Skip to content
Picture of someone working

COTHROMAN OBRACH

Is e Sabhal Mòr Ostaig an treas fastaiche as motha anns an Eilean Sgitheanach a’ tabhann chothroman-obrach fad-bliadhna. Le còrr is 100 neach-obrach, tha sinn a’ cur fàilte air iarrtasan bho dhuine sam bith a tha airson a bhith an lùib coimhearsnachd-obrach a tha brosnachail, a chuireas luach sa chànan agus a tha a’ tuigsinn cho cudromach ‘s a tha obair sgioba ann a bhith a’ cur ri iomairt na Gàidhlig.

Tha co-ionannachd chothroman aig cridhe an t-Sabhail, agus tha sinn airson ‘s gum bi cothrom aig duine sam bith air an cànan prìseil seo a chleachdadh nan obair làitheil. Leis a sin, tha sinn a’ creidsinn nach bu chòir ciorram, aois, ùine ann an cùram, gnè, nàiseantachd no fèin-aithne bacadh a chur ort sin a dhèanamh.

Far a bheil a’ Ghàidhlig riatanach anns an dreuchd, tha na sanasan obrach againn ann an Gàidhlig a-mhàin. Far a bheil sanas dà-chànanach, bhiodh e math nan robh Gàidhlig agad, ach tha cothroman ionnsachaidh gan tabhann mar phàirt den obair. Faic na cothroman obrach gu h-ìosal.

OIFIGEAR GLÈIDHIDH

Làn-ùine
£24,145 – £26,440

Tha Sabhal Mòr Ostaig a’ fastadh Oifigear Glèidhidh airson sgioba Oighreachd na Colaiste ann an Slèite. Bhiodh tu ag obair mar phàirt de sgioba is tu an urra ri gleidheadh is càradh nan toglaichean is na h-àrainn againn agus a’ dèanamh cinnteach gu bheil goireasan na làraich ag obrachadh mar bu chòir.

Feumar uidheaman a làimhseachadh is a thogail san dreuchd seo, agus mar sin, feumaidh tagraichean a bhith ullaichte airson dleastanasan na dreuchd a choileanadh. Tha eòlas-obrach air obair glèidhidh riatanach cuideachd.

Ma tha an tuilleadh fiosrachaidh a dhìth ort, leig fios gu 01471 888328 air neo cuir post-d gu .

Bu chòir iarrtasan-obrach a chur gu .

Tuairisgeul Obrach (PDF)
Foirm Iarrtais  (PDF)
Foirm Iarrtais (Doc)
Foirm Co-ionannachd (Doc)

MANAIDSEAR FÀS MÒR

Dreuchd sealach (fòrladh màthaireil)
£23,521 – £31,633 a rèir teisteanasan is eòlas

Tha Fàs Mòr a’ sireadh Manaidsear sealach airson an Ionaid Chùraim-chloinne airson na h-ùine a bhios am manaidsear a th’ ann an-dràsta dheth air fòrladh màthaireil, suas ri 12 mìos bhon Ògmhios 2024.

’S e ionad cùraim-chloinne Ghàidhlig a th’ ann am Fàs Mòr a tha stèidhichte aig Bun-sgoil Shlèite san Eilean Sgitheanach. Gheibh clann aois 0-12 cùram againn ann an àrainneachd shàbhailte, chofhurtail is bhrosnachail.

Bidh thu ag obair mar phàirt de sgioba beag, càirdeil ann an Slèite, agus bidh e an urra riut an t-ionad cùraim-chloinne seo, a tha cho cudromach dhan choimhearsnachd, a ruith bho latha gu latha. Gheibh thu taic bho bhuill a’ Bhùird agus Sabhal Mòr Ostaig. Tha sùbailteachd ann a thaobh nan uairean gus freagairt air suidheachaidhean eadar-dhealaichte.

Bhiodh e math nam biodh eòlas agad mu thràth air cùram-chloinne agus nam biodh, aig a’ char as lugha, SVQ3 agad ann an Clann is Daoine Òga, no bidh thu deònach obrachadh gus an SVQ3 sin a thoirt a-mach.

Cuir fios gu Lucy Hannah, am Manaidsear, airson tuilleadh fiosrachaidh. Seòladh puist-d:

Tuairisgeul Obrach (PDF)

OBRAICHE-CLUICHE FÀS MÒR

Làn-ùine no pàirt-ùine
Le Teisteanasan £23,521 – £25,963
Gun Teisteanasan £21,255 – £22,948

An toil leat a bhith ag obair le clann? A bheil thu airson piseach a thoirt air na sgilean Gàidhlig agad agus a’ sireadh chothroman trèanaidh ann an cùram-chloinne?

Gabh an cothrom airson a bhith ag obair còmhla rinn mar Obraiche-cluiche aig Fàs Mòr, ionad cùraim-chloinne Shlèite airson clann aois 0-12.

Dh’fhaodadh tu a bhith mar phàirt de sgioba còir, cruthachail agus dìcheallach agus gheibheadh tu cothrom a bhith ag obair le clann agus cuideachadh le bhith a’ cur ghnìomhan spòrsail, togarrach air dòigh a chuireas ri ionnsachadh na cloinne. ’S e cothrom air leth a tha seo ma tha thu airson a bhith ag obair le clann agus ag iarraidh dreuchd a thoirt a-mach ann an cùram-chloinne.

Cuir fios gu Lucy Hannah, am Manaidsear, airson tuilleadh fiosrachaidh. Seòladh puist-d:

Tuairisgeul Obrach (PDF)

NEACH-TAIC SGIOBA GLANAIDH

Làn-ùine no pàirt-ùine
£21,840 – £22,940

Tha sinn a’ sireadh Neach-taic Sgioba Glanaidh a thig a dh’obair mar phàirt den sgioba againn aig Sabhal Mòr Ostaig. Tha dleastanasan a’ gabhail a-steach glanadh agus seirbheiseachadh seòmraichean-cadail oileanach is aoigheachd, oifisean, seòmraichean-teagaisg, seòmraichean-cuirm agus raointean poblach agus a bhith a’ deasachadh seòmraichean-coinneimh agus ag ullachadh airson tachartasan taobh a-staigh na Colaiste.

Chan eil feum air eòlas roimhe seo oir bidh làn thrèanadh air a thoirt seachad, cho math ri cothrom Gàidhlig ionnsachadh no a leasachadh.

Cuir fios thugainn air 01471 888000 no cuir post-d gu  airson barrachd fios.

Bu chòir iarrtasan-obrach a chur gu .

Foirm Iarrtais  (PDF)
Foirm Iarrtais (Doc)
Foirm Co-ionannachd (Doc)

DÈ THA DOL SAN SGÌRE?

CÙRSAICHEAN CÀNAIN

© Sabhal Mòr Ostaig | Dealbhachadh le CGS | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578