Teisteanas Foghlam Àrd-ìre An Cùrsa Comais

DUAIS: Cùrsaichean Fo-cheum
DÒIGHEAN IONNSACHAIDH: Air an Làraich,Làn-ùine
DÈ CHO FADA: 1 Bliadhna
CÒD: Q532
NEACH-STIÙIRIDH: Murchadh MacLeòid
CUIR FIOS: Eilidh Ghrannd ( iarrtas@smo.uhi.ac.uk )

FEARTAN SÒNRAICHTE

Bidh an Cùrsa Comais a’ leasachadh comasan cànain nan oileanach is a’ toirt misneachd dhaibh a bhith a’ cleachdadh na Gàidhlig is iad ann an suidheachadh bogaidh a’ faighinn dlùth-theagaisg sa chànan. Air a’ chùrsa seo, gheibh thu cothrom a dhol air greis-gnìomhachais airson na sgilean cànain agus na sgilean practaigeach is obrach agad a thoirt am feabhas.

MÌNEACHADH

’S e cùrsa practaigeach gràmair, air a dhealbh airson luchd-ionnsachaidh eadar-mheadhanach a tha ag amas air fileantachd sa Ghàidhlig, a tha anns a’ Chùrsa Chomais. Bidh oileanach ag obair còmhla ann an càraidean is ann am buidhnean far am bi aca ri bhith a’ cleachdadh agus a’ leasachadh an cuid Ghàidhlig. ’S e adhartachadh sgilean labhairt is sgrìobhaidh prìomh amas a’ chùrsa, ach thèid cuspairean eile a thoirt a-steach mar a tha an cùrsa a’ dol air adhart. Nì oileanaich trì seachdainean de ghreis-dhreuchdail ann an Gàidhlig an lùib a’ mhodail Greis Ghnìomhachais.

 

Ìre SCQF 7
Modalan riatanach

 • Comas Conaltraidh A
 • Cànan Foirmeil agus Dreuchdail
 • Saoghal na Gàidhlig 1
 • Comas Conaltraidh B
 • Greis Ghnìomhachais

Modalan roghainneil

 • Cànan sa Choimhearsnachd
 • Na Meadhanan Gàidhlig
 • Annas-làimhe agus Òrain Ghàidhlig 1
 • Coimpiutaireachd airson na Gàidhlig
 • Litreachas: Sgilean Sgrùdaidh
 • Teòiridh, Cruthachadh & Cothromachadh 1

SLIGHEAN ADHARTAIS & COTHROMAN OBRACH

Ionnsaichidh tu sgilean airson na cothroman obrach agad a leasachadh anns na roinnean a leanas:

 • Leasachadh na Gàidhlig agus leasachadh coimhearsnachd
 • Roinn nam meadhanan
 • A’ teagasg Gàidhlig/tro mheadhan na Gàidhlig

FEUMALACHDAN INNTRIGIDH

 • 3 teisteanasan SQA aig Àrd-ìre aig B, B, agus C no nas fheàrr, a’ gabhail a-steach Gàidhlig airson fileantaich no luchd-ionnsachaidh aig Àrd-ìre B no nas fheàrr; no
 • dh’fhaodadh teisteanasan eile a bhith air am meas freagarrach le Stiùiriche a’ Phrògraim.

Bidh agallamh agad airson dearbhadh gu bheil na comasan labhairt agad aig an ìre iomchaidh.

Feumaidh oileanaich aig nach eil teisteanas SQA sa Ghàidhlig dearbhadh gu bheil comas aca sa chànan.

Faodaidh tagraichean aig nach eil mòran Gàidhlig An Cùrsa Inntrigidh aig Sabhal Mòr Ostaig a dhèanamh. Seo cùrsa foghlam air astar a tha ag amas air oileanaich ullachadh airson faighinn a-steach gu ìre a h-aon de na prògraman ceuma.

Tha Greis Gnìomhachais na modal riatanach air a’ chùrsa seo agus bhiodh teisteanas PVG a dhìth nan robh an t-oileanach ga dèanamh ann an sgoil no ionad cùraim-chloinne.

Picture of SMO student
© Sabhal Mòr Ostaig | Dealbhachadh le CGS | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578