Skip to content
Duaisean - Prizes

Cuirm-chiùil Choimhearsnachd Sabhal Mòr Ostaig @ 50

Thèid cuirm-chiùil shònraichte a chumail ann an Slèite Dihaoine, 01 Dùbhlachd 2023 bho 7:30f – an hòro-gheallaidh mu dheireadh a tha a’ comharrachadh 50 bliadhna de Shabhal Mòr Ostaig.

Bidh a’ chuirm seo a’ leantainn sreath de thachartasan tron bhliadhna, a thòisich le oidhche mhòr aig fèis Celtic Connections ann an Glaschu sa Ghearran.

Am measg nan rionnagan tàlantach bhon choimhearsnachd a bhios air an àrd-ùrlar, bidh Christine Primrose, An Dr Decker Forrest, Innes Watson bho Treacherous Orchestra, Aonghas MacCoinnich bho Dàimh agus Eilidh NicCoinnich bho Dòchas, còmhlan-pìoba sònraichte, Katie Wight, Eilidh NicPhàidein, Jennie NicDhonnchaidh, oileanaich bhon chùrsa BA (le Urram) Gàidhlig is Ceòl Traidiseanta, buidhnean bho Bhun-sgoil Shlèite a’ gabhail òrain bhon sgìre fhèin, agus gu leòr eile!

Tha tiogaidean a cosg: £12, air neo £8 air prìs lasaichte (a’ gabhail a-steach oileanaich is daoine fo aois 18), no an-asgaidh dha clann 6 bliadhna a dh’aois no nas òige.

Bidh rafail ann, agus faodar tiogaidean agus tiocaidean rafail a cheannach aig an doras a-nochd.

Am measg nan duaisean tha:

Tha sinn a’ toirt taing do Mhaoin nan Ealan Gàidhlig aig Fèisean nan Gàidheal airson an taic-airgid.

Ceann-là

01 Dùbh 2023
Tha an tachartas seo air crìochnachadh

Uair

7:30 pm

Àite

Sabhal Mòr Ostaig
Sabhal Mòr Ostaig
Slèite, An t-Eilean Sgitheanach, IV44 8RQ

© Sabhal Mòr Ostaig | Dealbhachadh le CGS | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578