Skip to content
Gaelic Short Courses Banner

Fàilte gu Cùrsaichean Goirid Shabhal Mòr Ostaig

Tha na cùrsaichean seo gu sònraichte do luchd-ionnsachaidh aig a bheil ùidh sa chànan agus sa chultar, ach nach eil airson teisteanas foirmeil fhaighinn – daoine a tha ag ionnsachadh airson tlachd. Bidh sinn a’ tabhann an dà chuid cùrsaichean air an làraich agus air astar le Zoom. Tha sinne den bheachd gum bu chòir do dh’ionnsachadh a bhith tlachdmhor is spòrsail, agus nuair a bhios oileanaich air an làraich cha bhi iad ag ionnsachadh san t-seòmar-teagaisg a-mhàin, ach bidh tachartasan is dibhearsan ann às dèidh chlasaichean cuideachd gus am bi an ùine agad còmhla rinn tlachdmhor is gum mair e nad chuimhne.

An dòchas gum faic sinn a dh’aithghearr thu, agus faodaidh tu fios a chur thugainn an seo.

Fòn: +44 (0)1471 888 246
Post-d:

Seachdain nan Teaghlach 2023

Tha sinn air leth toilichte gu bheil Seachdain nan Teaghlach (Family Learning Week) a' tilleadh chun an làraich aig Sabhal Mòr Ostaig am bliadhna

Cùrsaichean Goirid an t-Samhraidh 2023

Fàilte oirbh do phrògram samhradh nan Cùrsaichean Goirid.

Cùrsaichean Goirid – Àite-fuirich 2023

Tha seòmraichean en-suite ri fhaighinn ann an ACC agus Àrainn Ostaig.

Cumhachan is Cùmhnantan

Cumhachan is Cùmhnantan nan Cùrsaichean Goirid 2021-2022

Mar a nithear iarrtas – Cùrsaichean Goirid

Stiùireadh air mar a nì sibh iarrtas airson Cùrsa Goirid