Skip to content
SMO Generic Banner Image

Duais Bàrdachd MacDhòmhnaill Shlèite 2017Thèid an treas farpais bàrdachd Gàidhlig airson Duais Bàrdachd MacDhòmhnaill Shlèite a chumail am-bliadhna.  Chaidh an fharpais a chur air chois leis an Ridire Iain MacDhòmhnaill mar chuimhneachan air a nighinn, Deborah, a dh’eug trì bliadhna air ais.   Bidh an fharpais air a ruith a-rithist le Ionad Nàiseanta na Gàidhlig, Sabhal Mòr Ostaig, anns an Eilean Sgitheanach.

‘S e bàrdachd air cuspair co-cheangailte ri craobhan a thathar a’ sireadh agus thathar a’ toirt fiathachadh do neach sam bith a bhios ri bàrdachd no aig am biodh ùidh na leithid dàn a sgrìobhadh mu dheidhinn Geug no Geugan. Thèid na dàin am meas le pannal de luchd-litreachais agus bidh duais de £500 air a thoirt seachad airson an dàin a thèid a thaghadh leis a’ phannal.  Feumaidh dàin a bhith air an cur gu Cairistìona NicCoinnich, Rùnaire a’ Phrionnsapail, aig an t-seòladh post-d a leanas ro 16mh an t-Ògmhìos:  runaire@smo.uhi.ac.uk

Thuirt an Ridire Iain MacDhòmhnaill ‘Tha an fharpais seo na dhòigh iomchaidh air na ceanglaichean teaghlaich leis a’ chànan is a’ chultar a thogail agus air cur ri dualchas bàrdachd na Gàidhlig agus a’ chinnidh. Tha cuspair na farpais am-bliadhna gu sònraichte iomchaidh do dh’fhine aig a bheil grunn mheuran’

Thuirt Prionnsapal an t-Sabhail Mhòir, an t-Oll Boyd Robasdan, ‘Tha e math gu bheil an cothrom seo aig bàird is ban-bhàird na Gàidhlig gach bliadhna an sgilean a chur an sàs agus a thoirt am follais. Thug e togail dhuinn gun deach uimhir de dhàin a chur a-steach sa chiad dà bhliadhna dhen fharpais agus bidh sinn an dòchas gun cuir a cheart uimhir no barrachd peann ri pàipear no corrag ri meur-chlàr an turas seo.’

Thèid na duaisean a thoirt seachad aig Ionad Chlann Dhòmhnaill air Disathairne 30mh den t-Sultain 2017.

© Sabhal Mòr Ostaig | Dealbhachadh le CGS | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578