Priobhaideachd is criomagan

Priobhaideachd is Criomagan

Poileasaidh air Prìobhaideachd
GDPR-2020

Tha Sabhal Mòr Ostaig OGE a’ meas prìobhaideachd phearsanta na chùis chudromach agus tha e ag obair a rèir laghan na Rìoghachd Aonaichte airson prìobhaideachd a luchd-cleachdaidh a ghleidheadh.

Tha’ Cholaiste a’ cumail fiosrachadh pearsanta a rèir Achd Dìon Dàta 1998. Tha am poileasaidh seo a’ cur an cèill nan dòighean a chleachdas is a dhìonas sinn fiosrachadh sam bith a bheir thu seachad ‘s tu a’ cleachdadh na làraich-lìn seo. Tha thu ag aontachadh gu bheil thu a’ gabhail ri  cruinneachadh is cleachdadh an fhiosrachaidh agad a rèir a’ phoileasaidh sa.

Neach-stiùiridh-dàta
Ma tha thu airson fiosrachadh a tha a’ Cholaiste a’ cumail atharrachadh no a dhubhadh às, cuir fios gu sm02mm@smo.uhi.ac.uk

Na tha sinn a’ cruinneachadh
– ‘S ma dh’fhaoidte gum bithear ag iarraidh ort fiosrachadh pearsanta a thoirt seachad airson litrichean-naidheachd, a’ bhùth air-loidhne no cùrsaichean air-loidhne a chleachdadh. ‘S ma dh’fhaoidte gum biodh an t-ainm, an tiotal, an seòladh is an àireamh-fòn agad am measg an fhiosrachaidh seo, a dheigheadh a chumail air pàipear no air coimpiutair.
– ‘S ma dh’fhaoidte gun iarr foirmichean-lìn ort fiosrachadh cairt-chreideis agus/no banca a chur thugainn gus an tèid againn air bathar no seirbheisean a thoirt seachad. Tha na foirmichean seo ag obair air ceangal dìonach gus an tèid fiosrachadh a chumail sàbhailte.

Na nì sinn leis an fhiosrachadh
– Tha e air a chleachdadh airson am bathar, na seirbheisean no am fiosrachadh a bha thu ag iarraidh a sholarachadh
– Tha sinn cuideachd ga chleachdadh airson fiosrachadh a tha sinn a’ meas inntinneach dhut a chur thugad, ach ma tha thu a’ canail rinn nach eil thu ga iarraidh
– Tha sinn a’ sgrùdadh an fhiosrachaidh airson an làrach-lìn againn a leasachadh
– Bidh sinn a’ sgaoileadh fios air atharrachaidhean do na seirbheisean againn

Cha tèid fiosrachadh pearsanta a chleachdadh ach a rèir nan adhbharan a chaidh a chur an cèill is cha tèid a reic, a cheadachadh no a mhalairteachadh do dhaoine eile ach ma dh’fheumas a rèir an lagha.

Brath
Tha am fiosrachadh an lùib na làraich-lìn seo mar fhiosrachadh coitcheann a-mhàin. Tha am fiosrachadh ga thoirt seachad le Sabhal Mòr Ostaig agus ged a tha sinn a’ feuchainn ri fiosrachadh a chumail ceart is freagarrach, bidh cuid a rudan ag atharrachadh an-dràsta ‘s a rithist. Cha bhi coire air a’ Cholaiste airson fiosrachadh a thèid atharrachadh is tha i a’ gleidheadh na còrach airson am fiosrachadh atharrachadh nuair a thogras i. Mar sin, ‘s ann an urra riut fhèin dè an earbsa a tha thu a’ cur air an fhiosrachadh.

Tha ceanglaichean do làraichean-lìn le buidhnean is goireasan eile taobh a-muigh Sabhal Mòr Ostaig air an làraich-lìn sa. Chan eil smachd againn air dè an t-susbaint a nochdas air na làraichean sin. Chan eil foillseachadh nan ceanglaichean sin a’ ciallachadh gu bheil sinn a’ moladh no a’ dol le beachdan nan làraichean sin.

Thathar a’ dèanamh a h-uile oidhirp airson an làrach sa a liubhairt gu h-èifeachdach. Ach cha bhi coire air Sabhal Mòr Ostaig ma bhios gnothaichean teicnigeach ag adhbharachadh nach bi an làraich ri fhaighinn air chor sam bith.

