Skip to content
Clas CertHE Gàidhlig is Conaltradh / CertHE Gaelic and Communication class

Foghlam na Gàidhlig: An-dè, An-diugh, agus A-màireach

15, 16, 17 ÒGMHIOS 2023

Sabhal Mòr Ostaig, An t-Eilean Sgitheanach

Gus 50 bliadhna a chomharrachadh bho chaidh Sabhal Mòr Ostaig a stèidheachadh, tha sinn a’ sireadh thabhartasan airson co-labhairt mu fhoghlam na Gàidhlig, gus luchd-rannsachaidh, luchd-teagaisg, luchd-foghlaim, a’ choimhearsnachd san fharsaingeachd agus iadsan aig a bheil ùidh ann am foghlam na Gàidhlig a thoirt còmhla. Tha sinn an dòchas gur e cothrom a bhios ann gus foghlam na Gàidhlig anns an t-seagh as fharsainge a rannsachadh agus a dheasbad, gus dùbhlain agus deagh chleachdaidhean a sgaoileadh agus a sgrùdadh, agus gus tighinn còmhla a bheachdachadh mu cò ris a dh’fhaodadh – agus cò ris am bu chòir – foghlam na Gàidhlig a bhith coltach anns an àm ri teachd.

Cuiridh sinn fàilte air tabhartasan de phàipearan, bùird-chruinn, postairean, bùithtean-obrach, agus seiseanan practaigeach eile bho luchd-rannsachaidh, luchd-teagaisg, oileanaich, agus luchd-foghlaim de gach seòrsa.

Am measg nan cuspairean a tha fa-near dhuinn tha:

 • foghlam sgoile, Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig, foghlam dà-chananach, foghlam-bogaidh anns an fharsaingeachd;
 • foghlam ann an suidheachaidhean eile de chànanan Ceilteach no mion-chànanan;
 • foghlam aig an treas ìre;
 • dòighean-teagaisg bogadh sa chànan agus dòighean-teagaisg eile;
 • goireasan-foghlaim agus stuthan-teagaisg eile;
 • curraicealaman agus measaidhean;
 • ìrean fileantachd, ìrean cainnte, agus dùbhlain cheudna;
 • dreuchd theaghlaichean agus choimhearsnachdan ann am foghlam na Gàidhlig;
 • foghlam bho ìre sgoiltean-àraich gu ruige foghlam inbheach;
 • foghlam air-loidhne;
 • foghlam cultarach agus foghlam stèidhichte ann an àitichean sònraichte;
 • foghlam ciùil;
 • foghlam neo-fhoirmeil agus foghlam coimhearsnachd;
 • eachdraidh foghlam na Gàidhlig agus foghlam air a’ Ghàidhealtachd;
 • dùbhlain agus cothroman Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig.

A thuilleadh air na cùisean acadaimigeach fhèin, tha sinn an dòchas seiseanan agus bùithtean-obrach a chur air dòigh a bhios feumail dha tidsearan agus dha luchd-foghlaim eile cho math ri daoine anns na h-oilthighean agus anns na coimhearsnachdan.

Cuir tagradh thugainn aig: 

Tha a’ cho-labhairt seo air taic-airgid fhaighinn bho Bòrd na Gàidhlig.