Skip to content

CertHE An Cùrsa Adhartais

DUAIS: Cùrsaichean air Astar
DÒIGHEAN IONNSACHAIDH: Air Astar,Pàirt-ùine
DÈ CHO FADA: 2 bhliadhna
CÒD: UQ501
NEACH-STIÙIRIDH: Sgioba Chùrsaichean air Astar
CUIR FIOS: Sgioba Chùrsaichean air Astar ( )

A’ cur a-steach iarrtas

Bidh cothrom aig oileanaich air a’ Chursa Adhartais aig a bheil 50% aig a’ char as lugha sna modalan CA5-CA7 àite fhaighinn air an Dioplòma HE ann an Gàidhlig agus Cuspairean Co-cheangailte.

CertHE An Cùrsa Adhartais

Tha CertHE An Cùrsa Adhartais stèidhichte aig ìre an luchd-ionnsachaidh a tha ag amas air fileantachd a ruigsinn. Tha e na chùrsa air astar fad dà bhliadhna, mar as trice, a tha gu ìre mhòr co-ionann ris a’ Chùrsa Chomais aig Sabhal Mòr Ostaig. ‘S e leasachadh sgilean cànain, an dà chuid labhairt is sgrìobhadh, prìomh amas a’ chùrsa, ach gheibhear cuspair eile anns an dàrna bliadhna. Faodaidh oileanaich a thighinn do na Sgoiltean Deireadh-Seachdain roghainneil airson cothrom fhaighinn coinneachadh ris na h-oileanaich eile air a’ chùrsa agus Gàidhlig a bhruidhinn.

Tha an cùrsa aig Ìre 1 den phrògram cheuma Gàidhlig is Cuspairean Co-Cheangailte aig OGE, agus an dèidh a’ chùrsa a dhèanamh gu soirbheachail, gheibh na h-oileanaich Teisteanas Foghlaim Àrd Ìre bho OGE. Nì an t-oileanach fèin-ionnsachadh, mar as àbhaist, a’ cleachdadh leabhraichean-obrach is faidhleachan-èisteachd mar ullachadh airson a’ chlas air-loidhne uair no dà uair gach seachdain. Tha na clasaichean seo riatanach don chùrsa agus iad a’ tabhann cothrom bruidhinn ri oileanaich eile is an neach-oide. Bidh oileanaich a’ cur seachad 15–20 uair a thìde san t-seachdain air gnothaichean a’ chùrsa. Ach thoir an aire nach eil an sin ach moladh – tha a h-uile duine eadar-dhealaichte.

Leabhar-làimhe nan Oileanach & Tuairisgeulan nam Modalan

Leabhar-làimhe nan Oileanach: An Cùrsa Adhartais 2023-24 Tuairisgeulan nam Modalan

Susbaint a’ Chùrsa

Modalan a’ Chùrsa

Tha seachd modalan anns a’ Chùrsa Adhartais: sia modalan cànain agus modal cuspair. Tha na modalan uile gan teagasg tro mheadhan na Gàidhlig. ‘S e ‘Saoghal na Gàidhlig 1′ ainm a’ mhodail chuspaireil. Tha am modal seo na thoiseach-tòiseachaidh air eachdraidh agus soiseòlas nan sgìrean Gàidhealach. Chithear susbaint nam modalan anns na tuairisgeulan gu h-àrd.

Measaidhean

Gheibhear na measaidhean aig deireadh gach modail cànain agus tron a’ mhodal chuspaireil. Bidh measaidhean sgrìobhte is labhairt anns na modalan cànain, agus ceistean goirid, taisbeanaidhean agus aistean anns na modalan cuspaireil. Faic na tuairisgeulan gu h-àrd airson fios mu na measaidhean.

Feumalachdan Inntrigidh

Mar as trice bidh oileanaich air crìoch a chur air a’ Chùrsa Inntrigidh gu soirbheachail. Air neo, gheibh oileanaich àite air a’ chùrsa ma bhios dà Theisteanas Àrd-Ìre no teisteanas co-ionann aca agus an dèidh measadh sgrìobhte agus agallamh a dhèanamh gus faighinn a-mach a bheil comas an oileanaich aig an ìre a tha dhìth airson a’ chùrsa. Feumaidh cothrom coimpiutair is clò-bhualadair, fòn, cluais-fhòn/micro-fòn a chleachdadh agus ceangal eadar-lìon a bhith aig oileanaich. Airson a’ chuid as fhèarr fhaighinn às a’ Chùrsa Adhartais, tha sinn a’ moladh gu bheil an dreach as ùire de na prògraman aca agus gu bheil an coimpiutair fhèin a’ ruigsinn nan ìrean iomchaidh. Faic Riatanasan Coimpiutair san fhaidhle PDF gu h-ìosal.

