Dimàirt 21 Ògmhios 2016
 

16.00–18.00

Clàradh

An Atrium

17.00–19.00

Biadh feasgair

Am Biadhlann

19.00–19.45

Fàilteachadh

An Atrium

 

Bogadh leabhair: Ainmeil thar Cheudan: Presentations to the 2011 Sorley MacLean Conference, deas. le Ronald W. Renton agus Ian MacDonald

 

 

Le deoch fhàilteachaidh bho Urras Shomhairle

 

20.00–21.00

Prìomh òraid: Ailean Dòmhnallach

‘Buaidh an t-Saoghail Eile Ann an Ceòl is Òrain’

Cathraiche: Decker Forrest

Talla Dhonaidh Chaimbeil

21.15−12.00

Bàr fosgailte le beagan ciùil

An Talla Mòr

 

Diciadain 22 Ògmhios 2016
 

08.30–09.30

Clàradh

An Atrium

09.45–10.00

Fàilte is fosgladh

Talla Dhonaidh Chaimbeil

10.00–11.00

Prìomh òraid: Màrtainn MacGriogair

‘Some Thoughts on the Clearances’

Cathraiche: Ùisdean Cheape

Talla Dhonaidh Chaimbeil

11.00–11.30

Tì no cofaidh

Am Biadhlann

11.30–13.00

Seisean phàipearan:

 

 

 

Canaigh

Eige

Talla Dhonaidh Chaimbeil

11.30–12.00

Virginia Blankenhorn

Airs & Metres, Metres & Tunes

 

Iain Mac an Tàilleir

A’ Ghàidhlig Ann an Cunntas-sluaigh 2011

12.00–12.30

Ellen L. Beard

Rob Donn MacKay: Finding the music in the songs

Deirdre Ní Mathuna

Na Sailm Aig Muir

George Broderick

‘Recording the Last Native Manx Gaelic Speakers’

12.30–13.00

Rona Wilkie

Òrain Strì an Fhearainn

Coinneach Maclean

Trevor-Roper & the Little Kilt

Ùisdean MacIllInnein

Cò Tha A’ Seasamh Còraichean na Gàidhlig?

 

13.00–14.15

Lòn

Am Biadhlann

14.15–15.45

Seisean phàipearan:

 

 

 

Canaigh

Eige

Talla Dhonaidh Chaimbeil

14.15–14.45

Donnchadh Sneddon

Vita Sancti Columbae: Cleachdadh is cultus

Ruairidh MacÌomhair

An t-Arm Am Bàrdachd
nam Ban

Ciorstaidh NicLeòid

Roghainnean Phàrantan Am Foghlam

14.45–15.15

Jacob King

Some Lexical Instances of Gaelic peit

Kate Louise Mathis

 Women’s Poetry From ‘the Whining Age’ To 1715

Sìleas L. NicLeòid

Stiùbhart Dunmore

Cleachdadh na Gàidhlig Às Dèidh FMG

15.15–15.45

Michael Linkletter &

Laurie Stanley-Blackwell

Gaelic Gravestones In Cape Breton & Nova Scotia

Priscilla Scott

Mary MacKellar’s Perspectives On Gaelic

Joanna McPake &

Fiona O’ Hanlon

Translanguaging

 

15.45–16.15

Tì no cofaidh

Am Biadhlann

16.15–17.45

Seisean phàipearan:

 

 

 

Canaigh

Eige

Talla Dhonaidh Chaimbeil

16.15–16.45

Jean S. Forward

The Gaels: Persistence & survival

Clive James

Gaelic In Early Nova Scotia

Abigail Burnyeat

Patterns of Gaelic-speaking Children’s Reading

16.45–17.15

Janni Diez

Leasachadh Cànain aig SMO

Jamie Kelly

The SSPCK & the Darien Colony In Georgia

Eugene McKendry

Gaelic & Irish In Education In Scotland & N. Ireland

17.15–17.45

Douglas Chalmers

Gaelic As an Economic Asset

Donald Gillies

Gaelic In Canada

Iain S. Mac a’ Phearsain

Feòlmhorachd na Filidheachd

 

