Skip to content
SMO Generic Banner Image

Oileanaich bho SMO gu bhith cluich le cuid de ghaisgich chiùil na GàidhligBidh oileanaich bho Sabhal Mòr Ostaig OGE a’ dol air chuairt an t-seachdain seo sna h-eileanan far am bi iad a’ cluich còmhla ri feadhainn den luchd-chiùil is seinneadairean Gàidhlig as fheàrr a th’ ann.

Bidh 15 oileanaich, bhon chùrsa BA (le Urram) Gàidhlig agus Ceòl Traidiseanta, a’ tadhal air Uibhist a Tuath, Uibhist a Deas agus an t-Eilean Sgitheanach. Thèid ceithir cuirmean-ciùil agus aon bhùth-obrach a chumail leis na h-oileanaich eadar 7 is 20 Màrt, agus am measg an luchd-ciùil a bhios air an àrd-ùrlar còmhla riutha bidh Ailean Dòmhnallach, Art MacCarmaig, Christine Primrose, Blair Dùghlas agus Dàimh.

Tha a’ chuairt a’ togail air mar a shoirbhich do chuairt a ghabh na h-oileanaich an-uiridh mar aon de na tachartasan a chomharraich 40 bliadhna bho chaidh SMO a stèidheachadh.

Thuirt Stiùiriche a’ Chùrsa airson am BA (le Urram) Gàidhlig is Ceòl Traidiseanta, Dr Decker Forrest: “Tha a’ Cholaiste an-còmhnaidh a’ feuchainn ri barrachd cheanglaichean is coluadair a thogail eadar sinn fhìn agus na coimhearsnachdan Gàidhlig. An-uiridh, bha aig na h-oileanaich ri tòrr spàirn is obair chruaidh a dhèanamh an lùib na cuairt’ aca, agus b’ ann gu mòr an urra riutha fhèin a bha e a’ chuairt sin a chur air dòigh, ach bha iad gu mòr airson tilleadh gu cuid de na coimhearsnachdan air an do thadhail iad gus na ceanglaichean a rinn  iad a neartachadh, agus gus ceanglaichean a dhèanamh ri àiteachan ùra.

“Tha sinn uabhasach toilichte gun deach iarraidh oirnn tilleadh a Staoinebrig ann an Uibhist a Deas gus cluich còmhla ri luchd-ciùil bhon àite fhèin aig cèilidh agus gus bùth-obrach a chumail airson clann, agus an dà thachartas sin gan cumail ann an Talla Staoinebrig. Chòrd e gu mòr ris a’ choimhearsnachd an-uiridh agus bha miann mhòr againn a dhol air ais gus am faigheadh na h-oileanaich cothrom eile obair còmhla ri clann le Gàidhlig agus gus am faigheadh iad cothrom taic a thoirt don obair a bhios Fèis Tìr a’ Mhurain a’ dèanamh sa choimhearsnachd.”

Cuideachd mar phàirt den chuairt, bidh cuirm shònraichte aig na h-oileanaich ann an Uibhist a Tuath far am bi iad a’ cuimhneachadh air Ivan Dòmhnallach.

Thuirt Dr Forrest: “Nuair a bha sinn a’ cluich ann an Uibhist an-uiridh, bha sinn air aoigheachd aig Ivan Dòmhnallach, agus gu duilich dhuinn uile bhàsaich Ivan goirid às dèidh sin ann an tubaist san Earrach. B’ e pìobaire fìor mhath a bh’ ann an Ivan agus bha e na dheagh charaid do chuid de na h-oileanaich air a’ chùrsa. Bha iad a’ faireachdainn gur e dòigh mhath a bhiodh ann cuimhneachadh air Ivan, a chàirdeas agus a choibhneas, nan cuireadh iad consairt air dòigh ann an Talla Chàirinis còmhla ris a’ phìobaire Ailean Dòmhnallach, neach-ciùil air leth agus caraid do dh’Ivan.”

Bidh na h-oileanaich cuideachd a’ cluich aig dà thachartas san Eilean Sgitheanach. Thèid a’ chiad fhear a chumail san Talla ùr ann an Cille Mhoire far am bi Christine Primrose, Art MacCarmaig agus Blair Dùghlas a’ cluich agus a’ seinn còmhla riutha. An uair sin tillidh na h-oileanaich gu Sabhal Mòr Ostaig airson cuirm còmhla ris an t-sàr chòmhlan chiùil Ghàidhlig, Dàimh.

Thèid Cèilidh Coimhearsnachd a chumail ann an Talla Staoinebrig air Dihaoine 7 Màrt bho 7.30f, agus thèid a’ bhùth-obrach ciùil do chloinn a chumail san aon àite madainn Disathairne 8 Màrt eadar 10.30m-12.30f. Thèid an consairt ann an Talla Chàirinis a chumail air 8 Màrt cuideachd bho 7.30f le dannsa às a dhèidh. Thèid an consairt ann an Talla Chille Mhoire san Eilean Sgitheanach a chumail air 15 Màrt bho 7.30f le dannsa às a dhèidh agus thèid an tachartas mu dheireadh a chumail san Talla Mhòr aig SMO air 20 Màrt bho 7.30f le dannsa às a dhèidh.

Bidh rafail ann aig gach consairt agus gheibhear tiogaidean aig an doras.

Airson tuilleadh fiosrachaidh cuiribh fòn gu Roinn na Margaidheachd aig SMO air 01471 888 218.

© Sabhal Mòr Ostaig | Dealbhachadh le CGS | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578