Skip to content
speakgaelic-banner

SpeakGaelic

Tha “SpeakGaelic” na dhòigh ùr, farsaing agus ioma-fhillte airson Gàidhlig ionnsachadh tro leasanan aghaidh-ri-aghaidh agus air-loidhne, prògraman telebhisean bhon BhBC agus pod-chraolaidhean.

Chaidh an cùrsa SpeakGaelic a sgrìobhadh le Sabhal Mòr Ostaig mar ghoireas ionnsachaidh nàiseanta a tha an-asgaidh do bhuidhnean coimhearsnachd, Comhairlean Ionadail agus duine sam bith a tha airson Gàidhlig a theagasg.

Tha Sabhal Mòr Ostaig a’ tabhann cùrsaichean SpeakGaelic gu h-ionadail agus gu nàiseanta, agus a’ cuideachadh bhuidhnean eile a bhith a’ libhrigeadh cùrsaichean SpeakGaelic. 

Mar phàirt de cho-bhanntachd SpeakGaelic, chruthaich Sabhal Mòr Ostaig stuthan teagaisg a tha an-asgaidh dhaibhsan a tha a’ teagasg mar-thà agus a tha ùr gu bhith a’ lìbhrigeadh clasaichean Gàidhlig sa choimhearsnachd. Tha sinn a’ moladh gum bi suas ri 12 anns gach clas.

’S e com-pàirteachas eadar Sabhal Mòr Ostaig (Ionad Nàiseanta Cànan is Cultar na Gàidhlig), MG ALBA agus BBC ALBA  a th’ ann an SpeakGaelic. Tha sinn gu math moiteil gur e dithis a tha air ceumnachadh o Shabhal Mòr Ostaig a tha aig ceann prògraman SpeakGaelic: neach-sìde a’ BhBC, Joy Dunlop, agus Calum MacIllEathain, a tha aithnichte air na meadhanan sòisealta.

AG IONNSACHADH LE SPEAKGAELIC

Thèid an cùrsa a theagasg an toiseach aig ìre A1 a rèir sgèile CEFRL thairis air 26 seachdain. Tha an cùrsa air a roinn ann an trì-deug roinnean cuspaireil agus dà leasan 1.5 uair a dh’fhaid mu choinneimh gach cuspair. Bidh 13 prògraman telebhisein le BBC ALBA ann cho math ri goireasan taic a leithid phod-chraolaishean. Bidh tuilleadh chlasaichean ann aig ìrean A2, B1 is B2, anns am bi slighe le structar airson an cànan ionnsachadh.

Thèid an cùrsa A1 a lìbhrigeadh air-loidhne agus aig Sabhal Mòr Ostaig ann an Slèite san Eilean Sgitheanach. Gu mì-fhortanach, tha na clasaichean air-loidhne a-nis làn airson na teirm seo, ach cuir fios thugainn aig airson d’ ainm a chur sìos airson an ath earrann de chlasaichean.

CÙRSA SPEAKGAELIC AIG SABHAL MÒR OSTAIG

Ma tha thu fortanach a bhith faisg air Sabhal Mòr Ostaig, bidh sinn a’ ruith clasaichean oidhche aghaidh-ri-aghaidh eadar 7f is 9f gach Dimàirt, a’ tòiseachadh 19/10/2021 gus 17/05/2022 (ach thairis air làithean-saora na Nollaige agus na Càisge). Bruth an seo ma tha sibh airson àite a ghleidheadh air a’ chùrsa.

TUILLEADH FIOSRACHAIDH

Cuir post-d thugainn aig  ma tha tuilleadh fiosrachaidh a dhìth. Cumaidh sinn taic riut air gach ceum den t-slighe agad leis a’ chànan.

SpeakGaelic is delivered and funded by