Skip to content
Blue banner image

Podchraol Sabhal Mòr Ostaig

Seo agaibh a’ chiad phodchraol againn, anns a bheil am preseantair, Cathy NicDhòmhnaill, a’ bruidhinn ris an Dr Dòmhnall Uilleam Stiùbhart a tha na òraidiche air an MSc ann an Cultar Dùthchasach agus Eachdraidh na Gàidhealtachd. ‘Se an Dà Shealladh an cuspair a th’ aca.

Seo agaibh an dàrna podchraol againn, anns a bheil am preseantair, Cathy NicDhòmhnaill, a’ bruidhinn ris Gilleasbaig Feargasdan a tha na òraidiche air a’ Chùrsa Comais aig Sabhal Mòr Ostaig. ‘Se Leabhraichean an cuspair a th’ aca.