Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

BA (le Urram) Gàidhlig agus Foghlam

Ceum: BA (Hons)
Dòigh lìbhrigidh: Làn-ùine, Aig a' Cholaiste
Dè cho fada: 4 bliadhna airson BA le Urram
Neach-stiùiridh: Eilidh Ghrannd iarrtas@smo.uhi.ac.uk


Mun a' Chùrsa

Tha am BA (le Urram) Gàidhlig agus Foghlam air a theagasg tro mheadhan na Gàidhlig agus tha cuideam air dian-theagasg agus modhan-teagaisg dà-chànanais ann an sgoiltean. Bheir am prògram cothrom dhut barantas le urram agus teisteanas teagaisg fhaotainn taobh a-staigh ceithir bliadhna, agus tha e na shlighe dìreach a-steach gu trèanadh thidsearan ann an raon far a bheil gainnead luchd-obrach. Tha cothrom ann an dà chuid Gàidhlig agus foghlam a sgrùdadh ann an suidheachadh bogaidh agus tha an cùrsa air a dhealbh airson teagasg Àrd-sgoile (Gàidhlig) no teagasg Bun-sgoile tro mheadhan na Gàidhlig no teagasg dà-chànanach, le 18 seachdainean de ghreis sgoile thar bhliadhnaichean 3 agus 4.
 

Sùsbaint a' Chùrsa

Bidh oileanaich a' dèanamh Bliadhna 1 agus 2 de Sgeama na Gàidhlig is Chuspairean Co-cheangailte agus an dèidh sin, airson bliadhna 3 agus 4, bidh iad a' leantainn prògram oideachaidh a' gabhail a-staigh measgachadh de chùrsaichean foghlaim/eòlais phroifeiseanta agus modalan bho SGCC.

‘S e bliadhna cànain a tha anns a’ Chiad Bhliadhna de SGCC, agus bithear a’ dèanamh A' Chùrsa Chomais no Gàidhlig agus Conaltradh air an làrach a rèir do chomasan sa chànan, aig toiseach a’ chùrsa no A' Chùrsa Adhartais. ‘S e cùrsa air astar a th’anns A’ Chùrsa Adhartais, air a lìbhrigeadh pàirt-ùine thairis air dà bhliadhna.

Ann am Bliadhna 2, bidh thu a’ dèanamh mhodalan riatanach bho SGCC ann an Gàidhlig fhèin agus ann an cuspairean eile ceangailte ris a’ Ghàidhlig, a thuilleadh air modal mu fhoghlam Gàidhlig.

Am measg nam modalan ann am Bliadhnaichean 3 agus 4 bidh Clann agus an Ionnsachadh agus An Neach Dreuchdail Breithneachail is Feòrachail. Anns na modalan eòlais phroifeiseanta gheibhear 18 seachdainean de ghreis sgoile thar bhliadhnaichean 3 agus 4.

 

Bliadhna 1
SCQF Ìre 7

’S e bliadhna de bhunait cànain a tha ann am Bliadhna 1 de SGCC agus, a rèir do chomasan
cànain faodaidh tu An Cùrsa Comais no Gàidhlig agus Conaltradh a dhèanamh. Tha An Cùrsa Adhartais
air a thabhann pàirt-tìde, air astar, mar chùrsa co-ionann ris a’ Chùrsa Chomais.
 

 

     

Bliadhna 2
SCQF Ìre 8

 

     Modalan

 

  Ann am Bliadhna 2, bidh thu a’ leantail mhodalan riatanach
bhon Sgeama, leithid Gàidhlig agus cuspairean co-cheangailte
ris a’ Ghàidhlig, le modal air foghlam Gàidhlig
 
     

Bliadhna 3
SCQF Ìre 9

  

    Modalan

 

 
 • Gàidhlig 3
 • Sgilean Rannsachaidh
 • Clann agus an Ionnsachadh
 • Greisean sgoile 1 (8 seachdainean)
     

Bliadhna 4
SCQF Ìre 10

 

    Modalan

 

 
 • Tràchdas Ceuma
 • Modal roghainneil aig SCQF 9 no 10
 • An Neach Dreuchdail Breithneachail is Feòrachail
 • Greisean sgoile 2 (10 seachdainean)

 

Inntrigeadh

Airson faighinn a-steach gu Bliadhna 1 agus 2 de SGCC, gu h-àbhaisteach feumaidh tu 3 Àrd Ìre aig B, B agus C no nas fheàrr, le Gàidhlig airson fhileantach no luchd-ionnsachaidh aig Àrd Ìre B no nas fheàrr.

Airson gluasad gu Bliadhna 3 agus 4 den chùrsa BA (le Urram) Gàidhlig agus Foghlam, airson gach cuid Àrd-sgoil agus Bun-sgoil, tha feum air:

 • Àrd Ìre Beurla aig C no nas fheàrr, no teisteanas co-ionann, agus Matamataig aig Ìre Nàiseanta 5 no Sàr-ìre Choitcheann (no teisteanas Cùrsa Nàiseanta ìre Eadar-mheadhanach 2 aig C no nas fheàrr.
 • Soirbheachadh ann an agallamh a rèir modhan obrach bunaiteach a thaobh inntrigidh gu Dioplòma Ceumnachaidh Proifeiseanta ann am Foghlam agus feumar modhan-obrach Disclosure Scotland a choileanadh.
   

Cìsean is Maoineachadh

Airson cìsean rach chun a cheangail a leanas http://www.smo.uhi.ac.uk/gd/cursaichean/cisean/

 

 

A' cur a-steach

Ma tha thu a' fàgail na sgoile no a' cur iarrtasan gu grunn oilthighean, feumaidh tu Universities and Colleges Admissions Service (UCAS) a chleachdadh. 'S e seo an t-seirbheis inntrigidh airson a h-uile oilthigh is colaiste àrd-ìre san Rìoghachd Aonaichte.

Mura h-eil thu nad sgoilear a' fàgail na sgoile is ma tha thu a' cur iarrtais gu Sabhal Mòr a-mhàin, cuir fios gu Oifis Chlàraidh is Inntrigidh no dh'fhaodadh tu lethbhreac de fhoirm iarrtais OGE fhaighinn,  a  lìonadh agus a chur air ais.

Fios mu iarrtasan:

Oifis Chlàraidh is Inntrigidh
Sabhal Mòr Ostaig
Slèite
An t-Eilean Sgitheanach
IV44 8RQ

Fòn: 01471 888304

Post-d: iarrtas@smo.uhi.ac.uk