Cultar, Fèin-aithne agus Ideòlas Cànain ann am Foghlam Gàidhlig