Faodaidh Sabhal Mòr Ostaig am poileasaidh seo atharrachadh bho àm gu àm le bhith ag ùrachadh na duilleig seo. Bu chòir dhut sùil a chumail air an duilleig bho àm gu àm feuch a bheil thu a’ cumail ris a h-uile atharrachadh.

Poileasaidh Cuairt-litir an t-Sabhal

Newsletter-Privacy-Notice-2020

Poileasaidh Coimpiutaireachd air Criomagan (Cookies)

Dè th’ ann an criomagan?
‘S faidhle beag a th’ ann an criomag a bhios a’ sireadh cead a bhith suidhichte air draibh cruaidh a’ choimpiutair agad. Bidh a’ chriomag a’ cuideachadh le sgrùdadh trafaic lìn no ag innse dhut gu bheil thu air tadhal air làrach shònraichte. Tha i a’ leigeil le prògraman lìn freagairt a thoirt dhut mar neach-cleachdaidh fa leth. Chan eil criomag, air chor sam bith, a’ leigeil leinn an coimpiutar agad no fios mu do dheidhinn a chleachdadh, ach na tha thu fhèin airson a thoirt dhuinn.

Ciamar tha sinn gan cur an sàs?
Tha sinn a’ cleachdadh trì prìomh sheòrsachan chriomagan.

• Criomagan a tha am bathar-bog-lìn a’ cleachdadh (airson na mòr-chuid, ainmean a’ tòiseachadh le exp) – can gu bheil sinn a’ cumail nam beagan duilleagan mu dheireadh air an robh thu gus an toir sinn thu air ais far an robh thu mus do lìon thu foirm, no ‘s ma dh’fhaoidte gun steidhich sinn criomag airson innse dhuinn dè cho fad ‘s a dh’fheumas sinn fiosrachadh a thasgadh dhut. Tha a’ bhùth-lìn a’ cur chriomagan an sàs airson a’ bhasgaid agad a chuimneachadh is an t-òrdugh a chur air dòigh. Tha liosta ann de na criomagan exp as cumanta againn. Faodaidh tu gabhail ris na criomagan seo no an diùltadh, ach mura h-eil an làrach ag obair mar bu chòir, ‘s dòcha gum feum thu gabhail riutha.

• Criomagan a sgrùdas trafaic (tòiseachadh le __utm) – tha sinn a’ cleachdadh Google Analytics airson faighinn a-mach ciamar a tha daoine a’ cleachdadh na làraich againn, agus airson seirbheis nas fheàrr a chur an gnìomh is sinn a’ sgrùdadh nan duilleagan a thathar a’ meas feumail is nach eil feumail. Tha sinn a’ cleachdadh an fhiosrachaidh air adhbharan sgrùdaidh a-mhàin.

• Criomagan ioma-mheadhan is sòisealta – ‘s ma dh’fhaoidte gum bi cuid de na meadhanan fillte air na duilleagan againn, a leithid bhideothan YouTube no goireasan Facebook, a’ cleachdadh chriomagan airson an t-seirbheis a dhèanamh nas fheàrr, is iad ga dèanamh nas pearsanta. Tha na criomagan seo riatanach, mar as àbhaist, airson am fiosrachadh ioma-mheadhan is sòisealta againn a chleachdadh, agus le bhith gan cleachdadh, tha thu ag aontachadh gun tèid an stèidheachadh.

Agus thèid criomag a tha fìor riatanach a stèidheachadh airson cuimhne a chumail gun do dhùin thu am fios mu dheidhinn nan criomagan.

Dè a nì mi mur a bheil mi airson gabhail ri criomagan?
Tha suidheachaidhean anns a’ bhrobhsair-lìn agad a leigeas leat smachd a chumail air mar a bhios tu a’ brobhsadh làraichean-lìn. Tha seo a’ gabhail a-steach suidheachaidhean gus rian a chumail air na criomagan agad. Thoir sùil air fiosrachadh cuideachaidh do bhrobhsair no tadhail air na ceanglaichean gu h-ìosal airson barrachd fiosrachaidh:

Dè th’ ann an Dàta Pearsanta?
Tha dàta pearsanta a’ ciallachadh fiosrachadh pearsanta aig duine beò agus as urrainnear aithneachadh anns an fhiosrachadh sin. B’ urrainnear an neach aithneachadh anns an fhiosrachadh fhèin no an lùib fiosrachaidh eile ann an sealbh stiùiriche dàta no a dh’fhaodadh a thighinn thuca. ‘S ann fo Riaghailtean Coitcheann Dìon-dàta / General Data Protection Regulation (GDPR) a tha liubhairt dàta pearsanta ga liubhairt. Bidh Sabhal Mòr Ostaig, mar stiùiriche dàta, a’ cleachdadh do chuid dàta ann an diofar dhòighean.

