BA (le Urram) Gàidhlig agus Ceòl Traidiseanta

DUAIS: BA,CPD,Cùrsaichean air Astar,Cùrsaichean Fo-cheum
DÒIGHEAN IONNSACHAIDH: Air an Làraich,Làn-ùine
DÈ CHO FADA: 3 bliadhna airson BA, 4 bliadhna airson BA Hons
CÒD: QW53
NEACH-STIÙIRIDH: An Dtr. Decker Forrest
CUIR FIOS: Eilidh Ghrannd ( iarrtas@smo.uhi.ac.uk )

FEARTAN SÒNRAICHTE

’S e seo an aon chùrsa ceuma tro mheadhan na Gàidhlig far am faigh luchd-ciùil traidiseanta cothrom ceòl, eachdraidh is dualchas na Gàidhealtachd a sgrùdadh, an lùib Sgeama na Gàidhlig is Chuspairean Co-cheangailte. Bidh oileanaich an sàs ann an obair aghaidh-ri-aghaidh is obair clas far am bithear a’ rannsachadh caochladh chuspairean a bhios riatanach ann an dreuchdan ciùil soirbheachail iom-fhillte. Gheibh iad cuideachd an cothrom an sgilean a thaisbeanadh gu cunbhalach air tursan is aig fèisean mòra ciùil agus bidh cothrom airson semeastar a chur seachad a’ rannsachadh ciùil ann an Èirinn no Canada anns a’ cheathramh bliadhna.

MÌNEACHADH

Tha caochladh chuspairean practaigeach is teòiridheach an lùib a’ Phrògraim seo a bhios riatanach airson dreuchd ann an saoghal a’ chiùil. Gheibh thu teagasg aghaidh-ri-aghaidh ann an speisealachadh an oileanaich, a thuilleadh air obair-bhuidhne, seinn, teòiridh ciùil, cruthachadh is cothromachadh, eachdraidh ceòl na Gàidhlig, clàradh is riochdachadh agus eòlas gnìomhachais. Thèid sgilean traidiseanta taisbeanaidh/cluiche a theagasg leis na h-ionnstramaidean a leanas ach thèid beachdachadh air ionnstramaidean eile cuideachd ma thèid am mìneachadh san iarrtas agad: Bogsa, Fìdheall, Duiseal is Fìdeag, Òrain Ghàidhlig, Giotàr, A’ Phìob Mhòr, Clàr-iuchrach agus Clàrsach.

SUSBAINT

Bithear a’ sùileachadh gum bi beagan Gàidhlig agad mus tòisich thu air a’ chùrsa agus a rèir nan comasan agad bidh thu a’ leanntainn a’ Chùrsa Chomais no Gàidhlig is Conaltradh anns a’ chiad bhliadhna.

Sa chiad bhliadhna, gheibh thu na modalan ciùil annas-làimhe (obair buidhne, teagasg aon-gu-aon agus seinn buidhne) agus teòiridh, cruthachadh is cothromachadh.

Bidh annas-làimhe, òrain Ghàidhlig agus eachdraidh ceòl na Gàidhlig san dàrna bliadhna.

Bidh thu a’ dèanamh pròiseact, agus a’ tòiseachadh rianachd ghnìomhachais agus clàradh is riochdachadh air an treas bliadhna. Thèid tuilleadh ionnsachadh mu annas-làimhe agus eachdraidh ceòl na Gàidhlig agus bidh cothrom ann air foghlam ciùil ionnsachadh.

Bidh agad ri tràchdas a dhèanamh air a’ cheathramh bliadhna agus tuilleadh air annas-làimhe, clàradh is riochdachadh agus rianachd ghnìomhachais.

BLIADHNA 1 – SCQF Ìre 7

Airson an structair aig Ìre SCQF 7, faic An Cùrsa Comais agus Gàidhlig is Conaltradh. Feumaidh oileanaich a thaghas Gàidhlig agus Ceòl Traidiseanta na modalan Annas-làimhe agus Òrain Ghàidhlig 1 agus Teòiridh, Cruthachadh agus Cothromachadh 1 a thaghadh mar na modalan roghainneil aca.

BLIADHNA 2 – SCQF Ìre 8

Modalan riatanach

 • Gàidhlig 2

Modalan roghainneil

 • Annas-làimhe agus Òrain Ghàidhlig 2
 • Teòiridh, Cruthachadh agus Cothromachadh 2
 • Eachdraidh Ceòl na Gàidhlig

BLIADHNA 3 – SCQF Ìre 9

Modalan riatanach

 • Gàidhlig 3
 • Sgilean Rannsachaidh

Modalan roghainneil

 • Annas-làimhe 3
 • Òrain Ghàidhlig 3
 • Sgilean Foillseachaidh is Eagrachaidh Proifeasanta
 • A’ Teagasg Ciùil

BLIADHNA 4 – SCQF Ìre 10

Modalan riatanach

 • Tràchdas Ceuma
 • Annas-làimhe 4

Modalan roghainneil

 • A’ Riochdachadh a rèir Cuspair
 • Clàradh agus Riochdachadh
 • Cruthachadh is Cothromachadh

SLIGHEAN ADHARTAIS & COTHROMAN OBRACH

 • Taisbeanadh beò agus clàradh
 • Ceòl agus foghlam tro mheadhan na Gàidhlig
 • Roinn cultar na Gàidhlig (na meadhanan nam measg)
 • Ionnsachadh aig ìre for-cheum agus rannsachadh

 

FEUMALACHDAN INNTRIGIDH

 • 3 teisteanasan SQA aig Àrd-ìre aig B, B agus C no nas àirde.  Bhiodh e na b’ fheàrr nam biodh Gàidhlig (fileantaich) no Gaelic (luchd-ionnsachaidh) Àrd-ìre aig B, no nas àirde, nam measg; no
 • 2 A Level aig ìre BC no nas àirde
 • dh’fhaodadh teisteanasan eile a bhith air am meas freagarrach le Stiùiriche a’ Phrògraim.

Bu chòir dhut a bhith air faighinn tro dheuchainn ìre 5 an ‘associated board’ mus tòisich thu.

Feumaidh oileanaich aig nach eil teisteanas SQA sa Ghàidhlig dearbhadh gu bheil comas aca sa chànan.

Bidh agallamh agad airson dearbhadh dè an cùrsa bu fhreagarraiche dhut air a’ chiad bhliadhna, a rèir nan comasan labhairt agad. Bidh deuchainn ciùil ri dhèanamh cuideachd.

Faodaidh tagraichean aig nach eil mòran Gàidhlig An Cùrsa Inntrigidh aig Sabhal Mòr Ostaig a dhèanamh. Seo cùrsa foghlam air astar a tha ag amas air oileanaich ullachadh airson faighinn a-staigh gu ìre a h-aon de na prògraman ceuma.

 

Picture of SMO student
© Sabhal Mòr Ostaig | Dealbhachadh le CGS | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578