Dip HE anns na Meadhanan Gàidhlig

DUAIS: Cùrsaichean Fo-cheum
DÒIGHEAN IONNSACHAIDH: Air an Làraich
DÈ CHO FADA: 2 Bhliadhna
CÒD: UP390
NEACH-STIÙIRIDH: Catrìona NicIain
CUIR FIOS: Eilidh Ghrannd ( iarrtas@smo.uhi.ac.uk )

MÌNEACHADH

Tha Sabhal Mòr Ostaig air a bhith a’ tairgsinn chùrsaichean trèanaidh anns na meadhanan Gàidhlig airson còrr is fichead bliadhna. Tha cruth a’ chùrsa seo agus an trèanadh aig Sabhal Mòr Ostaig air cothrom a thoirt do dhaoine a dhol an sàs ann an iomadach dreuchd eadar-dhealaichte anns na meadhanan agus tha còrr is 70% de dhaoine a rinn an cùrsa seo a-nis a’ dèanamh am beò-shlàint anns a’ ghnìomhachas.

Thèid Dip HE sna Meadhanan Gàidhlig a lìbhrigeadh le Sabhal Mòr Ostaig an co-bhann le gnìomhachas craolaidh is nam meadhanan an Alba. Tha a’ chiad bhliadhna stèidhichte sa Cholaiste agus tha greis-ghnìomhachais fad 10 mìosan san dàrna bliadhna ann, ann an saoghal craolaidh no nam meadhanan.

Bidh cothrom aig na h-oileanaich tron chùrsa seo na sgilean teicnigeach, cruthachail is eagrachaidh riatanach ionnsachadh gus am bi iad ullaichte don t-saoghal obrach fhad ’s a tha iad a’ neartachadh an sgilean cànain aig a’ Cholaiste agus ann an coimhearsnachd na Gàidhlig. Bidh an teisteanas seo na bhuannachd do luchd-ionnsachaidh is iad a’ cur eòlas air sgilean sònraichte a’ ghnìomhachais cho math ri sgilean a rachadh cleachdadh ann an iomadh slighe obrach.

’S e amas a’ chùrsa seo gun tèid ceumnaichean ullachadh airson an gnìomhachas fhèin a dhealbhadh san àm ri thighinn.

Bidh an teisteanas freagarrach do dhaoine a tha airson dreuchd fhaighinn anns na meadhanan Gàidhlig agus airson an cuid eòlais, sgilean is dòighean-obrach a neartachadh airson an deisealachadh do shaoghal na h-obrach anns an roinn seo.

 

SUSBAINT

Tha ionnsachadh is teagasg a’ phrògraim seo stèidhichte air cleachdadh proifeiseanta agus e air a dhealbhadh airson comasan an neach fhèin is comasan buidhne a leasachadh airson an cleachdadh obrach sin a thoirt am feabhas. Gheibh oileanaich cothrom na sgilean teicnigeach, cruthachail is eagrachaidh riatanach ionnsachadh gus am bi iad ullaichte don t-saoghal obrach fhad ’s a tha iad a’ neartachadh an sgilean cànain aig a’ Cholaiste agus ann an coimhearsnachd na Gàidhlig.

Bidh an teisteanas seo na bhuannachd do luchd-ionnsachaidh is iad a’ cur eòlas air sgilean sònraichte a’ ghnìomhachais cho math ri sgilean a rachadh cleachdadh ann an iomadh slighe obrach. ’S e amas a’ chùrsa seo gun tèid ceumnaichean ullachadh airson an gnìomhachas fhèin a dhealbhadh san àm ri thighinn.

Thèid oileanaich a theagasg ann an suidheachadh obrach riochdachaidh agus gheibh iad cothrom tro structar a’ phrògraim ionnsachaidh an cuid eòlais a chur an sàs agus atharrachadh a rèir feum an luchd-fastaidh. Bidh na h-oileanaich ag obair cuide ri proifeiseantaich bhon ghnìomhachas air feadh a’ phrògraim, thar caochladh mhodalan is iad a’ faighinn chothroman airson lìonraidhean obrach a neartachadh.

Ann am Bliadhna 1 den Dip HE sna Meadhanan Gàidhlig gheibh oileanaich cothrom seachdain obrach a chur seachad le aonad craolaidh a-muigh a’ BhBC aig a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail. Bidh sàr-chlasaichean ann tron phrògram le eòlaichean nàiseanta is eadar-nàiseanta air sgilean teicnigeach, riochdachaidh is conaltraidh.

BLIADHNA 1 – Ìre SCQF 7

  • Sgilean Conaltraidh airson nam Meadhanan
  • Sgilean Teicnigeach
  • Gearradh
  • Rannsachadh agus Riochdachadh airson Telebhisein
  • Riochdachadh Rèidio
  • Naidheachdas

 

Bliadhna 2 – Ìre SCQF 8

  • Obair Sgioba Èifeachdach
  • Leasachadh Sgilean Eadar-Phearsanta
  • Sgilean Dreuchdail
  • A’ Deasachadh airson Obair

’S e modalan riatanach, stèidhichte air a’ phrògram a th’ anns na 10 modalan.

FEUMALACHDAN INNTRIGIDH

Airson àite fhaighinn air a’ chùrsa, bidh feum air na leanas:

3 Àrd-ìrean aig B, B+ C agus Gàidhlig nam measg. Bithear an dùil, a rèir an ionaid, gun taisbean tagraichean cho fileanta is a tha iad ann an Gàidhlig labhairteach is sgrìobhte agus thèid seo a mheasadh sa phròiseas agallaimh.

Bithear a’ sùileachadh teisteanas a leithid Ceum Oilthigh, HNC no HND ach tha inntrigeadh air a’ chùrsa an urra ris a’ Cholaiste.

 

Picture of SMO student
© Sabhal Mòr Ostaig | Dealbhachadh le CGS | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578