 

18.00–19.00

Biadh feasgair

Am Biadhlann

19.00–19.45

Bogadh leabhair: Cànan & Cultar/Language & Culture: Rannsachadh na Gàidhlig 8, deas. Wilson McLeod, Anja Gunderloch agus Rob Dunbar

An Atrium

20.00–21.00

Prìomh òraid: Nancy Dorian

‘Speaking Gaelic: Cò tha di-beathte?’

Cathraiche: Iain Mac an Tàilleir

Talla Dhonaidh Chaimbeil

21.15−12.00

Bàr fosgailte is beagan ciùil

An Talla Mòr

 

Diardaoin 23 Ògmhios 2016
 

09.15–09.45

Bogadh leabhair: A’ Ghàidhlig agus Beachdan nan Sgoilearan: cothroman leasachaidh ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig, Sìleas L. NicLeòid

An Atrium

10.00–11.00

Prìomh òraid: Michelle NicLeòid

‘Fèin-aithne agus Fèin-dealbhadh ann an Dràma Gàidhlig’

Cathraiche: Domhnall Uilleam Stiùbhart

Talla Dhonaidh Chaimbeil

11.00–11.30

Tì no cofaidh

Am Biadhlann

11.30–13.00

Seisean phàipearan:

 

 

 

Canaigh

Eige

Rum

Talla Dhonaidh Chaimbeil

11.30–12.00

Meg Bateman

An Saoghal Tro Speuclairean na Gàidhlig?

Rob Dunbar

Eòin MacFhionghain is Litreachas na Gàidhlig

Iain MacKinnon

The Invention of the Crofting Community

Colleen Patton

SMO Short Courses & Language Ecologies

12.00–12.30

John Purser

Ogam: A cryptic legacy in Scotland & Ireland

Anne Macleod Hill

Forgotten Poets Of the Evangelical Movement

Catrìona NicNèill

Telebhisean is Poileasaidh Cànain San Teaghlach

Ùisdean Cheape

‘Robasdan Fada’: Sgoilearachd ministeir

12.30–13.00

Eleanor NicDhùghaill

Horatio McCulloch is Ìomhaighean Den Ghàidhealtachd

Wilson McLeod

Dùn Èideann An Litreachas na Gàidhlig

Ken MacKinnon

Bilingual Public Signage

Ailean
Mac-an-Tuairneir

Meataforan Slàinte is Thinneasan

 

13.00

Bogsaichean bìdh dhan a h-uile duine
Cuairtean: Togaibh ur bogsa-bìdh is cruinnich aig na busaichean a bhios a’ fàgail bho dhoras-mòr ACC
 

An Atrium

13.05

Busaichean a’ falbh airson tursan gu:

Doras-mòr, ACC

18.00–18.30
An Leabharlann

Taisbeanadh sa Ghàidhlig:
‘Chapbooks Inbhir Aora’
Cairistìona Cain
Raghnall MacilleDhuibh

18.00-18.30
Am Biadhlann

Biadh feasgair

18.45-19.15
Am Biadhlann
Biadh feasgair18.45-19.15
An Leabharlann
Taisbeanadh ann am Beurla
‘The Inverary Chapbooks’
Christina Cain
Ronald Black
    
   

20.00–21.00

Prìomh òraid: Raghnall MacilleDhuibh

‘Baileadan Inbhir Aora’

Cathraiche: Mark Wringe

Talla Dhonaidh Chaimbeil

21.15−12.00

Bàr fosgailte is beagan ciùil

An Talla Mòr

 

Dihaoine 24 Ògmhios 2016
 

09.15–09.45

Bogadh leabhair: Crotal Ruadh, leabhar bàrdachd le Sandaidh NicDhòmhnaill Jones, Acair Earr.