  Riatanasan Coimpiutaireachd

Cìsean is Maoineachadh

Airson cìsean nan cùrsaichean fhaicinn, faic an duilleag Cìsean againn.

Taic Mhaoineachaidh

Gheibh cuid a dh’oileanaich an Alba taic-airgid tro sgeama ‘part-time fee grant’ (PFG) aig SAAS (Student Awards Agency for Scotland) – oileanaich a tha clàraichte air modalan aig a bheil 30 puingean creideis no barrachd sa bhliadhna. Tha barrachd fios aig www.saas.gov.uk. Dh’fheumadh iarrtas-airgid a dhol gu SAAS ro thoiseach a’ chùrsa. Ma tha oileanach den bheachd gum bi duilgheadas ag èirigh ri linn pàigheadh cìsean a’ chùrsa, bu chòir fios a leigeil do sgioba rianachd na Colaiste. Tha Sabhal Mòr Ostaig daonnan deònach feuchainn ri fuasgladh a lorg.

A’ cur a-steach

Nach cuir thu am foirm ùidhe seo thugainn. ‘S e 17 Ògmhios 2024 an ceann-latha mu dheireadh gus iarrtas a chur thugainn airson a’ chùrsa a thòisicheas anns an Lùnastal 2024. Nach cuir thu fios thugainn tron foirm ùidhe agus thèid foirm iarrtais a’ chùrsa a chur thugad an uair sin. Ma ‘s ann às dèidh a’ chinn-latha sin a tha sibh a’ coimhead air seo, cuir fios thugainn co-dhiù. Ma tha ceist sam bith agad, nach cuir thu fios do Sgioba nan Cùrsaichean air Astar air 01471 888 449, no cuir am foirm gu h-àrd thugainn.

Clàran-ama

Bidh an cùrsa, a mhaireas dà bhliadhna, a’ tòiseachadh a h-uile bliadhna san Lùnastal no san t-Sultain. Tha ceithir modalan cànain sa chiad bhliadhna agus nì oileanaich na dàrna bliadhna an dà mhodal cànain mu dheireadh agus am modal cuspaireil. Nithear na modalan ann an òrdugh agus thèid an teagasg tro mheadhan na Gàidhlig. Gheibhear clàran-ama gu h-ìosail air a bheil cinn-latha nam measaidhean is nan saor-làithean. ‘S e 17 Ògmhios 2024 an ceann-là mu dheireadh airson iarrtasan 2024/25, ach mas ann às dèidh a’ chinn-latha sin a tha thu a’ coimhead air seo, cuir fios thugainn co-dhiù.

Clàr-ama 2023-24 Modailean 1 – 4

Clàr-ama 2023-24 Modailean 5 – 7

Uairean nan clasaichean

Gheibhear roghainn uairean nan clasaichean ron t-Seachdain Inntrigidh (gu h-ìosal) agus thèid gach uair clas a dhearbhadh san t-Seachdain Inntrigidh. Bidh caochladh uairean eadar Diluain is Dihaoine ri fhaotainn agus gu h-àbhaisteach cumaidh oileanaich an aon uair teagaisg airson gach pàirt den chùrsa.

Ullachadh agus Inntrigeadh don Chùrsa

Bidh seachdain inntrigidh is ullachaidh ann air an t-seachdain ro thoiseach a’ chùrsa ach an dèan na h-oileanaich cinnteach gu bheil fios aca air a’ chùrsa gu practaigeach is gu teicnigeach agus gus am faigh na h-oileanaich an cothrom bruidhinn ris na h-oileanaich eile agus gus an obair-chùrsa a chur air chois.

Saor-làithean

Bidh Sabhal Mòr Ostaig dùinte aig àm na Nollaig is na Bliadhn’ Ùire. Agus bidh saor-làithean an t-Samhraidh ann do dh’oileanaich air astar agus seachdain san Dàmhair is aig àm na Càisge, no faisg orra. Cha bhi saor-làithean eile air a’ chlàr-ama.

