Skip to content
SMO Generic Banner Image

A’ Chiad Duais do Sgoilear à Stafainn ann am Farpais EalainChoisinn Isla NicLeòid, sgoilear ann am Bun-sgoil Stafainn, a’ chiad duais ann am farpais a chuir Sabhal Mòr Ostaig OGE air chois. Fhuair clann bho bhun-sgoiltean Gàidhlig agus ionadan tro mheadhan na Gàidhlig cothrom air dealbh airson cairt Nollaig a dhèanamh agus cha mhòr nach d’ fhuair a’ Cholaiste 450 dhiubh uile gu lèir. Fhuair Isla, a tha ann an Clas 6 aig an sgoil, camara didseatach agus lethbhreacan den chairt Nollaig, agus fhuair an sgoil seic airson £150.

Fhuair Erin NicMhaolain, a tha ann an Clas 3 ann am Bun-sgoil Condorrat ann an Comar nan Allt, an dara duais agus buannaich i bocsa de stuthan ealain. Thuirt Lisa Moyes, a tha ag obair san roinn mhargaideachd aig Sabhal Mòr Ostaig: “Bha sinn cho toilichte gun d’ fhuair sinn dealbhan bho sgoiltean air feadh Alba agus bha an àireamh cho mòr agus na dealbhan cho math gun robh e doirbh dhuinn na dealbhan a chosnadh na duaisean a thaghadh.

Bu toigh leinn meal-a-naidheachd a chur air Isla agus Erin agus taing mhòr a thoirt dha na sgoilearan agus sgoiltean a chuir dealbhan thugainn – bha na fhuair sinn sònraichte math.”

Chì thu na cairtean a choisinn a’ chiad duais agus an dàrna duais, agus cuideachd taghadh de dhealbhan eile bho dhiofar sgoiltean an seo: 

www.smo.uhi.ac.uk/gd/ealain-is-cultar/cairtean-nollaig/

© Sabhal Mòr Ostaig | Dealbhachadh le CGS | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578