Skip to content
SMO Generic Banner Image

Co-chruinneachadh ùr de bhàrdachd a’ comharrachadh ceann-latha iomraiteach ShomhairleChaidh leabhran ùr fhoillseachadh le co-chruinneachadh de bhàrdachd, a’ comharrachadh 100 bliadhna bhon rugadh an sàr-bhàrd Somhairle MacGillEain (1911-1996). Chaidh an leabhran a chur an clò le Urras Shomhairle agus Leabharlann Bàrdachd na h-Alba.

Tha bàrdachd (le eadar-theangachadh) anns an leabhran’Dàin do Shomhairle’ bho Meg Bateman, Aonghas Phàdraig Caimbeul, Maoileas Caimbeul, Raibeart Crawford, Rody Gorman, Catriona NicGumaraid, Anndra Greig, Jackie Kay, Aonghas MacNeacail, Christopher Whyte agus Seamus Heaney. Tha e a’ nochdadh mar phàirt de shreath thachartasan a’ togail air ceann-latha 100 bliadhna bhon rugadh am bàrd ann an Ratharsair.

Sgrìobh Alasdair MacRath, dlùth charaid do Shomhairle, ro-ràdh son an leabhair anns a bheil e ag ràdh:

“Tha e doirbh dhuinne, a bha eòlach air a’ bhàrd, greimeachadh gun do rugadh e ron
Chogadh Mhòr, mas deach an Titanic a chur fodha; mas do sgrìobh Eliot The Waste Land,
agus mas do chuir Ulysses aig James Joyce agus Sangshaw MhicDhiarmaid saoghal litreachais bun-os-cionn. Cia mheud tachartas, no gnothach litreachais a tha fhathast a’ sìneadh thugainn, agus fhathast le buaidh a’ chrathaidh a tha an-lùib a bhith ùr-nò? Tha Seamus Heaney a’ cur na ceist ann an dòigh a tha a’ leantainn Yeats anns a’ bhàrdachd eadar-thoinnt’ aige fhèin’˜Of all those starting out’™, agus tha tomadachd na ceist air leth
freagarrach ri taobh misneachd agus soirbheachadh Shomhairle.”

A’ foillseachadh an leabhrain ùr, thuirt Cathraiche Urras Shomhairle Eardsaidh Black:

“Tha an co-chruinneachadh beag, ach cudromach a tha seo a’ comharrachadh ceud bliadhna
bhon rugadh am bàrd gu math freagarrach an co-bhuinn ri grunn dhaoine air an tug
Somhairle buaidh mar bhàird agus dhaoine fa-leth. Tha sinn air leth toilichte tighinn còmhla
ri Leabharlann Bàrdachd na h-Alba mar seo agus tha fiughar again a-nis ri na tachartasan
iomraiteach eile a tha a’ comharrachadh na bliadhna seo.”

Tha 32 duilleag anns an leabhran, a tha gan reic aig £6. Tha e ri fhaotainn bho Chomhairle nan Leabhraichean (http://gaelicbooks.net/), bho Leabharlann Bàrdachd na h-Alba, air loidhne (http://www.spl.org.uk/) agus aig an leabharlann fhèin, a bharrachd air bùithtean agus tachartasan litreachais leithid Fèis Eadar-nàiseanta Leabhraichean Dhùn Èideann.

Airson barrachd fiosrachaidh, cuiribh fios gu Cathraiche Urras Shomhairle, Eardsaidh Black aig 01463 230588.

© Sabhal Mòr Ostaig | Dealbhachadh le CGS | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578