Skip to content
Picture of someone working

COTHROMAN OBRACH

Is e Sabhal Mòr Ostaig an treas fastaiche as motha anns an Eilean Sgitheanach a’ tabhann chothroman-obrach fad-bliadhna. Le còrr is 100 neach-obrach, tha sinn a’ cur fàilte air iarrtasan bho dhuine sam bith a tha airson a bhith an lùib coimhearsnachd-obrach a tha brosnachail, a chuireas luach sa chànan agus a tha a’ tuigsinn cho cudromach ‘s a tha obair sgioba ann a bhith a’ cur ri iomairt na Gàidhlig. Tha co-ionannachd chothroman aig cridhe an t-Sabhail agus tha sinn airson ‘s gum bi cothrom aig duine sam bith air an cànan prìseil seo a chleachdadh nan obair làitheil. Leis a sin, tha sinn a’ creidsinn nach bu chòir ciorram, aois, ùine ann an cùram, gnè, nàiseantachd no fèin-aithne bacadh a chur oirbh sin a dhèanamh.

Far a bheil a’ Ghàidhlig mar phrìomhachas anns an obair, tha na sanasan obrach againn ann an Gàidhlig a-mhàin. Far a bheil sanas dà chànanach, bhiodh e math nan robh Gàidhlig agad ach tha cothroman ionnsachaidh gan tabhann mar phàirt den obair. Faic na cothroman obrach gu h-ìosal.

—————————————————————————-

Neach-taic Sgioba-glanaidh

Làn-ùine, pàirt-ùine agus tro mìosan an t-samhraidh

£19,110–£19,982

Cùmhnant maireannach, peinnsean, 35 latha saor-làithean sa bhliadhna

A bheil e a’ còrdadh ribh a bhith ag obair ann an àite trang mar phàirt de sgioba bheothail? Tha cothroman air nochdadh ann an Roinn na h-Aoigheachd airson Neach-taic Sgioba-glanaidh, agus bhiomaid toilichte cluinntinn bhuaibh. Gheibh sibh trèanadh slàn agus cothroman a dhol gu clasaichean Gàidhlig mar phàirt den obair làitheil.

Bidh agaibh ri dhol tro Disclosure Scotland.

Bu chòir iarrtasan-obrach a chur gu .

Tuairisgeul Obrach (PDF)
Foirm Iarrtais  (PDF)
Foirm Iarrtais (Doc)
Foirm Co-ionannachd (Doc)

GÀIDHLIG NA H-ALBA

CÙRSAICHEAN CÀNAIN