An Atrium

10.00–11.00

Prìomh òraid: Anja Gunderloch

‘Political Subtexts in the Poetry of Donnchadh Bàn Mac an t-Saoir’

Cathraiche: Meg Bateman

Talla Dhonaidh Chaimbeil

11.00–11.30

Tì no cofaidh

Am Biadhlann

11.30–13.00

Seisean phàipearan:

 

 

 

Canaigh

Eige

Talla Dhonaidh Chaimbeil

11.30–12.00

Fiona J. NicCoinnich

The Macrae Sisters Of North Glendale, South Uist

Petra Johana Poncarová

Ruaraidh MacThòmais is Gairm

Will Lamb, Samuel Danso & Alistair Lawson

A Gaelic Part-of-Speech Tagger

12.00–12.30

Hisami Iwase

The Eachrais ùrlair & the Hen-wife

Máire Ní Annracháin

Somhairle MacGill-Eain is a’ Chuimhne

Caoimhín Ó Donnaíle

Bunadas: Stòr-fhaclan Co-dhàimheil Ceilteach

12.30–13.00

Natasha Sumner

Essie Stewart & the Fionn Tradition In 21st C.

Alan Titley

An Nobhail An Gàidhlig Eilean Mhanainn

Ian Clayton et al.

An Audio-visual Corpus of Scottish Gaelic

 

13.00–14.00

Lòn

Am Biadhlann

14.00–15.30

Seisean phàipearan:

 

 

 

Canaigh

Eige

Talla Dhonaidh Chaimbeil

14.00–14.30

Heather Sparling

Presentation & participation In the ‘Milling Frolic’

Peadar Ó Muircheartaigh

 History Of ‘Birlinn Chlann Raghnaill’

Susan Ross

The Accent In Modern Scottish Gaelic Orthography

14.30–15.00

Michael Klevenhaus

Òrain Albannach is Èireannach Le Beethoven

Domhnall Uilleam Stiùbhart

Òrain Dhonnchaidh Mhic an t‑Saoir Eile

Pavel Iosad  & Will Lamb

Morphology & Dialectology: A quantitative approach

15.00–15.30

Andrew Wiseman

Port As a Gaelic Musical Term

Aonghas MacCoinnich

Cumha Ùisdean Dubh na Tuaighe (1614)

James Hadley

 Indirect translations and the Arabian Nights

 

15.30–16.00

Tì no cofaidh

Am Biadhlann

16.00–17.00

Seisean phàipearan:

 

 

 

Canaigh

Eige

Talla Dhonaidh Chaimbeil

16.00–16.30

Alasdair MacMhaoirn

Gaelic Words in
Caithness Scots

Nathaniel Harrington

Sgrìobhadh Sa Ghàidhlig San Latha An-Diugh

Sìm Innes

Seanchas Global Gaelic Jukebox

16.30–17.00

Lorna Pike

Faclair na Gàidhlig

Liam Alastair Crouse

  Foillseachadh Gàidhlig

Mark McConville

The Gaelic Language Academy

 

17.00–18.00

Prìomh òraid: Roibeard Ó Maolalaigh

‘Caochlaideachd Chumanta sa Ghàidhlig: Fuasglaidhean ùra’

Cathraiche: Boyd Robasdan

Talla Dhonaidh Chaimbeil

18.00–18.15

Facal san dealachadh

Talla Dhonaidh Chaimbeil

19.00–19.30

Apéritif

An Atrium

 Le aoigheachd agus blasad uisge-beatha bho Thaigh-òsta Eilean Iarmain. Bidh cothrom ann uisge-beatha a cheannach mar an ceunda 

19.30

Bufaidh na Co-labhairt

Am Biadhlann

 

Deoch an dorais bho Thalisker

 

21.00−01.00

Cèilidh
Eilidh NicPhàidein is a càirdean

An Talla Mòr