Skip to content

Cùmhnant maireannach, peinnsean, 35 latha saor-làithean sa bhliadhna

Picture of someone working

COTHROMAN OBRACH

Is e Sabhal Mòr Ostaig an treas fastaiche as motha anns an Eilean Sgitheanach a’ tabhann chothroman-obrach fad-bliadhna. Le còrr is 100 neach-obrach, tha sinn a’ cur fàilte air iarrtasan bho dhuine sam bith a tha airson a bhith an lùib coimhearsnachd-obrach a tha brosnachail, a chuireas luach sa chànan agus a tha a’ tuigsinn cho cudromach ‘s a tha obair sgioba ann a bhith a’ cur ri iomairt na Gàidhlig. Tha co-ionannachd chothroman aig cridhe an t-Sabhail agus tha sinn airson ‘s gum bi cothrom aig duine sam bith air an cànan prìseil seo a chleachdadh nan obair làitheil. Leis a sin, tha sinn a’ creidsinn nach bu chòir ciorram, aois, ùine ann an cùram, gnè, nàiseantachd no fèin-aithne bacadh a chur oirbh sin a dhèanamh.

Far a bheil a’ Ghàidhlig mar phrìomhachas anns an obair, tha na sanasan obrach againn ann an Gàidhlig a-mhàin. Far a bheil sanas dà chànanach, bhiodh e math nan robh Gàidhlig agad ach tha cothroman ionnsachaidh gan tabhann mar phàirt den obair. Faic na cothroman obrach gu h-ìosal.

—————————————————————————-

Iar-mhanaidsear Aoigheachd

Làn-ùine £27k – £34k
Cùmhnant maireannach, peinnsean, 35 latha saor-làithean sa bhliadhna

Ciamar a chòrdadh dreuchd riut anns am bitheadh tu a’ toirt seachad sàr sheirbheis do dh’oileanaich is luchd-tadhail air an aon àrainn oilthigh làn-Ghàidhlig ann an Alba? Tha Sabhal Mòr Ostaig a’ sireadh neach proifeiseanta aig a bheil eòlas-obrach ann an aoigheachd is aig a bheil Gàidhlig, a thighinn a dh’obair cuide rinn san sgioba chàirdeil, thrang againn san Eilean Sgitheanach. Tha Ionad-fàilte, Cidsin, Sgioba Glanaidh, Bùth is Café an cois na Roinn Aoigheachd againn, gun luaidh air 85 seòmraichean-cadail. Bidh sinn a’ cumail taic ris na h-oileanaich làn-ùine a tha a’ fuireach còmhla rinn cho math ri prògram nan Cùrsaichean Goirid is ri Tachartasan is Co-labhairtean.

Bidh agaibh ri dhol tro Disclosure Scotland.

Bu chòir iarrtasan-obrach a chur gu ro 5f Diluain 08.08.2022

Tuairisgeul Obrach (PDF)
Foirm Iarrtais  (PDF)
Foirm Iarrtais (Doc)
Foirm Co-ionannachd (Doc)

—————————————————————————-

Obraichean Samhraidh aig SMO!

A bheil thu a’ coimhead airson obair tro mìosan an t-samhraidh? Tha grunn chothroman againn anns a’ chidsin, leis an sgioba glanaidh agus an sgioba càraidh thairis air na 3 mìosan a tha romhainn gus taic a thoirt don chlàr thrang an t-samhraidh againn. Ìrean pàighidh math, ùine a bharrachd pàighte, biadh nuair a tha thu ag obair, àite-fuirich ri fhaighinn ma bhios feum air. Cuir fios thugainn aig airson tuilleadh fiosrachaidh.

—————————————————————————-

Neach-taic Sgioba-glanaidh
Làn-ùine – £19,110

Cùmhnant maireannach, peinnsean, 35 latha saor-làithean sa bhliadhna

A bheil e a’ còrdadh ribh a bhith ag obair ann an àite trang mar phàirt de
sgioba bheothail? Tha cothroman air nochdadh ann an Roinn na
h-aoigheachd airson neach-taic sgioba glanaidh agus bhiomaid toilichte
cluinntinn bhuaibh. Gheibh sibh trèanadh slàn agus cothroman a dhol gu
clasaichean Gàidhlig mar phàirt den obair làitheil.

Bidh agaibh ri dhol tro Disclosure Scotland.

Bu chòir iarrtasan-obrach a chur gu ro 5f Dihaoine 27.05.2022

Tuairisgeul Obrach (PDF)
Foirm Iarrtais  (PDF)
Foirm Iarrtais (Doc)
Foirm Co-ionannachd (Doc)

GÀIDHLIG NA H-ALBA

CÙRSAICHEAN CÀNAIN