Skip to content
SMO Generic Banner Image

Taic ga thairgsinn do dh’ oileanaich a’ trèanadh mar luchd-teagaisg GàidhligTha Bòrd na Gàidhlig, a’ bhuidheann reachdail an urra ri adhartachadh agus leasachadh na Gàidhlig agus comhairleachadh Ministearan Riaghaltas na h-Alba, air sgeama ùr ainmeachadh agus a chur air bhog a’ tairgsinn taic do dh’ oileanaich ag obair a dh’ ionnsaigh dreuchd ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig. Bidh bursaraidhean suas gu £1000 rim faotainn le oileanaich a tha gu làithreach ag ionnsachadh air cùrsaichean a tha a’ leantainn air adhart gu dreuchd-beatha ann am foghlam Gàidhlig. Faodaidh luchd-teagasg barantaichte, a tha airson a dhol air adhart gu trèanadh a cheadaicheas dhaibh atharrachadh gu foghlam tro mheadhan na Gàidhlig, cur a-steach airson taic. 

Thuirt Iain Aonghas MacAoidh, Ceannard Bòrd na Gàidhlig:’Tha Bòrd na Gàidhlig ag obair gu dlùth le ٙghdarrasan Ionadail air feadh na h-Alba gus an àireamh de sgoilearan a’ dol tro Fhoghlam Tron Ghàidhlig àrdachadh, aig ìre bun-sgoile agus àrd-sgoile. Bidh feum air tuilleadh luchd-teagaisg gus na h-amasan sin a choileanadh agus tha sinn airson taic a thoirt do dh’ oileanaich air an slighe gu teagasg tron Ghàidhlig, agus luchd-teagaisg làithreach aig a bheil Gàidhlig a bhrosnachadh gus an sgilean cànain a leasachadh agus an cur gu feum mar luchd-teagaisg tro mheadhan na Gàidhlig.

Chuir Ministeir Ionnsachadh agus Sgilean, an t-Oll Alasdair Allan, ris an sin: “Tha Riaghaltas na h-Alba dealasach a thaobh leudachadh a’ cothroim air Foghlam Tron Ghàidhlig anns na sgoiltean againn uile.  Airson seo tachairt, feumaidh sinn dèanamh cinnteach gu bheil na sgilean aig an luchd-teagaisg, agus cothrom air na sgilean sin fhaotainn, gus FTG a liubhairt.

“Tha mi fìor thoilichte gu bheil Bòrd na Gàidhlig a’ tairgsinn nan tabhartasan sin agus thathar an dòchas gun gabh luchd-teagaisg san amharc, no iadsan le eòlas cheana air a’ chànan, cothrom air an sgeama seo.”  

Tha an cothrom aig tagraichean iarrtas a chur a-steach airson taic ionmhasail a dh’ ionnsaigh cìsean cùrsa, mura h-eil iad a’ faotainn taic cheana bho bhuidhnean leithid SAAS. Tha bursaraidhean beaga airson taic le cosgaisean bith-beò, leabhraichean, siubhail is eile, rim faotainn cuideachd. Feumaidh tagraidhean a bhith a-staigh Dihaoine 2na Sultain 2011, agus tha barrachd fiosrachaidh ri fhaotainn air www.teagasg.com (làrach-lìn ag adhartachadh Teagasg tron Ghàidhlig), a thuilleadh air làrach-lìn Bhòrd na Gàidhlig fhèin aig www.gaidhlig.org.uk.

© Sabhal Mòr Ostaig | Dealbhachadh le CGS | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578