Skip to content
SMO Generic Banner Image
Picture of staff member

Fiona Dunn

Bòrd Stiùiridh Sabhal Mòr Ostaig


Tuairisgeul pearsanta

Tha eòlas agus eachdraidh proifeiseanta aig Fiona Dunn ann am poileasaidh agus leasachadh mìon-chànain às dèidh 15 bliadhnaichean a chur seachad ann an dreuchdan leasachadh na Gàidhlig. Bha i na Ball de Bhòrd, Bòrd na Gàidhlig eadar 2017-2019 agus ann an 2009, chaidh a trusadh le Oilthigh Ghlaschu mar a’ chiad Oifigear Gàidhlig aca, far an do steidhich i seirbheis foirmeil leasachaidh agus poileasaidh Gàidhlig. Bha i aig cridhe cùrsa bogaidh a stèidheachadh agus sgrìobh i dà phlana Gàidhlig.  An-diugh, tha Fiona na Manaidsear Urrasachd aig Riaghaltas na h-Alba ann an Roinn na h-Àrainneachd agus Coilltearachd, far am bi i ag obair gu dlùth le buidhnean poblach àrainneachdail, gu sònraichte air riaghladh san roinn phoblach.