Skip to content
SMO Generic Banner Image

Ullachadh an ath Phlana Nàiseanta Gàidhlig a’ tòiseachadhTha Bòrd na Gàidhlig (BnG) a’ cur air bhog ceisteachan air-loidhne airson beachdan a thrusadh air na bu chòir a bhith anns an ath Phlana Nàiseanta Ghàidhlig. Tha am Plana Nàiseanta Gàidhlig làithreach a’ ruith bho 2018 gu 2023, leis an dùil gun tèid am plana ùr fhoillseachadh ann an 2023.

’S e fear de na prìomh dhleastanasan a th’ aig BnG fo Achd na Gàidhlig 2005 a bhith a’ cruthachadh a’ Phlana Nàiseanta Ghàidhlig gach còig bliadhna, mus tèid a chur do Mhinistearan na h-Alba a’ sireadh aonta. Thathar ag amas air an ath dhreachd den PNG a chur a-mach airson co-chomhairle phoblach fad trì mìosan as t-Fhoghair 2021.

Thuirt Daibhidh Boag, Stiùiriche Planadh Cànain agus Leasachaidhean Coimhearsnachd, “Aig an ìre seo tha sinn ag amas air beachdan a thrusadh bho dhiofar dhaoine air na prìomhachasan a th’ aca airson leasachadh na Gàidhlig thairis air na bliadhnaichean ri teachd.”
“Tha còmhraidhean cudromach a’ dol air adhart an-dràsta mu dheidhinn leasachadh na Gàidhlig agus tha an ceisteachan air-loidhne seo a’ toirt cothrom do dhaoine bho choimhearsnachdan air feadh na dùthcha pàirt a ghabhail.”

“Bidh na toraidhean a’ toirt bunait làidir dhuinn airson an dreachd phlana fhèin a thèid a-mach gu cochomhairle phoblach airson trì mìosan nas fhaide air adhart an ath bhliadhna, far am faigh daoine cothrom eile na beachdan aca a thoirt seachad.”

Ceisteachan ri fhaighinn tro Microsoft Forms – https://bit.ly/PNG-ceisteachan
(Faodar lethbhreac Microsoft Word no PDF iarraidh bho )
Bidh an ceisteachan fosgailte gu Diluain 25mh den Fhaoilleach 2021.

© Sabhal Mòr Ostaig | Dealbhachadh le CGS | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578