Skip to content

Cùmhnant maireannach, peinnsean, 35 latha saor-làithean sa bhliadhna

Picture of someone working

COTHROMAN OBRACH

Is e Sabhal Mòr Ostaig an treas fastaiche as motha anns an Eilean Sgitheanach a’ tabhann chothroman-obrach fad-bliadhna. Le còrr is 100 neach-obrach, tha sinn a’ cur fàilte air iarrtasan bho dhuine sam bith a tha airson a bhith an lùib coimhearsnachd-obrach a tha brosnachail, a chuireas luach sa chànan agus a tha a’ tuigsinn cho cudromach ‘s a tha obair sgioba ann a bhith a’ cur ri iomairt na Gàidhlig. Tha co-ionannachd chothroman aig cridhe an t-Sabhail agus tha sinn airson ‘s gum bi cothrom aig duine sam bith air an cànan prìseil seo a chleachdadh nan obair làitheil. Leis a sin, tha sinn a’ creidsinn nach bu chòir ciorram, aois, ùine ann an cùram, gnè, nàiseantachd no fèin-aithne bacadh a chur oirbh sin a dhèanamh.

Far a bheil a’ Ghàidhlig mar phrìomhachas anns an obair, tha na sanasan obrach againn ann an Gàidhlig a-mhàin. Far a bheil sanas dà chànanach, bhiodh e math nan robh Gàidhlig agad ach tha cothroman ionnsachaidh gan tabhann mar phàirt den obair. Faic na cothroman obrach gu h-ìosal.

—————————————————————————-

Iar-chòcaire
Làn-ùine  £22,112 – £24,334

Cùmhnant maireannach, peinnsean, 35 latha saor-làithean sa bhliadhna

Tha an Roinn Aoigheachd againn ag obair fad na bliadhna, a’ frithealadh air oileanaich a tha a’ fuireach air an làraich bhon t-Sultain chun a’ Chèitein, a bharrachd air tachartasan, co-labhairtean agus Cùrsaichean Goirid aig àm na Càisge agus mìosan an t-samhraidh.

Tha sinn a’ sireadh còcaire le eòlas a tha a’ coimhead airson cothrom stiùir agus taic a thoirt do roinn thrang far a bheilear a’ tabhainn measgachadh de dhiofar chlàran-bidhe a tha a freagairt air gach tachartas. Thathas a’ brosnachadh luchd-labhairt na Gàidhlig no daoine aig a bheil ùidh anns a’ chànan ionnsachadh tagradh a dhèanamh.

Bidh agaibh ri dhol tro Disclosure Scotland.

Bu chòir iarrtasan-obrach a chur gu ro 5f Diluain 23.05.2022

Tuairisgeul Obrach (PDF)
Foirm Iarrtais  (PDF)
Foirm Iarrtais (Doc)
Foirm Co-ionannachd (Doc)

—————————————————————————-

Neach-taic Sgioba-glanaidh
Làn-ùine – £18,018

Cùmhnant maireannach, peinnsean, 35 latha saor-làithean sa bhliadhna

A bheil e a’ còrdadh ribh a bhith ag obair ann an àite trang mar phàirt de
sgioba bheothail? Tha cothroman air nochdadh ann an Roinn na
h-aoigheachd airson neach-taic sgioba glanaidh agus bhiomaid toilichte
cluinntinn bhuaibh. Gheibh sibh trèanadh slàn agus cothroman a dhol gu
clasaichean Gàidhlig mar phàirt den obair làitheil.

Bidh agaibh ri dhol tro Disclosure Scotland.

Bu chòir iarrtasan-obrach a chur gu ro 5f Dihaoine 27.05.2022

Tuairisgeul Obrach (PDF)
Foirm Iarrtais  (PDF)
Foirm Iarrtais (Doc)
Foirm Co-ionannachd (Doc)

 

GÀIDHLIG NA H-ALBA

CÙRSAICHEAN CÀNAIN