An Cùrsa Inntrigidh

DUAIS: Cùrsaichean air Astar,Teisteanas Sabhal Mòr Ostaig
DÒIGHEAN IONNSACHAIDH: Air-astar,Pàirt-ùine
DÈ CHO FADA: 10 mìosan neo 18 mìosan
CÒD: N/A
NEACH-STIÙIRIDH: Sgioba Chùrsaichean air Astar
CUIR FIOS: An Cùrsa Inntrigidh ( )

MÌNEACHADH

Tha an Cùrsa Inntrigidh na chùrsa Gàidhlig aig astar airson luchd-ionnsachaidh a th’ aig an fhìor thoiseach, no aig a bheil beagan Gàidhlig mar-thà. Tha e stèidhichte air leasachadh sgilean labhairt is èisteachd ach nithear leasachadh air sgilean leughaidh is sgrìobhaidh cuideachd.

Gheibhear sgrìobhainnean a’ chùrsa air loidhne, ‘s e sin leabhraichean-obrach, faidhlichean èisteachd (no CDan) agus leabhraichean teagaisg. Nithear fèin-ionnsachadh anns a’ mhòr chuid dhen chùrsa làmh ri clasaichean-fòn gach seachdain ach am faigh na h-oileanaich is tidsearan eòlas fhaighinn air a chèile agus cothrom an cuid Gàidhlig a chleachdadh. Gheibhear cothroman cleachdaidh a bharrachd anns na sgoiltean deireadh-seachdain roghainneil a tha, mar as trice, gan cumail aig an t-Sabhal Mhòr.

Bu chòir tomhas math den Ghàidhlig a bhith aig an oileanach an dèidh crìoch a chur air a’ chùrsa agus an làn com-pàirteachais a ghabhail ann agus an sin faodar iarrtas a chur a-steach airson na ciad bliadhna de na cùrsaichean oilthigh aig an t-Sabhal Mhòr.

Choisinn an Cùrsa Inntrigidh Duais Cànain Eòrpach CILT ann an 2004 agus Duais Routledge airson Luchd-Ionnsachaidh a tha nan Inbhich mar thoradh air obair ionmholta airson dàrna cànan a theagasg aig astar.

 Leabhar-làimhe nan Oileanaich 2021-22

 

SUSBAINT

‘S e cùrsa fèin-ionnsachadh air astar do luchd-tòiseachaidh na Gàidhlig a th’ anns a’ Chùrsa Inntrigidh, le taic bho luchd-teagaisg. Tha trì earrainnean ann. Tha taghadh de chinn-là tòiseachaidh ann gach bliadhna eadar an Lùnastal agus an t-Ògmhios.

Ag ionnsachadh agus clasaichean taic

Gheibhear goireasan a’ chùrsa air-loidhne agus nam measg tha leabhraichean-obrach, faidhlichean-fuaim (no CDan) agus leabhraichean-obrach a tha nam pàirtean de chùrsa a chaidh a dhealbhadh gu faiceallach. Bidh na h-oileanaich a’ dèanamh a’ mhòr-chuid den ionnsachadh san ùine aca fhèin ro cho-labhairt fòn a thèid a chumail gach seachdain le oileanaich eile a’ chùrsa agus neach-oide. Tha na co-labhairtean fòn nam pàirtean cudromach den chùrsa agus iad air an stiùireadh le oidean a tha eòlach agus barrantaichte. Mairidh gach co-labhairt mu 1 uair. Èist ri eacarsaich bhon chùrsa an seo.

Teisteanasan crìochnachaidh

Airson teisteanas fhaighinn, feumaidh oileanaich, airson gach pàirt den chùrsa, a bhith soirbheachail leis na measaidhean aca agus feumaidh iad 60% de na co-labhairtean fòn a fhrithealadh.

Measaidhean

Tha measaidhean mar phàirt chudromach den ionnsachadh agus gheibhear iad aig deireadh gach earrainn den chùrsa. Thoir sùil air leabhar-làimhe a’ chùrsa gu h-àrd airson barrachd fios.

Nuair a tha iad air crìoch shoirbheachail a chur air a’ chùrsa faodaidh oileanaich, an dèidh agallamh-fòn, àite fhaighinn air a’ Chùrsa Chomais no leantainn orra don Chùrsa Adhartais.

