Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Cùrsaichean Preantasachd

Preantasachd Bun-ìre ann an Seirbhisean Sòisealta: Clann is Òigridh

Tha gainnead luchd-obrach teisteanaichte ann an roinn na cloinne is dhaoine òga aig a bheil an t-eòlas agus na sgilean riatanach airson obair ann am foghlam is cùram-chloinne tro mheadhan na Gàidhlig.

‘S e prògram dà-bhliadhna* a th’ anns a’ Phreantasachd Stèidheachaidh ann an Seirbheisean Sòisealta: Clann is Daoine Òga air a liubhairt le Sabhal Mòr Ostaig OGE do sgoilearan S5 is S6 le Gàidhlig. Tha an cùrsa a’ ceangal ionnsachaidh sa cholaiste le greisean obrach agus tha cothrom na lùib airson eòlas luachmhor fhaighinn ann an roinn nan tràth-bhliadhnaichean, cùraim-chloinne agus obraichean-cluiche fhad ‘s a thathar a’ frithealadh na sgoile.

Tha còig aonadan NPA agus ceithir aonad SVQ an lùib prògram a’ chùrsa. Gheibh thu eòlas agus misneachd anns an àite-obrach far am bithear gad sgrùdadh mar phàirt den ghreis obrach agad. Bidh thu a’ coileanadh leabhar-latha obrach cuideachd is tu a’ meòrachadh air na dòighean-obrach agus air an eòlas agad.
 

Na bhios tu a’ rannsachadh:

 • Conaltradh le cloinn agus daoine òga
 • Leasachadh chloinne agus dhaoine òga
 • Adhartachadh slàinte is sàbhailteachd chloinne is dhaoine òga
 • Dìon chloinne is dhaoine òga
 • Cluich do chloinn is daoine òga
 • Leasachadh do chuid eòlais is sgilean-obrach

Tha am prògram ga thairgsinn mar phàirt de dh’àrd-bhliadhnaichean na h-àrd-sgoile agus thèid a liubhairt cuide ri cuspairean eile Nàiseanta 5 no Àrd-ìre.
 

Na bhios a dhìth:

 • Beurla - Nàiseanta 5
 • Ùidh mhòr ann an obair le cloinn agus daoine òga
 • Sgrùdadh PVG ri dhèanamh agus agallamh goirid mar phàirt den phròiseas iarrtais
 • Feumar a bhith èasgaidh agus math air obair air do cheann fhèin agus deiseil airson obair a dhèanamh aig an aon ìre ri Àrd-ìre na sgoile
   

Na buannachdan na lùib:

 • Sgilean obrach
 • Eòlas practaigeach air obair le cloinn agus daoine òga
 • Cothrom cleachdadh na Gàidhlig san àite-obrach
 • Teisteanas aithnichte airson dreuchd no foghlam leantainneach

*Faodar an cùrsa a choileanadh ann an ùine nas giorra a rèir suidheachaidh agus riatanasan inntrigidh freagarrach