Skip to content
Greis Gnìomhachais

GREIS GNÌOMHACHAIS

Fhad’ s a tha thu air a’ chiad bhliadhna sa cholaiste, bidh thu a’ dèanamh Greis Gnìomhachais, fad trì seachdainean, far am faigh thu cothrom a bhith ag obair ann an suidheachadh Gàidhlig. Mar as trice, bidh oileanaich a’ dol gu bun-sgoiltean Gàidhlig, na meadhanan Gàidhlig, buidhnean leasachaidh no buidhnean foillseachaidh agus gheibh iad buannachd mhòr bho seo eadar fàs nas misneachaile a thaobh a’ chànain, blas fhaighinn de shaoghal na h-obrach agus eòlas a chur air agus comhairle fhaighinn bho dhaoine a tha ag obair sna gnìomhachasan.

Tha greis gnìomhachais na mhodal riatanach air a’chiad bhliadhna agus bhiodh teisteanas PVG a dhìth nan robh an t-oileanach ga dhèanamh ann an sgoil no ionad cùram cloinne.

MEDIA BOXES HERE – GD

BEATHA OILEANAICH

SEIRBHEISEAN OILEANAICH