Skip to content
Gaelic Short Courses Banner

Fàilte gu Cùrsaichean Goirid Shabhal Mòr Ostaig

Tha na cùrsaichean seo gu sònraichte do luchd-ionnsachaidh aig a bheil ùidh sa chànan agus sa chultar, ach nach eil airson teisteanas foirmeil fhaighinn – daoine a tha ag ionnsachadh airson tlachd. Bidh sinn a’ tabhann an dà chuid cùrsaichean air an làraich agus air astar le Zoom. Tha sinne den bheachd gum bu chòir do dh’ionnsachadh a bhith tlachdmhor is spòrsail, agus nuair a bhios oileanaich air an làraich cha bhi iad ag ionnsachadh san t-seòmar-teagaisg a-mhàin, ach bidh tachartasan is dibhearsan ann às dèidh chlasaichean cuideachd gus am bi an ùine agad còmhla rinn tlachdmhor is gum mair e nad chuimhne.

An dòchas gum faic sinn a dh’aithghearr thu, agus faodaidh tu fios a chur thugainn an seo.

Fòn: +44 (0)1471 888 246
Post-d:

Cùrsaichean Goirid an t-Samhraidh 2023

Fàilte oirbh do phrògram samhradh nan Cùrsaichean Goirid.

Cùrsaichean Goirid – Àite-fuirich 2022

Tha seòmraichean en-suite ri fhaighinn ann an ACC agus Àrainn Ostaig.

Cumhachan is Cùmhnantan

Cumhachan is Cùmhnantan nan Cùrsaichean Goirid 2021-2022

Mar a nithear iarrtas – Cùrsaichean Goirid

Stiùireadh air mar a nì sibh iarrtas airson Cùrsa Goirid