Skip to content
SMO Generic Banner Image

Iomairt àrainneachd ùr aig SMO ga chur air bhog aig Fèis Jazz an Eilein SgitheanaichThèid iomairt àrainneachd ùr aig Sabhal Mòr Ostaig, ‘Lioft’, a chur air bhog Dihaoine 1 Samhain mar phàirt de dh’Fhèis Jazz an Eilein Sgitheanaich. Tha an iomairt ùr a’ brosnachadh dhaoine a bhith siubhal còmhla san aon chàr nuair a tha iad a’ dol gu tachartas ealain aig a’ cholaiste, feuch nach bi an uiread sgaoilidhean carboin ag èirigh bho na tachartasan sin.

Fhuair Sabhal Mòr Ostaig £4,500 bhon sgeama Make:IT:Happen aig AmbITion Scotland, a tha air a mhaoineachadh le airgead a’ Chrannchuir Nàiseanta tro Alba Chruthachail. Tha am pròiseact ùr mar phàirt de Phlana Lùghdachadh Carbon na Colaiste a tha còmhdach nam bliadhnaichean 2011-15, agus SMO ag amas air na tha iad a’ sgaoileadh de charbon a lùghdachadh 20%.

Bidh an sgeama ùr a’ cuideachadh le aon de phrìomh amasan a’ Phlana, sgaoilidhean nach eil gu tur air adhbharachadh tro obair na Colaiste a lùghdachadh. Nì an sgeama sin le bhith toirt fiosrachadh do dhaoine a chuidicheas iad gus siubhal còmhla san aon charbad gu tachartasan ealain. Bidh còrr is 8,000 neach a’ tadhal air a’ Cholaiste gach bliadhna tro dhiofar thachartasan, a’ gabhail a-staigh tachartasan ealain.

Tha an sgeama ga chur an sàs ann an co-bhuinn ri SEALL, a’ bhuidheann ealain a tha air a bhith cur air dòigh tachartasan ann an Ceann a Deas an Eilein Sgitheanaich bho 1990.

B’ e Chris Mitchell, bhon bhuidhinn chruthachail Cànan a tha stèidhichte aig SMO, a chuir an t-iarrtas a-staigh as leth na Colaiste. Thuirt Chris: “Tha sinn a’ coimhead air adhart gu mòr ri bhith faicinn mar a dh’obraicheas an iomairt seo ann an Ceann a Deas an Eilein Sgitheanaich. Tha AmbITion Scotland air a bhith glè chuideachail, agus trompa-san chuir sinn eòlas air eòlaichean àrainneachd agus chuidich iad sin le bhith cruthachadh plana. Tha e a-nis an urra rinne aig Sabhal Mòr Ostaig oidhirp a dhèanamh feuch an siubhail barrachd dhaoine còmhla nuair a tha iad a’ tighinn chun na Colaiste agus nuair a thèid iad dhachaigh.”

Thuirt Dòmhnall Angaidh MacIllInnein, Ceannard Oighreachd is Sheirbheisean aig SMO: “Bidh an iomairt seo aig cridhe oidhirp na Colaiste gus daoine a bhrosnachadh a bhith a’ siubhal còmhla san aon chàr agus a’ cur ri obair a’ Phlana Lùghdachadh Carbon. Tha sinn mothachail gu bheil deagh chuid de dh’oileanaich is luchd-obrach na Colaiste a’ frithealadh tachartasan Seall feadh na bliadhna agus gu bheil sinn stèidhichte ann an sgìre dhùthchail far nach eil na seirbheisean siubhail poblach a’ freagradh air a h-uile adhbhar siubhail. Tha sin a’ ciallachadh gu bheil a’ mhòr-chuid againn an eisimeil a’ chàir gu ìre mhòr. Bidh sinn ag obair le Chris is sgioba a’ phròiseict gus leudachadh air toraidhean na h-obrach agus gus feuchainn ri deagh bhuaidh a thoirt air dòighean siubhail luchd-cleachdaidh na Colaiste air fad.”

Thèid ‘Lioft’ a chur air bhog aig cuirm-ciùil leis a’ chòmhlan an Stu Brown Sextet a bhios ga chumail aig 7.30f aig Sabhal Mòr Ostaig air 1 Samhain mar phàirt den Fhèis Jazz. Thathar an dùil rannsachadh a dhèanamh, sa chiad dol a-mach, air ciamar a bhios daoine a’ siubhal gu tachartasan ealain aig a’ cholaiste. Thèid aire dhaoine a tharraing don phròiseact tro stuthan margaidheachd agus ri ùine thèid iomairt shanasachd a chur an sàs. Agus bithear a’ tarraing aire dhaoine gu làraichean-lìn far am bi daoine a’ toirt seachad fiosrachadh mu chothroman gus siubhal còmhla, airson tuilleadh fiosrachaidh tadhlaibh air http://www.lioft.smo.uhi.ac.uk.

© Sabhal Mòr Ostaig | Dealbhachadh le CGS | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578