Ciamar a Bhios Sinn a’ Liubhairt Do Chuid Dàta?
Tha Sabhal Mòr Ostaig a’ cumail ri a chuid dhleastanasan fo GDPR le bhith a’ cumail fiosrachadh pearsanta ùr is iomchaidh; le bhith ga ghlèidheadh is a’ cur às dha gu tèarainte; is gun a bhith a’ cruinneachadh no a’ cumail an tuilleadh ‘s a’ chòir dàta; le bhith a’ dìon dàta pearsanta ri linn caill, droch chleachdaidh, cleachdaidh gun chead is sgaoilidh agus le bhith a’ dearbhadh gu bheil dòighean teicnigeach iomchaidh an sàs airson dàta pearsanta a dhìon. Bidh sinn a’ cleachdadh do chuid dàta pearsanta air na h-adhbharan a leanas:

 • airson fios a chumail riut a thaobh nan cùrsaichean againn
 • airson fios a chumail riut a thaobh thachartasan (a leithid ceumnachd na Colaiste; Òraid an t-Sabhail)
 • airson adhbharan margaideachd
 • airson adhbharan maoineachaidh
 • airson an luchd-obrach againn a stiùireadh
 • airson na cunntasan is clàraidhean againn a ghleidheadh
 • airson adhbharan dìon ri linn eucoir, tro chleachdadh siostaman CCTV

Co-roinn Do Chuid Dàta Pearsanta
Bithear a’ dèiligeadh ri do chuid dàta pearsanta ann an dìomhaireachd, agus cha bhithear ga cho-roinn ach taobh a-staigh na buidhne. Cha bhi sinn a’ co-roinn do chuid dàta le buidhnean taobh a-muigh Shabhal Mòr Ostaig ach an dèidh cead bhuat fhèin fhaighinn.

Dè Cho Fada ‘s a Chumas Sinn an Dàta Pearsanta Agad?
Cha chùm sinn an dàta pearsanta nas fhaide na dh’fheumas sinn airson dèiligeadh leis.

Na Còraichean agus an Dàta Pearsanta Agad
Bidh na còraichean a leanas agad a thaobh do chuid dàta pearsanta, ach ma bhios neo-bhuailteachd ann a rèir GDPR:

 • Tha còir agad lethbhreac den dàta phearsanta agad iarraidh a tha Sabhal Mòr Ostaig a’ cumail mu do dheidhinn
 • Tha còir agad iarraidh air Sabhal Mòr Ostaig dàta pearsanta sam bith a cheartachadh ma tha e ceàrr no nach eil iomchaidh tuilleadh
 • Tha còir agad iarraidh gun tèid an dàta pearsanta agad a dhubhadh às nuair nach eil e riatanach gun cùm Sabhal Mòr Ostaig e tuilleadh
 • Tha còir agad do chead a thoirt air falbh aig àm sam bith tron phròiseas liubhairt dàta
 • Tha cead agad iarraidh air Sabhal Mòr Ostaig do chuid dàta pearsanta a thoirt dhut agus, ma tha e comasach, an dàta sin a chur gu stiùiriche dàta eile gu dìreach (‘s e seo so-ghluasadachd dàta)
 • Tha cead agad iarraidh, far a bheil deasbad a thaobh cruinneas no liubhairt do chuid dàta pearsanta, gun tèid bacadh a chur air an tuilleadh liubhairt
 • Tha cead agad cur an aghaidh liubhairt dàta pearsanta (far a bheil seo iomchaidh)
 • Tha còir agad gearan a chur an cèill aig Information Commissioners Office

Tuilleadh Fiosrachaidh
Ma tha an tuilleadh fiosrachaidh a dhìth ort nach cuir thu fios don Oifigear Dìon Dàta, Cairistiona NicCoinnich, 01471 888 200 or cnc.smo@uhi.ac.uk

Priobhaideachd is criomagan
© Sabhal Mòr Ostaig | Dealbhachadh le CGS | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578