Ionnsachadh a bharrachd

Ma tha iarrtas ann air a son, thèid sgoil dheireadh-seachdain a chumail airson gach pàirt dhen chùrsa. Tha iad roghainneil agus tha iad a’ toirt cothrom do dh’oileanaich na dh’ionnsaich iad a neartachadh agus a chur an gnìomh. Airson barrachd fios air sgoiltean deireadh-seachdain cliog air putan Sgoiltean Deireadh-Seachdain gu h-àrd.

Tha stuthan ionnsachaidh a bharrachd a chaidh a dhealbh airson a’ chùrsa ri fhaotainn. ‘S urrainn do dh’oileanaich conaltradh a chumail ri oileanaich eile cuideachd le bhith a’ cleachdadh a’ bhùird-chòmhraidh.

SLIGHEAN ADHARTAIS & COTHROMAN OBRACH

Bidh oileanaich a tha air crìoch a chur air a’ Chùrsa Inntrigidh gu soirbheachail o cionn ghoirid a’ faighinn cothrom An Cùrsa Adhartais a dhèanamh.

FEUMALACHDAN INNTRIGIDH

Feumaidh cothrom air fòn agus coimpiutar a chleachdadh a bhith aig oileanaich. Faic riatanasan coimpiutaireachd

 

Cìsean is Maoineachadh

Airson cìsean thèid chun an duilleag Cìsean againn an seo.

Taic mhaoineachaidh

Ma tha oileanach den bheachd gum bi duilgheadas ag èirigh ri linn pàigheadh cìsean a’ chùrsa bu chòir fios a leigeil do sgioba rianachd na Colaiste. Tha Sabhal Mòr Ostaig daonnan deònach feuchainn ri fuasgladh a rèiteachadh.

A’ cur a-steach

Bruth an seo airson am foirm iarrtais a chur thugainn.

Ma tha ceist sam bith agad nach cuir thu fios do sgioba rianachd Foghlam aig Astar air 01471 888 449 no cuir am foirm gu h-àrd thugainn. Bidh an ath Earrann 1 san Fhaoilleach 2022 agus às dèidh sin an Lùnastal  2022 agus san t-Sultain 2022.

Clàran-ama

Tha caochladh làithean-tòiseachaidh ann airson gach earrann den chùrsa eadar an Lùnastal agus an t-Ògmhios gach bliadhna. Faodaidh tu an dèanamh tron a’ Bhann Choitcheann neo a’ Bhann Luath. Tha am Bann a tha thu a’ taghadh an eisimeil air an eòlas agad air a’ Ghàidhlig, air an eòlas agad air cànain ionnsachadh agus an ùine shaor a th’ agad airson gach seachdain den chùrsa. Airson gach seachdain den a’ Bhann Choitcheann, thathar an dùil gun deigheadh eadar 8 is 10 uairean a thìde a chur seachad air a’ chùrsa agus 10-12 uairean a thìde air a’ Bhann Luath.
Chithear an seo ciamar a tha gach earrann a’ ruith gach bliadhna.

  Clàr Lìbhrigidh

Bidh an ath Earrann 1 a tòiseachadh san Fhaoilleach 2022 agus às dèidh sin bidh Earrann 1 eile san Lùnastal 2022 agus san t-Sultain 2022. Tha clàran-ama 2021/22 an seo.

Clàran-ama a’ Bhann Luath

Bann Luath E1, E2, E3 Lùnastal 2021 – An t-Ògmhios 2022

Clàran-ama a’ Bhann Choitchinn

Bann Coitcheann E1 agus 2 Sultain 2021 – Ogmhios 2021-22

Bann Coitcheann E2 agus 3, An t-Sultain 2021 – An t-Ògmhios 2022

Bann Coitcheann E3 An t-Sultain 2021- Am Faoilleach 2022

Bann Coitcheann E1 Am Faoilleach 2022 – An t-Ògmhios 2022

Uairean nan clasaichean

Gheibhear roghainn uairean nan clasaichean ron t-Seachdain Inntrigidh agus thèid gach uair clas a dhearbhadh san t-Seachdain Inntrigidh. Bidh caochladh uairean eadar Diluain is Dihaoine ri fhaotainn agus cumaidh oileanaich an aon uair teagaisg airson gach pàirt den chùrsa.

