Skip to content
SMO Generic Banner Image

Oifigear Gàidhlig Mheadhanan is Thachartasan Cruthachail – Taigh ChearsabhaghTha Taigh Chearsabhagh ag iarraidh Oifigear Gàidhlig Mheadhanan is Thachartasan Cruthachail fhastadh los gum bi ar conaltraidhean uile anns a’ Ghàidhlig, agus airson sreathan thachartasan Gàidhlig a chur air dòigh le beum sònraichte air ceòl agus litreachas.

Bidh an dreuchd seo làn-ùine agus bidh an tuarastal air sgèile tuarastail eadar £20,000-23,000, a rèir meud ro-eòlais.

An lùib na dreuchd feumar ar conaltraidhean is ar postaichean Gàidhlig air meadhanan eug-samhail a stiùireadh, agus obair còmhla ris an oifigear-fhoghlaim agus -fhor-ruigheachd againn gus dràma is sgrìobhadh Gàidhlig a leasachadh agus buidheann-sgrìobhaidh Ghàidhlig a stèidheachadh do dh’inbhich, le ion-chur bhon bhuidhinn-sgrìobhaidh a tha againn an-dràsta.

Bidh na h-amasan is na builean mar a leanas –

 • Trì postaichean-bloga air na h-ealain Ghàidhlig san t-seachdain, (le taic bhon sgioba)
 • Postaichean-Facebook làitheil air na h-ealain Ghàidhlig
 • Buidheann litreachais Ghàidhlig a chruinnicheas gach dàrnacha mìos
 • Dà phrògram de bhùithtean-obrach anns na bun-sgoiltean air sgrìobhadh (dràma) sa Ghàidhlig
 • Bùth-obrach dràma gach mìos san àrd-sgoil, le taic bhon phròiseact ‘Àite Cruthachail’ a tha le Taigh Chearsabhagh
 • Co-obrachadh le FilmUibhist, roinn-fhilme Taigh Chearsabhagh, agus leis an Neach-trèanaidh Ghàidhlig a tha againn, gus aon riochdachadh fhilmeadh
 • Taic a chumail ri Manaidsear Tachartasan a’ Gheamhraidh gus prògram bliadhnail Taigh-Chiùil a phlanachadh agus fhoillseachadh
 • Co-obrachadh le com-pàirtichean gus Fèill-Leabhraichean Uibhist (Às an Tobar/Wellspring) a chur air dòigh a-rithist ann an geamhradh 2019

 

Tha an dreuchd-sa mar phàirt den dòigh againn air amasan is builean a’ Phlana Ghàidhlig againn a choileanadh, nam measg sin tha;

 • Faicsinneachd na Gàidhlig a mheudachadh tro na seirbhisean againn
 • Cunbhalachd is faotainneachd na Gàidhlig a leasachadh
 • Cleachdadh, ionnsachadh, agus aithne na Gàidhlig a leudachadh san àite-obrach
 • Inbhe na Gàidhlig àrdachadh
 • Ionnsachadh na Gàidhlig a bhrosnachadh
 • Leudachadh cleachdadh na Gàidhlig a bhrosnachadh
 • Gàidhlig a chur aig cridhe a h-uile conaltraidh againn
 • Pròiseachtan cruthachail fhosgladh anns a’ Ghàidhlig
 • Cosnadh a sholarachadh ann an dreuchd le beum air a’ Ghàidhlig

Cuiribh cunntas-beatha agus litir-chòmhdaich gu norman@taigh-chearsabhagh.org  ’S e an 14mh den Mhàrt aig 5f as ceann-ùine do thagraidhean.

© Sabhal Mòr Ostaig | Dealbhachadh le CGS | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578