Skip to content
Picture of student

Cùrsaichean Cànain

Às bith càite bheil thu san t-saoghal tha cothrom agad air Gàidhlig ionnsachadh còmhla rinn. Tha na cùrsaichean air astar aig Sabhal Mòr Ostaig air an dealbhadh gus làn chothrom a thoirt do dh’oileanaich fàs fileanta sa chànan agus a dhol air adhart gu cùrsaichean tro mheadhan na Gàidhlig. Tha na prògraman for-cheum againn – tro theagasg no tro rannsachadh – tro mheadhan na Gàidhlig, eadar ceumannan maighstireachd fad bliadhna agus cothroman PhD anns am faighear sàr theagasg agus stiùireadh.

Carson a dhèanadh tu rannsachadh for-cheum cuide rinn aig Sabhal Mòr Ostaig?

SÙBAILTE

Faodar na for-cheumannan againn a dhèanamh làn-ùine no pàirt-ùine, agus air an làraich no tro ionnsachadh measgaichte no air astar, gus an tèid agad air an t-slighe a fhreagras ort fhèin a lorg.

CÀNAN

Tha a’ Ghàidhlig aig teis-meadhan ar coimhearsnachd, ar cuid obrach agus na bhios romhainn. Tha Sabhal Mòr Ostaig a’ cur roimhe gun tèid cànan, cultar is dualchas nan Gàidheal a leasachadh is a neartachadh tro chothroman foghlaim, trèanaidh is rannsachaidh tro mheadhan na Gàidhlig.

GOIREASAN FOGHLAIM IS CULTARAIL

’S e Sabhal Mòr Ostaig Ionad Nàiseanta na Gàidhlig anns an Eilean Sgitheanach. Tha an luchd-obrach acadaimigeach againn air cuid de na sgoilearan as cliùitiche ann an saoghal na Gàidhlig is na Ceiltis. Tha beairteas de ghoireasan sgoileireil rim faighinn am measg cruinneachaidhean an leabharlainn againn agus tha grunn phròiseactan cànanach is cultarail stèidhichte ann, a leithid Tobar an Dualchais, Faclair na Gàidhlig agus Ainmean-Àite na h-Alba.

Mar oileanach for-cheum, bidh cothroman gu leòr agad a thighinn an sàs anns a’ choimhearsnachd Ghàidhlig againn ann an iomadh dòigh, anns an t-sreath de dh’òraidean àm-lòin againn (le luchd-obrach, oileanaich is luchd-tadhail), Òraid an t-Sabhail, taisbeanaidhean agus tachartasan ciùil.

CÙRSAICHEAN GOIRID

Cùrsaichean Goirid air an làraich agus air-loidhne ann an Gàidhlig, ceòl agus cultar. An dòchas gum faic sinn a dh’aithghearr thu!

CertHE GÀIDHLIG IS CONALTRADH

Tha CertHE Gàidhlig is Conaltradh na chùrsa dian, bogaidh fad bliadhna ga amas air oileanaich a tha reusanta fileanta agus a tha ag iarraidh piseach luath

AN CÙRSA INNTRIGIDH

Tha An Cùrsa Inntrigidh na chùrsa Gàidhlig air astar airson luchd-ionnsachaidh a th’ aig an fhìor thoiseach, no aig a bheil beagan Gàidhlig mar-thà. Tha e stèidhichte air leasachadh

AN CÙRSA COMAIS

’S e cùrsa practaigeach gràmair, air a dhealbhadh airson luchd-ionnsachaidh eadar-mheadhanach a tha ag amas air fileantachd sa Ghàidhlig, a th’ ann an CertHE An Cùrsa Comais.

AN CÙRSA ADHARTAIS

Cùrsa stèidhichte aig ìre an luchd-ionnsachaidh a tha ag amas air fileantachd. Tha e na chùrsa air astar fad dà bhliadhna, mar as trice, a tha gu ìre mhòr co-ionann ris a’ Chùrsa Chomais aig an t-Sabhal Mhòr