Teisteanas Foghlam Àrd-ìre Gàidhlig is Conaltradh

DUAIS: Cùrsaichean Fo-cheum
DÒIGHEAN IONNSACHAIDH: Air an Làraich,Làn-ùine
DÈ CHO FADA: 1 bhliadhna
CÒD: QP59
NEACH-STIÙIRIDH: An Dtr. Timothy Currie Armstrong
CUIR FIOS: Eilidh Ghrannd ( iarrtas@smo.uhi.ac.uk )

FEARTAN SÒNRAICHTE

 • Ionnsaich a’ Ghàidhlig gu fìor àrd ìre ann an àrainneachd tur Ghàidhlig;
 • Leugh is bruidhinn mu dheidhinn seachd nobhailean Gàidhlig;
 • Sgrìobh sgeulachdan, òrain agus aistean anns a’ Ghàidhlig;
 • Leugh altan sgoileireil anns a’ Ghàidhlig air iomadh cuspair;
 • Cuir dà thionnsgnadh leasachaidh Ghàidhlig air dòigh air àrainn na Colaiste;
 • Gabh pàirt ann an greis-ghnìomhachais fad trì seachdainean anns a’ Ghàidhlig

MÌNEACHADH

Tha an cùrsa seo air a dhealbhadh do dh’oileanaich a tha ìre mhath comasach anns a’ Ghàidhlig agus a tha ag iarraidh na comasan aca a leasachadh ann an àrainneachd tur Ghàidhlig. ’S e cùrsa bogaidh, dìon a tha seo a bhios gad dheisealachadh airson a dhol air adhart dhan dàrna bliadhna dhe na cùrsaichean BA no BA(Urram) aig Sabhal Mòr Ostaig.

Sgrùdaidh tu litreachas, leasachadh na Gàidhlig, sgrìobhadh cruthachail (sgeulachdan goirid agus òrain), agus labhairt phoblach. Cuideachd, sgrùdaidh tu a’ Ghàidhlig fhèin ann an doimhneachd, a’ gabhail a-steach fuaimneachadh, gràmar, briathrachas, cleachdadh agus rèimean-cainnte àrda.

Aig deireadh a’ chùrsa seo, tuigidh tu, bruidhnidh tu, leughaidh tu, agus sgrìobhaidh tu a’ Ghàidhlig le misneachd agus chun na h-ìre gum b’ urrainn dhut làn phàirt a ghabhail ann an gach roinn de shaoghal na Gàidhlig anns an latha an-diugh.

SUSBAINT

Tha Gàidhlig is Conaltradh na chùrsa dian, bogaidh fad bliadhna ga amas air oileanaich a tha reusanta fileanta agus a tha ag iarraidh piseach luath a thoirt air an cuid Gàidhlig.

A rèir an comasan Gàidhlig, gabhaidh ar n-oileanaich BA(Urram) uile an dàrna cuid Gàidhlig is Conaltradh no an Cùrsa Comais anns a’ chiad bhliadhna aca aig a’ cholaiste.

Cuideachd, faodar Gàidhlig is Conaltradh a ghabhail mar chùrsa bogaidh fa-leth fad bliadhna.

Air a’ chùrsa seo, gabhaidh oileanaich pàirt anns a’ choimhearsnachd tur Gàidhlig againn aig Sabhal Mòr Ostaig gus piseach luath a thoirt air an sgilean labhairt, èisteachd, sgrìobhaidh agus leughaidh anns a’ Ghàidhlig.

Tha sinn an dùil gun tig oileanaich gu Sabhal Mòr Ostaig deiseil agus deònach a’ Ghàidhlig a chleachdadh fad na h-ùine agus anns a h-uile àite air àrainn na Colaiste.

Modalan riatanach

 • Gàidhlig 1
 • Cultar nan Gàidheal
 • Saoghal na Gàidhlig 1
 • Litreachas: Sgilean Sgrùdaidh
 • Greis Gnìomhachais

Modalan roghainneil

 • Annas-làimhe agus Òrain Ghàidhlig 1
 • Teòiridh, Cruthachadh & Cothromachadh 1
 • Na Meadhanan Gàidhlig
 • Sgeulachdan is Òrain Ghàidhlig
 • Foillseachadh is Craoladh sa Ghàidhlig

SLIGHEAN ADHARTAIS & COTHROMAN OBRACH

Ionnsaichidh tu sgilean airson na cothroman obrach agad a leasachadh anns na roinnean a leanas:

 • Leasachadh na Gàidhlig agus leasachadh coimhearsnachd
 • Roinn nam meadhanan
 • A’ teagasg Gàidhlig/tro mheadhan na Gàidhlig

FEUMALACHDAN INNTRIGIDH

 • 3 teisteanasan SQA aig Àrd-ìre aig B, B, agus C no nas fheàrr, a’ gabhail a-steach Gàidhlig airson fileantaich no luchd-ionnsachaidh aig Àrd-ìre B no nas fheàrr; no
 • dh’fhaodadh teisteanasan eile a bhith air am meas freagarrach le Stiùiriche a’ Phrògraim. Bidh agallamh agad gus dearbhadh gu bheil na comasan labhairt agad aig an ìre iomchaidh.

Feumaidh oileanaich aig nach eil teisteanas SQA sa Ghàidhlig dearbhadh gu bheil comas aca sa chànan.

Faodaidh tagraichean aig nach eil mòran Gàidhlig An Cùrsa Inntrigidh aig Sabhal Mòr Ostaig a dhèanamh. Seo cùrsa foghlam air astar a tha ag amas air oileanaich ullachadh airson faighinn a-steach gu ìre a h-aon de na prògraman ceuma.

Tha Greis Gnìomhachais na modal riatanach air a’ chùrsa seo agus bhiodh teisteanas PVG a dhìth nan robh an t-oileanach ga dèanamh ann an sgoil no ionad cùraim-chloinne.

Teisteanas Foghlam Àrd-ìre Gàidhlig is Conaltradh
© Sabhal Mòr Ostaig | Dealbhachadh le CGS | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578