Ullachadh agus Inntrigeadh don Chùrsa

Bidh seachdain inntrigidh air-loidhne ann ceala-deug ro thoiseach a’ chùrsa airson oileanach a tha clàraichte ach an dèan iad cinnteach gu bheil fios aca air a’ chùrsa gu practaigeach is gu teignigeach, agus airson eòlas fhaighinn air na h-oileanaich eile.

Bidh seachdain ullachaidh ann seachdain ro thoiseach a’ chùrsa ach am faigh na h-oileanaich an cothrom clas fòn a dhèanamh aig an uair àbhaistich còmhla ris na h-oileanaich eile is an neach-oide, agus airson an obair-chùrsa a chur air chois.

Saor-làithean

Bidh Sabhal Mòr Ostaig dùinte aig àm na Nollaig is na Bliadhn’ Ùire. Agus bidh saor-làithean an t-Samhraidh ann do dh’oileanaich aig astar agus seachdain san Dàmhair is aig àm na Càisge. Cha bhi saor-làithean eile air a’ chlàr-ama.

Cinn-latha mu dheireadh airson clàradh

Tha cinn-latha mu dheireadh ann ach am faigh luchd-obrach an t-Sabhail cothrom crìoch a chur air clàradh, àireamhan oileanach, agus airson uairean teagaisg a rèiteachadh airson nan Seachdainean Ullachaidh is Inntrigidh.

Sgoiltean deireadh-seachdain

Thèid sgoil dheireadh-seachdain dà latha a chumail airson pàirt 2 agus pàirt 3 dhen chùrsa airson oileanach a tha clàraichte air a’ Chùrsa Inntrigidh agus a rèir ùidh. Tha iad roghainneil is iad a’ toirt cothrom do dh’oileanaich na dh’€™ionnsaich iad a neartachadh agus a chur an gnìomh, agus cothrom coinneachadh ri oileanaich eile is oidean. Bu chòir do dh’oileanach iarrtas a chur a-steach cho luath ‘s a ghabhas. Tha prìsean agus cinn-là air an t-Siostam Ionnsachaidh Air-Loidhne.

Clàr-ama aig deireadh seachdain

Disathairne 9.45m gu 4.45f agus Didòmhnaich 9.30m gu 1.30f (ma dh’fhaoidte gun tèid seo atharrachadh).

Cosgaisean

Tha a’ phrìs airson sgoil dheireadh-seachdain a’ gabhail a-staigh àite-fuirich aig a’ Cholaiste, ma tha sin a dhìth, agus biadh. Chan eil cosgaisean-teagaisg ann idir.

Àite-fuirich

Airson àite-fuirich ionadail cliog an seo no thoir sùil air www.visitscotland.com. Airson àite-fuirich aig a’ Cholaiste, thoir sùil air an fhiosrachadh gu h-ìosal.

A’ siubhal dhan Cholaiste

Bruth an seo airson fios air siubhal gu Sabhal Mòr agus Mapa na Colaiste

An Leabharlann

Mar as trice, bidh Leabharlann an t-Sabhail Mhòir, cruinneachadh de ghoireasan air cànan, cultar is dualchas na Gàidhlig, fosgailte nuair a bhios sgoiltean deireadh-seachdain a’ ruith.

Airson àite a ghleidheadh aig sgoil dheireadh-seachdain, thoir sùil air na leanas:

‘S ann le Sabhal Mòr Ostaig a tha còir sgoiltean deireadh-seachdain atharrachadh no a chur dheth. Feumaidh tu àite aig gach sgoil dheireadh-seachdain fa leth a ghleidheadh is a phàigheadh.

Ma tha ceistean sam bith agad mu àiteachan-fuirich na Colaiste, cuir post-dealain gu: astar@smo.uhi.ac.uk

Ma tha ceistean sam bith agad mu sgoil dheireadh-seachdain, cuir post-dealain gu: astar@smo.uhi.ac.uk

Foirm Rannsachaidh

Bruth an seo airson foirm iarrtais a chuir thugainn airson a’ chùrsa Inntrigidh

Picture of SMO student
© Sabhal Mòr Ostaig | Dealbhachadh le CGS | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578