Skip to content

’S e Sabhal Mòr Ostaig an t-Ionad Nàiseanta airson Cànan is Cultar na Gàidhlig. Stèidhichte ann an Slèite anns an Eilean Sgitheanach, ’s e an aon ionad Foghlam Àrd-ìre is Leantainneach anns an t-saoghal a tha a’ lìbhrigeadh a chuid phrògraman ionnsachaidh tro mheadhan na Gàidhlig a-mhàin ann an àrainn bhogaidh bheairteach.

Bidh daoine a’ tighinn thugainn às iomadh ceàrnaidh den t-saoghal airson eòlas is ionnsachadh air leth tron Ghàidhlig, eadar cùrsaichean do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig agus rannsachadh PhD, an dà chuid air làrach na Colaiste agus air astar. Tha cothrom ann don a h-uile duine air an àrainn againn leis na cùrsaichean is oidean barraichte. Dè an còrr a dh’iarradh tu? Thig a chèilidh oirnn ann an Slèite far an cur thu fhèin eòlas oirnn!

Naidheachdan

Na naidheachdan as ùire bhon a' Cholaiste.

Cùrsaichean Cànain

Às bith càite bheil thu san t-saoghal tha cothrom agad air Gàidhlig ionnsachadh còmhla rinn.

Cùrsaichean fo-cheum

Cùrsaichean Ceum uile air an teagasg tro mheadhan na Gàidhlig.

Cùrsaichean Air Astar

Às bith càite bheil thu san t-saoghal tha cothrom agad air Gàidhlig ionnsachadh còmhla rinn.

Cùrsaichean Goirid

Cùrsaichean Goirid air an làraich agus air loidhne ann an Gàidhlig, ceòl agus cultar.

Cùrsaichean for-cheum

Prògraman for-cheum eadar ceuman maighstireachd fad bliadhna agus cothroman PhD.

Foghlam na Gàidhlig: An-Dè, An-Diugh, agus A-Màireach

Co-labhairt mu fhoghlam na Gàidhlig, gus luchd-rannsachaidh, luchd-teagaisg, luchd-foghlaim, a' choimhearsnachd san fharsaingeachd a thoirt còmhla

Cothroman Obrach

Na cothroman obrach as ùire aig an t-Sabhal.

A’ tadhal air a’ Cholaiste

Bidh Sabhal Mòr Ostaig a' cur fàilte air diofar bhuidhnean tron bhliadhna.

Na h-Ealain agus Dòigh-beatha

Nothing here!

BEATHA OILEANACH

RO-SHEALLADH

FIOS AS ÙIRE – COVID-19

THIG CÒMHLA RINN AIRSON AN NAIDHEACHD AS ÙIRE

You have Successfully Subscribed!