Skip to content
Picture of a student in the library

AN LEABHARLANN

 
Bidh fàilte chridheil romhad aig Leabharlann Shabhal Mòr Ostaig. Gheibh thu an tuilleadh fiosrachaidh mu ghoireasan an Leabharlainn is ciamar a bhios tu gan cleachdadh air duilleagan na làraich seo.
 
‘S e rùn Leabharlann Shabhal Mòr Ostaig gum bi sinn a’ leasachadh cruinneachadh de ghoireasan air cànan, cultar is dualchas na Gàidhlig a bhios cho slàn agus cho coileanta ‘s a ghabhas agus a bhrosnaicheas ionnsachadh, rannsachadh is sgoilearachd; gun cùm sinn taic ris a’ Cholaiste is i na sàr ionad-foghlaim na Gàidhlig; gum bi sinn a’ brosnachadh fèin-mhisneachd air a’ Ghàidhealtachd a thaobh a cuid litreachais is cultair fhèin.
 
Tha Leabharlann Shabhal Mòr Ostaig na leabharlann oilthighe ach tha fàilte ro mhuinntir na sgìre is ro luchd-tadhail eile on taobh a-muigh a thighinn a chèilidh oirnn agus a chleachdadh nan goireasan againn.
 

An Leabharlann ri linn Covid-19
Tha an Leabharlann fosgailte do dh’oileanaich is luchd-obrach is luchd-tadhail a-rithist. Tha goireasan didseatach againn cho math ri seirbheisean cliog is cruinnich, puist is sganaidh  (fiosrachadh gu h-ìosal) a leigeas leat na cruinneachaidhean a chleachdadh taobh a-muigh an Leabharlainn cuideachd. Airson taic bho sgioba an Leabharlainn, nach cuir thu fios thugainn air post-d.

Cruinneachaidhean sònraichte

Fiosrachadh air cruinneachaidhean sònraichte Shabhal Mòr Ostaig.

Goireasan air-loidhne

Goireasan air-loidhne do dh’oileanaich agus luchd-obrach Shabhal Mòr Ostaig.

cruinneachadh iasaid

Fiosrachadh air cruinneachadh iasaid Shabhal Mòr Ostaig.

Beachdan

Cuir do chuid bheachdan air seirbheis an Leabharlainn thugainn.

Catalog an Leabharlainn

Seall tro chatalog air-loidhne Oilthigh na Gàidhealtachd is eile.

Seirbheisean an Leabharlainn

Na seirbheisean a tha leabharlann Sabhal Mòr Ostaig a’ tabhann.

PRÒISEACTAN RANNSACHAIDH

CÙRSAICHEAN FOR-CHEUM