Cinn-latha mu dheireadh airson clàradh

Tha cinn-latha mu dheireadh ann ach am faigh luchd-obrach an t-Sabhail cothrom crìoch a chur air clàradh, àireamhan oileanach, agus airson uairean teagaisg a rèiteachadh airson nan Seachdainean Ullachaidh is Inntrigidh. ‘S e 17 Ògmhios 2024 an ceann-latha mu dheireadh airson iarrtasan 2024/25.

Sgoiltean deireadh-seachdain

Thèid sgoil deireadh-seachdain fad dà latha a chumail, mar as trice aig an t-Sabhal Mhòr, mu choinneimh gach dà mhodail airson oileanach a tha clàraichte air a’ Chùrsa Adhartais agus a rèir ùidh. Tha iad roghainneil is iad a’ toirt cothrom do dh’oileanaich na dh’ionnsaich iad a neartachadh agus a chur an gnìomh, agus cothrom coinneachadh ri oileanaich eile is oidean. Bu chòir do dh’oileanaich iarrtas a chur a-steach cho luath ‘s a ghabhas. Bidh cinn-là is foirm-clàraidh airson 2024–25 deiseil beagan às dèidh toiseach a’ chùrsa.

Clàr-ama

Disathairne 9.45m gu 4.45f agus Didòmhnaich 9.45m gu 1f (gabhaidh seo atharrachadh)

Cosgaisean

Tha àite-fuirich aig a’ Cholaiste, ma tha sin a dhìth, agus biadh an lùib cosgais na sgoil deireadh-seachdain.

Àite-fuirich

Airson àite-fuirich ionadail cliog an seo no thoir sùil air www.visitscotland.com  Airson àite-fuirich aig a’ Cholaiste thoir sùil air an fhiosrachadh gu h-ìosal.

An Leabharlann

Mar as trice, bidh Leabharlann an t-Sabhail Mhòir, anns a bheil cruinneachadh de ghoireasan air cànan, cultar is dualchas na Gàidhlig, fosgailte nuair a bhios sgoiltean deireadh-seachdain ann.

Faigh àite air Sgoil Deireadh-Sheachdain

Airson àite a ghleidheadh air sgoil deireadh-seachdain, thoir sùil air na leanas: ‘S ann aig Sabhal Mòr Ostaig a tha còir sgoiltean deireadh-seachdain atharrachadh no a chur dheth. Feumaidh tu àite aig gach sgoil deireadh-seachdain fa leth a ghleidheadh is a phàigheadh. Bidh cinn-là is foirm-clàraidh airson 2024–25 deiseil beagan às dèidh toiseach a’ chùrsa. Ma tha ceistean sam bith agad mu àiteachan-fuirich na Colaiste, cuir post-dealain gu luchd-obrach nan Cùrsaichean Air-loidhne. Thèid iarraidh ort pàigheadh nuair a thèid an t-àite agad a dhearbhadh. Feumaidh tu pàigheadh cho luath ‘s a thèid an t-àite agad a dhearbhadh. Cleachd am foirm seo airson iarrtas a chur tron phost. Ma tha ceistean sam bith agad, cuir post-dealain gu luchd-obrach Cùrsaichean Air-loidhne air .

Slighean Adhartais

Bidh cothrom aig oileanaich air a’ Chursa Adhartais aig a bheil 50% aig a’ char as lugha anns na modalan CA5–CA7 àite fhaighinn air a’ chùrsa DipHE Gàidhlig agus Cuspairean Co-cheangailte.

Foirm Iarrtais

Bruth an seo gus foirm iarrtais a chur thugainn airson CertHE An Cùrsa Adhartais.

COSGAISEAN A’ CHÙRSA 2023/24

* Anns a’ mhòr-chuid de chùisean, thèid na cìsean aig oileanaich a tha a’ fuireach ann an Alba a phàigheadh le Buidheann Thabhartasan Oileanach na h-Alba (SAAS) agus dh’fhaodadh gum bi iad airidh air taic cosgais bith-beò.


Oileanaich pàirt-ùine, air astar, cìs gach modail
Modalan 15 creideas rim faighinn sa Chùrsa Adhartais a-mhàin.

£0.00

Gheibh thu cosgaisean airson gach dòigh ionnsachaidh agus gach cùrsa an seo (PDF)

© Sabhal Mòr Ostaig | Dealbhachadh le CGS | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578