Skip to content
Picture of students

SEIRBHISEAN OILEANACH

Tha Seirbheisean Oileanach a’ toirt fiosrachadh, comhairle is taic neo-thaobhach don a h-uile oileanach; do dh’oileanaich làn-ùine is phàirt-ùine agus oileanaich air an làraich is air astar. Faodaidh tu fios a chur gu Seirbheisean Oileanach mu chùis phearsanta sam bith a dh’fhaodadh buaidh a thoirt air an obair rannsachaidh agad, mar eisimpleir:

  • Ciorram is feumalachdan taic a bharrachd
  • Cùram-chloinne
  • Deoch-làidir is drogaichean
  • Fèin-dhochann is smuaintean fèin-mharbhtach
  • Sgilean rannsachaidh
  • Slàinte
  • Ionmhas is buidseatan
  • Taigheadas
  • Trom-inntinn is iomagain
  • Duilgheadas pearsanta sam bith eile

’S e leasachadh saoghal nan oileanach is solarachadh taic nad chuid rannsachaidh am prìomh amas aig Seirbheisean Oileanach.

Nach cuir thu fios thugainn mu na feumalachdan pearsanta agad cho tràth ’s a ghabhas gus an tèid againn air na fuasglaidhean as fheàrr dhut a lorg còmhla riut. Faodaidh tu bruidhinn ri Eilidh NicPhàidein, Cò-òrdanaiche Seirbhisean Oileanach, tro phost-d aig air neo fòn 01471 888 305.

Faodaidh a h-uile oileanach na seirbheisean comhairleachaidh a chleachdadh. Tha seirbheis chomhairleachaidh aghaidh-ri-aghaidh ri faighinn air an làraich agus faodaidh oileanaich air astar taic chomhairleachaidh air-loidhne a chleachdadh.

Fòirneart Gnè is Feise

Taic do dh' oileanaich sam bith a tha a’ fulang fòirneart san dachaigh agus ionnsaighean air sgàth gnè agus fòirneart feise.

Pàrantachadh Corporra

Taic do dhaoine òga fo chùram agus dhaibhsan a tha a’ fàgail cùraim.

Cùram-chloinne

Tha goireas cùram-chloinne sònraichte air làrach na Colaiste, Fàs Mòr, far am faigh clann cùram ann an àrainneachd shàbhailte agus beothail.

Taic Acadaimigeach

Taic acadaimigeach do dh' oileanaich air an làrach agus air astar.

Taic le Ciorram

Tha co-ionnanachd chothroman aig cridhe dòigh-obrach Sabhal Mòr Ostaig. Tha sinn an seo airson taic sam bith a thoirt dhut le ciorram neo feumlachdan taic a bharrachd.

Seirbheis Chomhairleachaidh

Seirbheis chomhairleachaidh aghaidh-ri-aghaidh neo air-loidhne do dh' oileanaich air an làrach agus air astar.

Slàinte is Sunnd

Tha sinn an seo airson comhairle, fiosrachadh agus taic a thoirt dhut le do chuid slàinte.

BEATHA OILEANAICH

SEIRBHEISEAN OILEANAICH

© Sabhal Mòr Ostaig | Dealbhachadh le CGS | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578