Skip to content
SMO Generic Banner Image
Picture of staff member

An Dr Caoimhín Ó Donnaíle

Neach-Pròiseict

01471 888 340

Tuairisgeul pearsanta

Thàinig Caoimhín gu Sabhal Mòr Ostaig ann an 1991 mar neach-teagaisg coimpiutaireachd, agus an uair sin sloinntearachd cuideachd. Bhon uair sin tha e air tòrr ghoireasan Gàidhlig (agus Gaeilge) a chur air an Eadarlìon. Tha e air a bhith an sàs mar neach-prògramaidh ann an sreath de phròiseactan Eòrpach bho 2007, a chuir goireasan air an Eadarlìon airson luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig agus cànanan eile.

Teisteanas

  • BSc le urram agus MSc (Oilthigh Ghlaschu);
  • PhD (Oilthigh Chambridge)

Rannsachadh

Rud sam bith a bhuineas ri goireasan airson luchd-ionnsachaidh agus luchd-labhairt na Gàidhlig agus cànanan eile a chur air an Eadarlìon, gu h-àraid tro bhith a’ ceangal stòran-dàta agus faclairean ri duilleagan WWW.  Beagan eisimpleirean:

Bunadas
https://www3.smo.uhi.ac.uk/teanga/bunadas/

An Sruth
https://www3.smo.uhi.ac.uk/teanga/sruth/

Multidict, Wordlink agus Clilstore
http://multidict.net/

Foillsichidhean [ORCID]

0000-0002-2988-7667