Skip to content

Beul-Aithris is Dualchas le Màiri Sìne Chaimbeul

BHO: August 10, 2020
GU: August 14, 2020
COSGAIS: £260
COSGAIS (OILEANAICH): £180
CLÀRAICH AN-DRÀSTA
 

**Thoir an aire gu bheil na roghainnean àite-fuirich againn air atharrachadh a-nis. Cha bhi sinn a’ tabhann ach àiteachan-fuirich LE BIADH NAN LÙIB a-nis. Faic an duilleag àite-fuirich againn airson an tuilleadh fiosrachaidh**

Tha Sabhal Mòr Ostaig air leth toilichte an cùrsa  Beul-Aithris is Dualchas, a thabhann a-rithist am bliadhna le Màiri Sìne Chaimbeul. 

Chaidh an cùrsa seo a chruthachadh do dh’oileanaich a tha adhartach sa chànain agus a tha airson barrachd eòlais a chur air eachdraidh agus cultar nan Gàidheal tro bheul-aithris nan daoine.

Tron t-seachdain bithear ag èisteachd ri òrain thraidiseanta agus ag ionnsachadh mu chleachdaidhean agus beatha-làitheil nan daoine gu h-àraidh tro sgeulachdan agus seanchas. Bithear cuideachd a’ toirt sùil air an luchd-cruinneachaidh as ainmeile ann an Alba agus na dòighean-obrach a chleachd iad. Thathar an dùil gum bithear a’ fàgail aig deireadh na seachdaine le bun-eòlas de dhualchas agus cruinneachadh de bheul-aithris.

Tha an cùrsa seo iomchaidh do dhaoine a tha fileanta sa Ghàidhlig no a rinn na cùrsaichean cànain againn aig ìre 8, 9 & 10 is cuideachd dhaibhsan a rinn Cùrsa Goirid ann am Flòdaigearraidh no fear a tha co-ionnan riutha seo.

 

 

Mu dheidhinn Màiri-Sìne:  

Rugadh agus thogadh Màiri Sìne Chaimbeul anns a’ Phloc air a’ Ghàidhealtachd. Fhuair i Ceum MA le Urram ann an Ceiltis bho Oilthigh Obar Dheathain. Bha i ag obair ann an Lunnainn airson trì bliadhna agus an uairsin chaidh i air turas a dh’Afraig a Tuath agus dhan Ear-mheadhan. Nuair a thill i, chaidh i a-steach airson teagasg agus bha i ann an Àrd Sgoil Phort Righ airson grunn bhliadhnaichean. Bha i an sàs anns a’ bhuidheann dràma Gàidhlig, Fir-Chlis, gus an do phòs i Tormod a’ Bhocsair (Caimbeul) ann an 1979.

Tha Màiri Sìne aithnichte mar sgrìobhadair is i air grunn leabhraichean agus sgriobtaichean cloinne a’ sgrìobhadh airson prògraman telebhisein. Tha fèill mhòr air Màiri Sìne an dà chuid mar sheinneadair agus neach-teagaisg. Bha i a’ teagasg òrain Ghàidhlig ann am bun-sgoiltean an Leòdhas airson beagan bhliadhnaichean agus bhuannaich i Bonn Òr an t-Seann Nòis aig a’ Mhòd anns an Òban ann an 1992. Am bliadhna tha i an dùil leabhar fhoillseachadh air Iain Mhic Mhurchaidh, bàrd à Cinn Tàile.

Ge-tà is ma dh’fhaoidte gur ann mar sàr neach-teagasg aig Sabhal Mòr Ostaig far an robh i airson còrr is trì air fhichead bliadhna a’ teagasg Gàidhlig agus Cultar Traidiseanta a tha Màiri Sìne air leth airidh air aithneachadh agus moladh. ’S iomadh oileanach sean is òg thar nam bliadhnaichean a th’ air buannachd fhaighinn às na clasaichean ’s na h-òraidean aice is iad air am beò ghlacadh leis na tha aice ri thoirt seachad.

Anns a’ chùrsa seo is cinnteach gum bi fealla-dhà is còmhradh rim faighinn is pailteas de sgeulachdan tlachdmhor rin cluinntinn is rin aithris.

/*
*/