-Aon (CA1)
7An Cùrsa Adhartais Modal a Dhà (CA2)
7An Cùrsa Adhartais Modal a Trì (CA3)
7An Cùrsa Adhartais Modal a Ceithir CA4)
7An Cùrsa Adhartais Modal a Còig (CA5)
7An Cùrsa Adhartais Modal a Sia (CA6)
7Comas Conaltraidh A
7Comas Conaltraidh B
7Cànan Foirmeil is Dreuchdail
7Greis Gnìomhachais
7Saoghal na Gàidhlig 1
7Litreachas: Sgilean Sgrùdaidh
7Cànan sa Choimhearsnachd
7Sgeulachdan is Òrain Ghàidhlig
7Cultar nan Gàidheal
7Gàidhlig a h-Aon
7Ceòl agus Òrain Ghàidhlig 1
7Teòiridh 1
7 Ag Amas air Teagasg 1

8Ainm-eòlas na h-Alba
8Gàidhlig 2
8Cànan, Cultar is Cinnidheachd
8Bàrdachd bho 1900
8Beul-aithris Ghàidhlig
8An Sgeulachd Ghoirid
8Foghlam Gàidhlig ann an Alba
8Eachdraidh Ceòl na Gàidhlig
8Ceòl agus Òrain Ghàidhlig 2
8Teòraidh 2
8Ag amas air Teagasg 2

9Gàidhlig 3
9Sgilean Rannsachaidh
9Rosg Gàidhlig
9Gàidhlig na h-Èireann
9Eachdraidh na Gàidhlig Sgrìobhte
9Dualchas Gàidhlig
9Bàrdachd 1600-1900
9Poileasaidh is Plana Cànain
9A’ Leasachadh Coimhearsnachdan Gàidhlig: Sgilean Pragtaigeach
9Clann agus an ionnsachadh
9Greisean Sgoile 1
9Feallsanachd Eòrpach
9Ceòl 3
9Òrain Ghàidhlig 3
9Sgilean Foillseachaidh is Eagrachaidh Proifeiseanta
9Dùbhlain sna sgìrean dùthchail

10Poileasaidh Cànain san Àite-obrach
10Tràchdas Ceuma
10An t-Aos Dàna
10Na Dualchainntean Gàidhlig
10Tuigse nan Ceilteach
10Sgilean Eadar-theangachaidh
10Sgrùdadh Spèisealta
10Coimhearsnachdan soirbheachail seasmhach
10Greisean Sgoile 2
10An neach dreuchdail, breithneachail is feòrachail
10Ceòl 4
10A’ Riochdachadh a-rèir Cuspair
10Cruthachadh is Cothromachadh
10Clàradh is Riochdachadh

DipHE Na Meadhanan Gàidhlig

SCQF MODALAN
7Naidheachdas Rèidio agus Telebhisean
7Rannsachadh agus Riochdachadh airson Telebhisean
7Riochdachadh Rèidio
7Sgilean Conaltraidh airson nam Meadhanan
7Sgilean Deasachaidh
7Sgilean Teicnigeach
8A Deasachadh airson Obair
8A Leasachadh Sgilean Eadar-Phearsanta
8Obair Sgioba Èifeachdach
8Sgilean Dreuchdail

MSc Cultar Dùthchasach is Eachdraidh na Gàidhealtachd

SCQFMODALAN
11An Àrainneachd agus Seasmhachd air an Talamh
11Cultar Dùthchasach is Tìr Mòr na  h-Eòrpa
11Cultar Dùthchasach: Dòighean Rannsachaidh
11Dòighean Beatha is Nàbaidheachd
11Bailtean is Iomairean
11Ceistean Mòra an Latha an-diugh
11Imrich is Buaidh Beatha
11Tràchdas For-cheum
11Thar nan Linn

MEd Foghlam Gàidhlig

SCQFMODALAN
11A’ Cumail Taic ri Gach Neach-Ionnsachaidh
11A’ Stiùireadh Ionnsachadh ann am Foghlam Gàidhlig
11Cultar, Fèin-aithne agus Ideòlas Cànain ann am Foghlam Gàidhlig
11Dòighean Teagaisg Èifeachdach airson Bogadh
11Foghlam Bogaidh agus A’ Togail Cànain ann an Suidheachadh Mion-Chànanach
11Gàidhlig airson Luchd-Teagaisg 1
11Gàidhlig airson Luchd-Teagaisg 2
11Rannsachadh an Neach-Cleachdaidh ann am Foghlam Gàidhlig

Modalan à Programanan eile

SCQFMODALAN
7Gaelic for Learners 1A
7Gaelic for Learners 1B
8Gaelic for Learners 2A
8Gaelic for Learners 2B

© Sabhal Mòr Ostaig | Dealbhachadh le CGS | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578