Skip to content
SMO Generic Banner Image

Sgoilearachd Ealain Jon Schueler ga Tabhann aig Sabhal Mòr OstaigTha Sabhal Mòr Ostaig, Ionad Nàiseanta Cànan is Cultar na Gàidhlig, gu bhith tabhann sgoilearachd ùr, eadar-nàiseanta airson nan ealain lèirsinne do neach-ealain a thig air mhuinntireas chun na colaiste.

’S e com-pàirteachas air leth sònraichte a th’ ann an Sgoilearachd Jon Schueler eadar Sabhal Mòr Ostaig ann an Alba is Urras Carthannais Jon Schueler ann an New York agus bidh e a’ cur ri toraidhean prògram an luchd-ealain air mhuinntireas aig SMO a tha faighinn taic bho Alba Chruthachail tron phrògram aca, Cinn-uidhe Chruthachail. Gach bliadhna, gheibh neach-ealain eadar-dhealaichte cothrom air an sgoilearachd a thèid a thabhann eadar 2013 – 2016. Chaidh a stèidheachadh mar chuimhneachan air beatha, obair is buaidh an neach-ealain chliùitich Jon Schueler (1916 – 1992), peantair eas-chruthach, ‘expressionist’, agus mar chomharra air an dàimh làidir a bh’ aige ri cruth-tìre is àrainneachd na Linne Slèitich.

Thuirt Donaidh Rothach, An Stiùiriche aig Sabhal Mòr Ostaig airson Leasachaidh, Togail Airgid agus nan Ealain: “Tha sin uabhasach toilichte gun d’fhuair sinn an cothrom seo sgoilearachd airson nan ealain lèirsinne a thabhann ann an com-pàirt ri Urras Schueler. Tha e gu math iomchaidh gu bheil an luchd-ealain a gheibh an sgoilearachd gu bhith stèidhichte aig a’ cholaiste ann an Slèite, sgìre far an do chuir an neach-ealain eadar-nàiseanta, iomraiteach seo uiread ùine seachad ag obair san stiùidio bheag aige le sealladh air an Linne Shlèiteach. Agus tha e gu sònraichte iomchaidh gum bi sinn a’ tabhann na sgoilearachd seo suas gu 2016, a’ bhliadhna anns am bi sinn a’ comharrachadh gu bheil ceud bliadhna ann bhon a rugadh Jon Schueler. Thug an Linne Shlèiteach buaidh mhòr is buaidh làidir air obair an t-sàr neach-ealain seo agus leis an sgoilearachd seo, tha sinn a’ comharrachadh is a’ dèanamh gàirdeachais ris an dàimh iongantach a bha eadar an sgìre is an duine.”

A rèir Amanda Catto, Manaidsear le Uallach aig Alba Chruthachail airson Às-mhalairt Eadar-nàiseanta is Cultarach agus nan Ealain Lèirsinne: “Tha Alba Chruthachail a’ cur fàilte air a’ chom-pàirteachas ùr seo eadar Sabhal Mòr Ostaig ann an Alba agus Urras Carthannais Jon Schueler ann an New York. Togaidh e air toraidhean a’ phrògraim chòmhnaidhich fharsaing a fhuair taic tron phrògram, Cinn-uidhe Chruthachail, agus gheibh an luchd-ealain cothrom a bhith ag obair ann an àrainneachd thogarrach gus an cuid obrach a leasachadh.”

Thuirt Kath NicLeòid, an t-Oifigear Leasachaidh Ealain aig SMO: “Faodaidh luchd-ealain eadar-nàiseanta, Albannach no bhon RA – a tha ag obair aig an ìre as àirde ann am meadhan lèirsinne agus aig a bheil ùidh shònraichte ann an cruth na tìre agus an àrainneachd – cur a-steach airson na Sgoilearachd. Leis an Sgoilearachd, bidh cothrom aig luchd-ealain lèirsinne a bhith ag obair ann an Stiùidio nan Ealain Lèirsinne againn fad grunn mhìosan as t-samhradh is as t-fhoghar, ann an àite far am bi iad air an cuairteachadh le daoine cruthachail eile a tha ri obair-ealain de dhiofar sheòrsaichean agus far am bi iad air am bogadh ann an cultar brìoghmhor na sgìre. ’S cinnteach, le neach-ealain ann an suidheachadh obrach mar sin, gun èirich grunn chothroman inntinneach dhaibh gus a bhith ag obair còmhla ri daoine eile.”

Thathar a-nis a’ sireadh iarrtasan airson Sgoilearachd Jon Schueler airson nan Ealain Lèirsinne, agus thig a’ chiad neach-ealain air mhuinntireas as t-samhradh 2013. Bidh cothrom aig an neach a gheibh an sgoilearachd, a bhith rannsachadh, a’ a’ cur air adhart pròiseactan is ag obair fad 3 mìosan ann an stiùidio ealain air leth ghoireasach le sealladh iongantach air an Linne Shlèiteach, an caolas a thug uiread buaidhe air Schueler fhèin mar neach-ealain.

Aig deireadh na h-ùine còmhnaidhich aca, bidh cothrom aig an neach-ealain taisbeanadh dhen obair aca a chur air dòigh, agus thathar an dòchas gun tèid taisbeanadh sònraichte de ‘Thoraidhean Sgoilearachdan Jon Schueler’ a chumail aig deireadh nan ceithir bliadhna le obair bhon luchd-ealain uile a fhuair sgoilearachd.

Bu chòir iarrtasan airson Sgoilearachd Jon Schueler na bliadhna-sa a bhith a-staigh ro 7 Faoilleach 2013. Airson tuilleadh fiosrachaidh, tadhlaibh air http://www.smo.uhi.ac.uk/en/ealain-is-cultar/jon-schueler

© Sabhal Mòr Ostaig | Dealbhachadh le CGS | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578